กรมการประกัน ภัยได้ออกประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตรา เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัทประกันชีวิตรายหนึ่งขายกรมธรรม์ประกัน ชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับประชาชนและสร้างความ หลากหลายให้กับธุรกิจประกันภัยแล้ว โดยมีลักษณะรายละเอียด ดังนี้

1. การประกันชีวิตในลักษณะควบคุมการลงทุน (Investment-linked life insurance)

เป็น กรมธรรม์ประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยจะมีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่ได้รับรองไว้

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 838 ครั้ง