หน้าหลัก : ความรู้ประกันภัย การประกันภัยและความคุ้มครอง กรณีธรณีพิบัติ
 
 

การประกันภัยและความคุ้มครอง กรณีธรณีพิบัติ

การประกันภัยและความคุ้มครอง กรณีธรณีภิบัติ (คลื่นใต้น้ำสึนามิ)

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์การจ่ายผลประโยชน์ ในกรณีสันนิษฐานว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากภัยพิบัติโดยยังไม่พบศพ

ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติคลื่นยักษ์ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินผลประโยชน์ในกรณีผู้เอา ประกันภัยสูญหาย ซึ่งสันนิษฐานว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าวโดยยังไม่พบ ศพ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การประกันภัยและความคุ้มครอง กรณีธรณีภิบัติ (คลื่นใต้น้ำสึนามิ)

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปการประกันภัยประเภทต่างๆที่ให้ความคุ้มครองกรณีธรณีพิบัติ


1. การประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจาก การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากภัยธรรมชาติดังกล่าว และหากมีการซื้อเพิ่มอุบัติเหตุไว้ด้วยก็ได้รับความคุ้มครองจากทั้งสองส่วน

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถ กรณีภัยพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้

อีเมล พิมพ์ PDF

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยจากรถกรณีอุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหว
ตาม ที่ได้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหวใน 6 จังหวัดภาคใต้ ในส่วนของผู้ประสบภัยทุกคนที่อยู่ในรถยนต์ จะได้รับความคุ้มครองสำหรับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย จะได้รับ ค่ารักษาพยาบาลตามความเสียหายอันแท้จริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าปลงศพเป็นจำนวน 35,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...