ปัจจุบันมีกฎหมายกำหนด ให้เจ้าของเรือโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า 12 คน ต้องจัดให้มีการ ประกันภัยให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้โดยสารเรือว่า ในกรณีที่มีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผู้โดยสารเรือได้รับบาดเจ็บ จะมีผู้ที่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารเรืออย่างน้อยที่สุด จำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าของเรือ

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 214 ครั้ง