หน้าหลัก : ข่าว ข่าวประกันภัย ข่าวประกันวินาศภัย AIA ลุยมอบห้องสมุด-ถังเก็บน้ำ
 
 

AIA ลุยมอบห้องสมุด-ถังเก็บน้ำ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด-ประเทศไทย (เอไอเอ ประเทศไทย) กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ที่เอไอเอ ประเทศไทย ได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อผ่อนคลายความกังวลของผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท พร้อมทั้งร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของรวมจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างประสานงานเพื่อฟื้นฟูชุมชนและห้องสมุดโรงเรียนที่เอไอเอมอบไปแล้วจำนวน 16 แห่ง เพื่อให้ครู นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนสามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าได้ตามปกติ 

พร้อมกันนี้บริษัทจะมอบห้องสมุดเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 4 แห่ง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ลพบุรี และแม่ฮ่องสอน เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรง โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปฐมวัยที่เป็นช่วงของการวางรากฐานชีวิต นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือใหม่มอบให้แก่ห้องสมุดเอไอเอทุกแห่งด้วย เพราะเชื่อว่าประสบการณ์ต่างๆ ที่นักเขียนถ่ายทอดในหนังสือจะช่วยให้ผู้อ่านเปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ๆ รวมทั้งสามารถเรียนลัดเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและอาชีพได้”

นายสุทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภัยแล้งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือให้ชาวบ้านสามารถรับมือกับภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอไอเอ ประเทศไทย จะดำเนินการมอบถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 70 ถังแก่ชาวบ้านใน 70 ชุมชนทั่วประเทศตลอดเดือนธันวาคม 2553 เช่นกัน เพื่อให้ชาวบ้านเก็บกักน้ำสะอาดในฤดูกาลปกติไว้ใช้ในฤดูแล้ง โครงการ “ห้องสมุดโรงเรียน” เป็นโครงการที่เอไอเอ ประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันได้มอบห้องสมุดพร้อมหนังสือให้แก่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศแล้วรวม 16 หลังในจังหวัดอุบลราชธานี สระแก้ว ระยอง ชุมพร นครราชสีมา กาญจนบุรี เชียงราย สุพรรณบุรี ตรัง อุตรดิตถ์ จันทบุรี ชัยภูมิ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี แพร่ และพระนครศรีอยุธยา

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมมอบถังเก็บน้ำเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เอไอเอ ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น” ที่เอไอเอ ประเทศไทย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันได้มอบแก่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศแล้วรวม 191 ถัง