ลำดับ สำนักงาน จังหวัด ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
302 บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด (ลำพูน) ลำพูน โซน.2 นายสุทธิพงศ์ จินดาศิลป์ 99/1 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
0-5351-0033
0-5356-0626
303 อู่ สมัยกลกิจ สุโขทัย โซน.3 นายตติภัค ธัญญุผดุงโชติ 99 ม.12 ถ.สุโขทัย-บางระกำ ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
055-614-644
055-611-213
304 อู่ วี.ไอ.พี. ปรีดา 2 พิษณุโลก โซน.3 นายยุทธการ เมฆสุวรรณ 68/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055-336-211
055-336-218
305 บริษัท วีไอพีปรีดาซุปเปอร์คาร์ จำกัด พิษณุโลก โซน.3 นายปรีดา ภู่ศรี 9/2 ม.7 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5533-4060
0-5533-4059
306 หจก. ศรีสหวัฒน์การช่าง พิษณุโลก โซน.3 นายสุรจิต วงค์กังแห 460/4 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5524-5577
0-5524-6781
307 อู่ น้องใหม่เจริญทรัพย์ เพชรบูรณ์ โซน.3 นางศานิต ชาติกรณ์ 202 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
0-5656-1085
0-5673-2145
308 อู่ เจริญยนต์ 2000 ชัยนาท โซน.4 นางเจียมจิตร เกิดสมบัติ 191/3 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
0-5643-1631
0-5643-1631
309 บริษัท ถวิลยนต์กิจ จำกัด ชัยนาท โซน.4 นายถวิล สุขะโต 191ม.4 ถ.สายเอเชีย ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
0-5643-1263-4
0-5643-1264
310 บริษัท อู่นครสวรรค์ พี.ซี.ซี. จำกัด นครสวรรค์ โซน. 4 นายวุฒิชาญ เชิญรุ่งโรจน์ 1250/2 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
0-5622-7585
0-5637-1405
311 บริษัท ไทยเจริญแมคคานิคัล (2003) จำกัด หนองคาย โซน.5 นายสมพาน อุสสิทธิ์ 299 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
0-4201-0557-8
0-4201-0559
312 หจก. อู่ตุ๋ย อุดรธานี โซน.5 นายธนวัฒน์ การัณย์สกุล 79 ม.6 ถ.อุดร-เลย ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
0-4220-1075
0-4220-1076
313 อู่ ส.บุญเฮงการช่าง กาฬสินธุ์ โซน.6 นายสมพงษ์ ตากไธสง 120 ม.6 บ้านห้วยสีทน ถ.กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
0-4387-3500,02
0-4387-3501
314 อู่ เจริญพันธ์การช่าง ขอนแก่น โซน.6 นายสุชาติ มิตรเจริญพันธ์ 22/1-4 ถ.แจ้งสนิท ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
0-4327-2832, 272299
0-4332-9101
315 บริษัท ขอนแก่นแสงทองออโตโมบิล(2002)จำกัด ขอนแก่น โซน.6 นางสุกฤตา อัศววิเศษ 3/10-13 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-3600-3
0-4324-3604
316 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญพรสวัสดิ์การช่าง ขอนแก่น โซน.6 คุณอัจจิมา ภิญโญพรสวัสดิ์ 256 ม.12 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-380-002
043-380-103
317 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศสกลการช่าง สกลนคร โซน.6 นางจันทร์ฉาย พรมติบุตร 39 ม.1 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
0-4274-7226
0-4274-7348
318 อู่ วิจิตรศิลป์ สกลนคร โซน.6 นางอิสรา ภาณุวัฒน์ไพศาล 224 ม.13 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
0-4273-2386
0-4273-2424
319 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์อุบล อุบลราชธานี โซน.7 นายเล็ก สิทธิไชยากุล 281 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000
045-283-434
045-284-586
320 บริษัท ศูนย์เทคนิค (2006) จำกัด อุบลราชธานี โซน.7 นส.สุนันทา ทัศจันทร์ 39/171ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4531-2861
0-4528-0786
321 หจก. จีรศักดิ์ คาร์แคร์ อุบลราชธานี โซน.7 นายทรงศักดิ์ จิระสุข 1 ถ.ชวานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4524-2747
0-4526-2498-9
322 อู่ ประเสิริฐยนต์ อุบลราชธานี โซน.7 นายประเสริฐ มหัทธนะ 75 ม.4 ถ.เลี่ยงเมือง ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
0-4526-8309
0-4526-7534
323 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติภาพออโต้สปอร์ต อุบลราชธานี โซน.7 นายสมนึก วงศประสิทธิพร 332 ม.12 บ้านโนนหงษ์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4531-3853
0-4531-5259
324 อู่ ถาวรเจริญยนต์ มหาสารคราม โซน.7 นายถาวร น้อยเสนา 987 ถ.พยัคฆ-ยโส ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคราม 44110
043-790-347
043-791-075
325 อู่ สมศักดิ์ยนต์ ยโสธร โซน.7 นายสมศักดิ์ ชัยเกษมสุข 208 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
045-722-309
081-966-1783
326 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ช.ดวงใจ นครราชศรีมา โซน.8 นายประสงค์ เรืองสินทรัพย์ 867/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
044-241-577
044-246-422
327 อู่ ชินวัฒน์บริการ นครราชศรีมา โซน.8 คุณวนิดา ชลิตรังษิยานนท์ 415 ถ.มิตรภาพ แขวงในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
044-243-866
044-262-939
328 อู่ เบิ้มบริการ นครราชศรีมา โซน.8 นายทองเบิ้ม ม่วงศิลปชัย 462 ถ.มิตรภาพ ม.10 ต.ดคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
044-465-027
044-465-027
329 บริษัท อู่สหชัย จำกัด นครราชศรีมา โซน.8 นายภาณุพงศ์ ตวงวุฒิกุล 361/2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
0-4431-5915
0-4431-5915
330 หจก. ธีระคาร์เซอร์วิส (อู่กุ่ย) นครราชศรีมา โซน.8 นายธีระ เรืองสินทรัพย์ 512 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4421-4224,887
0-4421-4755
331 บริษัท เครานครราชสีมา กรุ๊ป จำกัด นครราชศรีมา โซน.8 นายชำนาญ ช่วยชู 1611 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4429-9617-9
0-4421-4008
332 บริษัท เครากลการ จำกัด นครราชศรีมา โซน.8 นายชำนาญ ช่วยชู 403 ม.9 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4446-5318-9
0-4429-8434
333 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนงค์การช่าง สุรินทร์ โซน.8 คุณจำนงค์ โภคทรัพย์ 56/2 ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
086-263-5568
044-518-597
334 อู่ ชัยเจริญ ศรีสะเกษ โซน.8 นายปรีชา แซ่โค้ว 141 ม.10 ถ.อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
0-4561-1551
0-4561-1092
335 บริษัท เอ.บี.เอส.ออโต้ บอดี้ เซอร์วิส จำกัด กาญจนบุรี โซน.9 คุณอารีย์ พงษ์วิทยาภาพ 318/34 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
034-625-008-9
034-625-007
336 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่สกลพัฒนายนต์ นครปฐม โซน.9 น.ส วารีรัตน์ อรุณมาศ 57/9 ม.7 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
0-3497-3201-2
0-3497-3201
337 อู่ นครปฐมการช่าง นครปฐม โซน.9 คุณสุจิน พ่วงจินดา 135 ถ.ตาก้อง-ดอนตูม ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
034-214-142
034-256-675
338 บริษัท บางกอกเพ้นท์ช็อป จำกัด นครปฐม โซน.9 นายพิทักษ์ สุดดี 79/99 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย4 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
0-2888-5540-2
0-2441-9477
339 อู่ ชำนาญการช่าง นครปฐม โซน.9 นายชำนาญ ยอดมโนธรรม 271/1 ม.9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
034-258-880,218-961
034-258-880
340 อู่ ทองบริการ นครพนม โซน.6 คุณอัญชลี เลชะพันธ์รัตน์ 136 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
042-512-295
042-522-344
341 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยฮั้วรุ่งเรืองธุรกิจ สิงห์บุรี โซน.10 นายกัมพล ชื้อตระกูลไพบูลย์ 104/4 ถ.ริมคลองชลประทานมหาราช ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
036-522-830
036-522-830
342 อู่ มีชัย 737 สุพรรณบุรี โซน.10 นายพนม พูลกำลัง 140/1 ม.5 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
0-3542-4084
0-3542-4068
343 อู่ สถิระ สุพรรณบุรี โซน.10 นายปิยะ สถิระ 216/3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
035-425-121
035-425-151
344 บริษัท พรรัตน์(1991)สุพรรณบุรี จำกัด สุพรรณบุรี โซน.10 นางลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ 250 ม.5 ต.ท่าระมัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
0-3550-2543-5
0-3552-1917
345 บริษัท พี. ออโต้อิมเมจ จำกัด อ่างทอง โซน.10 นายพิชัย ติลกานนท์ 29/25 ม.2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
0-3561-5990
0-3561-5991
346 หจก. ศรีสกุลการช่าง (2000) สระบุรี โซน.11 นายสกุล สมัครการ 437/2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
0-3623-0500
0-3623-1040
347 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. มอเตอร์ 2 สระบุรี โซน.11 นายปิยะพันธ์ ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 69/3 ม.1 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
0-3633-7730-2
0-3638-9826
348 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรยนต์ สระบุรี โซน.11 นายฉัตรชัย ไทยบรรเทิง 9/3 ม.3 ถ.สุวรรณสร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
036-305-785
036-305-795
349 อู่ พ.พระบาทยนตรการ สระบุรี โซน.11 นายสนิท อุยิง 41/4 ม.9 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
036-266-445
036-267-789
350 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอส ลำนารายณ์ ลพบุรี โซน.11 นายสัมทธิ์ สิทธิสุวรรณกุล 129-129/1 ม.3 ซ.คชเสนีย์ 3 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
0-3646-1652
0-3646-2421
351 อู่ เล็กการช่าง ลพบุรี โซน.11 นายอำนาจ สมกลิ่น 15/2 ถ.ซอยพระที่นั่งเย็น ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15130
081-851-3072
036-420-063
352 หจก. ศักดาบอดี้เซอร์วิส ลพบุรี โซน.11 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพัตรา 17 ม.5 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
0-3661-7421-2
0-3661-7421-2
353 บริษัท เจ.ซี. เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ฉะเชิงเทรา โซน.12 นายสมนึก ชวนะนิกุล 18/10 ม.3 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
0-3882-1916-8
0-3882-1918
354 บริษัท เอส.เอ็น. ออโต้เพ้นท์ จำกัด ฉะเชิงเทรา โซน.12 นายนิตย์ กนกจินดาสถิต 36 ม.8 ซ.วัดนครเนื่องเขต ถ.สุวินทวงศ์ ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
0-3851-6043
0-3881-2114
355 บริษัท อู่ เอส.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด ฉะเชิงเทรา โซน.12 นส.พรพรรณ ศิริเฑียรทอง 15/6 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
0-3882-4525
0-3882-4524
356 บริษัท ชลบุรีออโตเวิร์ค จำกัด ชลบุรี โซน.12 นายปวิช รัชตเกษมโชค 9/11 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
0-3876-4097-8
0-3876-4099
357 บริษัท เอ็ม.เอส. การาจ จำกัด ชลบุรี โซน.12 นายเม้ง แซ่จึง 72/55-56 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0-3828-3148
0-3878-4241
358 บริษัท สุเมธการาจ จำกัด ชลบุรี โซน.12 นายเจริญศักดิ์ รณรงค์ไพรี 12/7 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
038-765-765-6
038-765-764
359 บริษัท ออโต้โซน จำกัด ชลบุรี โซน.12 นายธวัช สวัสดิวร 4/2 ม.6 ซ.สุขาภิบาล 12 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
038-798-536-8
038-283-645
360 บริษัท อู่สุนทรการช่าง จำกัด ชลบุรี โซน.12 นายสุนทร อยู่ดี 66/45 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
038-381-559
038-387-305
361 บริษัท ศรีราชา การาจ จำกัด ชลบุรี โซน.12 นายวิสันติ์ เศรษฐกูลวิชัย 307/11 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
0-3835-4666-7
0-3835-4668
362 บริษัท เพชรการาจ ออโต้ จำกัด ชลบุรี โซน.12 นายอุทิศ แก่นจันทร์ 60/57 ม.6 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0-3876-5727-9
0-3876-5727
363 หจก. ซี.เอ. ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ชลบุรี โซน.12 นายเชาวลิต สิทธิสิริกุลวัฒน 236 ก ม.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
0-3834-1228
0-3877-6442
364 บริษัท ซี.บี. การาจ จำกัด ชลบุรี โซน.12 นายอดิศักดิ์ โต๊ะชัยบูรณ์ 419 ม.10 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0-3879-9770
0-3828-8382
365 บริษัท อู่ปี๊เจริญ จำกัด ชลบุรี โซน.12 นายโกเมศ พรกิตติสกุล 90 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
038-205-000
038-278-634
366 บริษัท อู่พิทักษ์ชัย จำกัด ชลบุรี โซน.12 นายพิทักษ์ สกุลทรงเดช 17/6 ม.3 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0-3879-9668
0-3879-9667
367 อู่ เกียรติการช่าง จันทบุรี โซน.13 นายกาญจน์ เกียรติภัทรชัย 62 ม.10 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3932-5762
0-3945-1425
368 บริษัท อาร์.เอส. จันทบุรี (2004) จำกัด จันทบุรี โซน.13 นายชุมพร ตั้งรัตนาวลี 181, 181/1-3 ม.1 ถ.ริมน้ำ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
0-3931-2123
0-3931-2230
369 บริษัท วาย.เค.การาจ จำกัด จันทบุรี โซน.13 นายยงยุทธ เกษมพาณิชย์ 98 ถ.สุขุมวิท ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
039-418-444
039-418-442
370 อู่ เอ.วี.ออโต้เซอร์วิส ระยอง โซน.13 นายอาทิตย์ พึ่งอำพล 34/4 ถ.ระยอง-บ้านค่าย ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
038-875-436-7
038-875-094
371 บริษัท ระยองยนต์ จำกัด ระยอง โซน.13 นายนิวัฒน์ วงศ์จิตราภรณ์ 103 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
0-3880-8413
0-3880-8414
372 อู่ สมปองการช่าง ระยอง โซน.13 นายสมปอง อิทธิริทพงษ์ 2/1 ถ.เลียบคงคา 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
038-620-187
038-614-492
373 อู่ ต้อมการช่าง เพชรบุรี โซน.14 นายนะสัน ศรีสุข 561 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 67000
032-419-916-8
032-401-1016
374 อู่ เบ๊เฮงหลีการช่าง เพชรบุรี โซน.14 นายมานะชัย จิตรตั้งตรง 157/9 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
032-438-121
032-463-922
375 อู่ สมไชย สมุทรสงคราม โซน.14 นายสมไชย จิรถาวรอนันต์ 28/1 ม.7 ถ.ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
034-725-804-5
034-751-276
376 บริษัท โปรฟิกส์ บอดี้ เซอร์วิส (ออริจินัล) จำกัด สมุทรสงคราม โซน.14 นายกิตติธร หาญบวรกิจ 280 ม.12 ซ.เพชรเกษม 87 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
0-2811-1101-2
0-2813-8322
377 บริษัท ทิพย์สุวรรณกลการ จำกัด สมุทรสงคราม โซน.14 นายวิเวก พลายทรัพย์ 99/3 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
0-2420-5405
0-2810-0330
378 อู่ โอเวอร์แลนด์ การาจ สมุทรสงคราม โซน.14 นายอรัณย์ ศักดิ์เจริญยิ่ง 47/437 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
0-3442-3847
0-3442-3843
379 บริษัท เจ.อาร์. การาจ จำกัด สมุทรสงคราม โซน.14 นายเจตน์ จองวรรณศิริ 63/28 ม.3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
0-2892-3372-5
0-2892-3375
380 บริษัท พงษ์สิทธิ การาจ จำกัด สมุทรสงคราม โซน.14 นางเมตตา จักรบุตรนิมิตร 149/368 ม.13 ซ.เพชรเกษม 95 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
0-2813-7094-5
0-2813-7351
381 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนสยามเซอร์วิส สมุทรสงคราม โซน.14 นายตรีนพ ภูเขาทอง 395 ม.4 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
034-291-525
034-846-703
382 คัลเลอร์คาร์ เซอร์วิส สุราษฏร์ธานี โซน.16 นายล่อเฉด หวังดี 76/7 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7721-9020-1
0-7721-9022
383 อู่ แต้วการช่าง นครศรีธรรมราช โซน.16 นายนิกร เทียบศรไชย 75 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
075-346-933
075-322-075
384 หจก. รัชฎา การาจ นครศรีธรรมราช โซน.16 นายฉ้วน ชาติรัตนรักษ์ 3/47 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
0-7535-6830
0-7532-1003
385 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิชัยการช่าง ภูเก็ต โซน.16 นายกิตติชัย ลีลาอนันตวงษ์ 36/2 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-211112
076-214-222
386 บริษัท ภูเก็ตบอดี้ช็อป จำกัด ภูเก็ต โซน.16 นายจิรศักดิ์ วนาวรสุขรักษ์ 9/9 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7623-6284
0-7621-8844
387 อู่เอราวัณ ภูเก็ต โซน.16 นายธนกร พงษ์ทิพย์พิทักษ์ 1/30 ถ.ศรีเสนา ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-221-820
076-221-820
388 หจก. อู่สกุลมอเตอร์ ตรัง โซน.17 นายวิชัย วโรตมะวิชญ 233/7 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
0-7522-2675-9
0-7522-2677
389 อู่ประดิษฐ์การช่าง พัทลุง โซน.17 นายแฉล้ม ช่างประดิษฐ์ 49 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ามิหร่ำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
074-613-965
074-613-965
390 อู่ ส. เซ็นเตอร์ พัทลุง โซน.17 นายวุฒิชัย มุสิด 209 ถ.เอเชีย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
0-7461-3387
0-7461-1287
391 อู่ ส. เจริญยนต์ สตูล โซน.17 นายสนอง แซ่ลิ้ม 99 ม.7 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
0-7472-1454
0-7473-0089
392 อู่เบสท์ ปัตตานี โซน.18 คุณวิศิษฎ์ สุขพรสวรรค์ 2/31 ถ.ยะรัง ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
073-349-253
073-349-253
393 อู่ โชคดี ยะลา โซน.18 นายโชคดี เพ็ญฉายแสง 1 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
0-7322-1358
0-7322-3369
394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.วาย.คาร์เซอร์วิส สงขลา โซน.18 นายวงศ์วรท ภมรภักดีพิสุทธิ์ 415 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-239-059-60
074-239-061
395 อู่ เจ.ซี เซอร์วิส สงขลา โซน.18 นางปิลันธนา แสงรังสรรค์ 64/106ซ.2 นิพันธ์สงเคราะห์2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-7436-7196
0-7436-7510
396 บริษัท หาดใหญ่บอดี้ เซอร์วิส จำกัด สงขลา โซน.18 นางปิลันธนา แสงรังสรรค์ 50 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
0-7434-3504
0-7434-3502
397 บริษัท หาดใหญ่คาร์แคร์เซอร์วิส จำกัด สงขลา โซน.18 นายธรรมนุ ลิขนะนันท์ 1556 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-7436-1300-1
0-7425-7357
398 หจก. หาดใหญ่หล่อดอก คาร์เซอร์วิส สงขลา โซน.18 นางวันดี ใจมีมิตร 875 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-7423-7515-6
0-7423-7516
399 บริษัท ปราโมทย์ทักษิณ จำกัด สงขลา โซน.18 นายปราโมทย์ ใบเงิน 112 ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 8 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-7423-6058
0-7435-6422
400 บริษัท ไทยชองมอเตอร์ จำกัด สงขลา โซน.18 นางสุพร ตฤตียปุตรานนท์ 51/1 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-7442-9113
0-7446-5298
401 หจก. ทัฟโคทหาดใหญ่บอดี้ช็อป สงขลา โซน.18 นายเกียรติชัย อึ้งวิศิษฎ์วงศ์ 6 ถ.กาญจนวนิช ซอย 7 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-7421-3169-70
0-7444-5792
402 หจก. หาดใหญ่ ส. การาจ สงขลา โซน.18 นายประศาศน์ โลหะกิจไพบูลย์ 71/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
0-7443-9521
0-7443-9694

 

หน้า 1 | 2 | 3 | 4

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 1820 ครั้ง