หน้าหลัก : กฏหมายจราจร กฏหมายข้อบังคับ
 
 

กฏหมายข้อบังคับ

พรบ.จราจรทางบก ม. 1-27 ว่าด้วย ทาง, การเดินรถ, ประเภทของรถชนิดต่างๆ

อีเมล พิมพ์ PDF

ฏหมาย/ข้อบังคับ :: พรบ.จราจรทางบก ม. 1-27 ว่าด้วย ทาง, การเดินรถ, ประเภทของรถชนิดต่างๆ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2522 เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการ
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำ
แนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก

อ่านเพิ่มเติม...

พรบ.จราจรทางบก ม.28-40 ว่าด้วยผู้ขับขี่ ใบขับขี่ คนเดินเท้า

อีเมล พิมพ์ PDF

กฏหมาย/ข้อบังคับ :: พรบ.จราจรทางบก ม.28-40 ว่าด้วยผู้ขับขี่ ใบขับขี่ คนเดินเท้า
(28) ผู้ขับขี่ หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ผู้ลากเข็น ยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม...

พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 1 การใช้รถ หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้ทาง

อีเมล พิมพ์ PDF

กฏหมาย/ข้อบังคับ :: พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 1 การใช้รถ หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้ทาง

ลักษณะ 1 : การใช้รถ

หมวด 1 : ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง

มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพ
อนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ

อ่านเพิ่มเติม...

พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 1 หมวด 2 การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ หมวด 3 การบรรทุก

อีเมล พิมพ์ PDF

กฏหมาย/ข้อบังคับ :: พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 1 หมวด 2 การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ หมวด 3 การบรรทุก

หมวด 2 : การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ

อ่านเพิ่มเติม...

พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

อีเมล พิมพ์ PDF

กฏหมาย/ข้อบังคับ :: พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

ลักษณะ 2 : สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 5