หน้าหลัก : ความรู้ประกันภัย การประกันวินาศภัย
 
 

การประกันวินาศภัย

การประกันภัยอิสรภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF

การประกันภัยอิสรภาพ เป็นการประกันภัยที่จัดขึ้นโดยมีแนวความคิดมาจากการที่ศาลยุติธรรมจะจัดระบบ การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถใช้หนังสือรับรองความรับผิดของบริษัท ประกันภัยเป็นหลักประกันมาวางศาลได้

อ่านเพิ่มเติม...

การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

อีเมล พิมพ์ PDF

การทำประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร คือ อะไร

การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร เป็นการประกันภัยที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยให้ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยทั่วทุกคน ผู้ซื้อประกันภัยจะได้รับเงินชดเชยเมื่อเกิดการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ การประกันภัยเอื้ออาทรนี้มีทั้งบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต ร่วมกันเป็นผู้รับประกัน โดยกำหนดเบี้ยประกันภัยที่ถูกเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถซื้อประกันภัยได้

อ่านเพิ่มเติม...

การประกันอัคคีภัย

อีเมล พิมพ์ PDF

คำจำกัดความ

ถ้อย คำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ ประกันภัยนี้จะถือว่าเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฎใดส่วนใดก็ตามเว้นแต่จะคงไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

อีเมล พิมพ์ PDF

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก คืออะไร

การ ทำประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน เช่น การประกันอัคคีภัยการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด เมื่อเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะตัวทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เท่ากับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย อาจชดใช้เป็นเงินสด หรือโดยการซ่อมแซม ให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสร้างให้ใหม่ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

อ่านเพิ่มเติม...