คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
ABANDONMENT การสละทิ้ง การ ที่ผู้เอาประกันภัยสละสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหายให้แก่ผู้รับประกันภัย ในการประกันภัยทางทะเล ถ้าเกิดความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง(constructive total loss) ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแบบเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง(actual total loss) โดยการยื่นความจำนงที่จะสละสิทธิ์ในซากทรัพย์นั้นต่อผู้รับประกันภัย (ดู constructive total loss ประกอบ)
ABANDONMENT POLICY กรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม กรมธรรม์ ที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการต้องระงับหรือเลิกล้มกิจกรรมที่จะดำเนินการ ตามกำหนด ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เช่น การแข่งขันฟุตบอลที่ต้องระงับ หรือเลื่อนไปเพราะฝนตกหนัก
ABNORMAL RISK การเสี่ยงภัยผิดปกติ การเสี่ยงภัยที่สูงผิดปกติ เมื่อเทียบกับการเสี่ยงภัยตามปกติทั่วไป
ABSOLUTE ASSINGNMENT การโอนสิทธิ์สมบูรณ์ การโอนสิทธิ์ที่ผู้ถือกรมธรรม์พึงมีตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลอื่น โดยปกติจะทำเมื่อมีการกู้เงินโดยใช้กรมธรรม์ค้ำประกัน
ACCEPTANCE การสนอง ดู offer and acceptance
ACCEPTANCE LETTER จดหมายสนองรับ หนังสือที่ผู้รับประกันภัยแจังให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบว่าพร้อมที่จะรับประกันภัยทันทีเมื่อมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว
ACCEPTED VALUE มูลค่าที่ยอมรับ มูลค่า ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยยอมรับว่าเป็นมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินนั้น และเมื่อตกลงยอมรับแล้วจะไม่สามารถยกขึ้นมาเป็นเหตุแห่งการโต้แย้งได้ นอกจากจะมีข้อพิสูจน์ว่าผู้เอาประกันภัยมีเจตนาฉ้อฉล
ACCIDENT อุบัติเหตุ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่คาดคิด และทำให้ร่างกายบาดเจ็บหรือถึงแก่กรรม โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือถูกบุคคลอื่นใดเจตนากระทำ ลักษณะอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นผลจากเหตุการณ์ภายนอกซึ่ง ไม่ใช่จากโรคภัยไข้เจ็บ
ACCIDENTAL BODILY INJURY การบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ การบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ACCIDENTAL MEANS วิถีอุบัติเหตุ สาเหตุ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายหรือเจตนา และทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งต้นเหตุและผลที่ทำให้บาดเจ็บหรือถึงแก่กรรม จะต้องเกิดขึ้นจากสาเหตุนั้น เช่น ถ้าผู้เอาประกันภัยแบกหีบขึ้นบันไดในบ้านตนเอง แล้วบันไดเกิดหักทำให้ตกลงมาและได้รับบาดเจ็บ การบาดเจ็บนี้ถือเป็นผลของวิถีอุบัติเหตุ ในเหตุการณ์เดียวกันถ้าบันไดมิได้หักแต่ผู้เอาประกันภัยมีอาการบาดเจ็บเช่น เดียวกันเพราะแบกของนั้นการบาดเจ็บนั้นไม่ถือเป็นผลของวิถีอุบัติเหตุ
ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การ ประกันภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่ได้เป็นเจตนากระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและเกิดขึ้นโดยกะทันหันเป็นเหตุ ให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่กรรม และการประกันสุขภาพซึ่งให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ถือ กรมธรรม์เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย
ACCIDENT FREQUENCY ความถี่ของอุบัติเหตุ การ วัดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ในเขตกรุงเทพมหานครระยะเวลา 1 ปี เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน 100 ครั้ง ต่อจำนวนรถยนต์ 10,000 คัน
ACCIDENT INSURANCE การประกันภัยอุบัติเหตุ 1.การ ประกันภัยบุคคล ทรัพย์สินหรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อการบาดเจ็บ สูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการประกันชีวิต การประกันอัคคีภัย หรือการประกันทางทะเล
2.การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (personal accident insurance)
ACCIDENT SEVERITY ความรุนแรงของอุบัติเหตุ การ วัดค่าความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจวัดได้จากจำนวนค่าเสียหายจากสภาพของความเสียหายหรือจากการบาดเจ็บที่ เกิดขึ้น เป็นต้น
ACCOMMODATION BUSINESS ธุรกิจเกื้อกูล ธุรกิจ ที่ผู้รับประกันภัยยอมรับประกันภัยไว้จากตัวแทนหรือนายหน้า ทั้งๆที่ตามนโยบายแล้วไม่ควรรับประกันภัยรายนั้น แต่ที่รับประกันภัยไว้ เพราะเห็นว่านายหน้า ตัวแทน หรือผู้เอาประกันภัยได้นำธุรกิจอื่นที่คุ้มค่ามาประกันภัยไว้แล้ว
ACCOUNT AGENT ตัวแทนเงินเชื่อ มีความหมายเหมือนกับ credit agent
ACCOUNTANTS CLAUSE ข้อกำหนดนักบัญชี ข้อ กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (business interruption policy) ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้เอาประกันภัย ที่จะจัดหานักบัญชีของตนเองเพื่อคำนวณ กำหนดค่าสินไหมทดแทน ที่จะเรียกร้อง
ACCOUNT SALES ใบแจ้งการขาย เอกสาร ที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัยทางทะเล ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ขาย รายได้ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าและรายได้สุทธิ
ACQUISITION COST ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่า ใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการขายกรมธรรม์ เช่น ค่าโฆษณา ค่านายหน้า และค่าบำเหน็จต่างๆที่จ่ายให้แก่ตัวแทน (มีความหมายเหมือนกับ acquisition expenses)
ACQUISITION EXPENSES ค่าใช้จ่ายในการขาย มีความหมายเหมือน acquisition cost
ACT OF GOD เหตุสุดวิสัย (ตามธรรมชาติ) เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ปราศจากการข้องเกี่ยวของมนุษย์ และมนุษย์ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า หรือคาดการณ์ได้ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว
ACTUAL TOTAL LOSS ความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง ความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริงจะมีขึ้นในกรณีดังนี้
ก.เมื่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้ถูกทำลายเสียหายโดยสิ้นเชิง
ข.เมื่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหมดสภาพการใช้ประโยชน์ของการเป็นสิ่งของที่ได้เอาประกันภัยไว้
ค.เมื่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้สูญหายไปโดยไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ (ดู constructive total loss ประกอบ)
ADDITIONAL PREMIUM เบี้ยประกันภัยเพิ่ม เบี้ย ประกันภัยที่คิดเพิ่มขึ้นจากเบี้ยประกันภัยปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติ หรือเนื่องจากผลประโยชน์ หรือความคุ้มครองที่ให้ได้เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานปกติ
ADDITION TO AGE อายุบวกเพิ่ม เมื่อ ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้รับประกันภัยอาจคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราสูงกว่าปกติ โดยใช้เกณฑ์อายุของผู้เอาประกันภัยที่อายุสูงกว่า เช่น ผู้เอาประกันภัยอายุ 30 ปี ถ้ามีสุขภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทอาจคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราของบุคคลอายุ 35 ปี (ดู rated – up ประกอบ)
ADHESION CONTRACT สัญญาสำเร็จรูป สัญญา ซึ่งฝ่ายหนึ่งร่างไว้เรียบร้อยแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนร่วมในการร่างสัญญาและไม่สามารถต่อรองได้ ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์ประกันภัย
ADJUSTABLE PREMIUM เบี้ยประกันภัยที่ปรับได้ เบี้ย ประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงได้เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการเอาประกันภัย เช่น การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคคลที่เอาประกันภัย หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้า
ADJUSTER ผู้เจรจาตกลง บุคคล ผู้ซึ่งกระทำการเพื่อผู้รับประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยในการตกลงเกี่ยวกับ ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัย ผู้เจรจาตกลงอาจเป็นพนักงานของผู้รับประกันภัยหรือเป็นผู้ประกอบการโดยอิสระ และผู้รับประกันภัยว่าจ้างให้เจรจาตกลงความเสียหาย เฉพาะราย หรือเป็นหน่วยงานเฉพาะในการเจรจาตกลงความเสียหายที่ผู้รับประกันภัยว่าจ้าง (ดู average adjuster; claims adjuster และ loss adjuster ประกอบ)
ADJUSTTERS’ NOTE บันทึกของผู้เจรจาตกลง ข้อสังเกตของผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน ซึ่งบันทึกต่อท้ายรายงานการเจรจาเรื่องค่าเสียหาย
ADMINISTRATION BOND กรมธรรม์ค้ำประกันการจัดการมรดก หนังสือ สัญญาที่ผู้รับประกันภัยออกให้เพื่อค้ำประกันการจัดการมรดก หนังสือรับรองดังกล่าวมักจะใช้เพื่อค้ำประกันความซื่อสัตย์ของผู้จัดการ ทรัพย์สินของผู้อื่น
ADMINISTRATOR ผู้จัดการมรดก ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้จัดการทรัพย์สินอันเป็นมรดก
ADMITTED ASSETS สินทรัพย์ประเมินแล้ว สินทรัพย์ ของบริษัทประกันภัยที่ผู้มีอำนาจควบคุมธุรกิจประกันภัยประเมินให้ว่าเป็น สินทรัพย์ของบริษัท เพื่อจุดประสงค์ในการวัดฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย
ADVANCE PAYMENT BOND กรมธรรม์ค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า กรมธรรม์ค้ำประกันที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่บุคคลซึ่งได้จ่ายเงินล่วงหน้าตามสัญญา
ADVANCE PREMIUM เบี้ยประกันภัยล่วงหน้า เป็นคำที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา มีความหมายเหมือนเบี้ยประกันภัยฝาก (deposit premium และ provisional premium)
ADVANCE PROFITS INSURANCE การประกันภัยกำไรที่คาดหมาย การประกันภัยกำไรของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มกิจการใหม่ที่อาจสูญเสียไปเพราะธุรกิจหยุดชะงัก
ADVENTURE การเสี่ยงภัย 1. การเสี่ยงภัยทางธุรกิจ
2. การเดินเรือหรือการขนส่งทางทะเล
ADVERSE SELECTION การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ การ คัดเลือกภัยจากประเภทใดประเภทหนึ่ง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดผลให้ผู้รับประกันภัยเสียประโยชน์ (มีความหมายเหมือนกับ selection against the insurer) (ดู selection ประกอบ)
AFFREIGHTMENT การจ้างเรือบรรทุกสินค้า การว่าจ้างเรือเพื่อบรรทุกสินค้า ในกรณีนี้ใบตราส่ง (bill of lading) ถือเสมือนเป็นสัญญาการจ้าง
AGENCY การเป็นตัวแทน,ธุรกิจตัวแทน 1.การเป็นตัวแทน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง(ตัวการ)ในการก่อนิติสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก
2.ธุรกิจตัวแทน หมายถึง ธุรกิจของบุคคลที่ทำการเป็นตัวแทน เช่น การชักชวนให้ทำประกันภัย
AGENT ตัวแทน 1. บุคคลที่ทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง
2.ผู้ที่ผู้รับประกันภัยมอบหมายให้ชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตน
AGGRAVATED RISK ภัยที่เพิ่มการเสี่ยง ภัยที่ส่อแสดงว่ามีความเสี่ยงมาก ซึ่งในแง่ของการประกันภัยถือเป็นลักษณะไม่น่าพอใจ
AGGREGATE EXCESS OF LOSS REINSURANCE การประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินรวม 1.วิธี การหนึ่งในการเอาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน โดยผู้รับประกันภัยต่อจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เมื่อความเสียหายรวมเกินจากจำนวนที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้จำนวนความเสียหายที่ตกลงกันไว้นั้น จะกำหนดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง หรือต่อระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้
2.ในการประกันภัยทางทะเล หมายถึง การเอาประกันภัยต่อเพื่อคุ้มครองในกรณีที่ความเสียหายรวมที่เกิดขึ้น ในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยต่อประสงค์จะรับเสี่ยงภัย ไว้เอง เช่น ผู้เอาประกันภัยต่อมีความประสงค์จะรับเสี่ยงภัยไว้เอง สำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตัวเรือแต่ละลำลำละ 1 ล้านบาท และสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตัวเรือทั้งหมดที่รับประกันภัยไว้ ผู้เอาประกันภัยต่อประสงค์จะรับเสี่ยงภัยไว้เองเพียง 5 ล้านบาท ในกรณีเช่นนี้หากเกิดพายุพัดเรือล่มในขณะใดขณะหนึ่งเป็นจำนวน 10 ลำ ก็จะทำให้จำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนรวมถึง10 ล้านบาท ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบความเสียหายรวม เพียง 5 ล้านบาท จึงเอาความเสียหายรวมส่วนที่เกินไปประกันภัยต่อไว้
AGGREGATE LIMIT OF INDEMNITY จำนวนจำกัดความรับผิดรวม จำนวน เงินค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้ตามกรมธรรม์ความรับผิด สำหรับความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
AGGREGATE STOP LOSS REINSURANCE การประกันภัยต่อกำหนดค่าเสียหายโดยจำนวนรวม การ ประกันภัยต่อที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินในภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรวมเกิน กว่า จำนวนที่กำหนดไว้ของการประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง
AGREED RETURNS การคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง การคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
AGREED VALUE POLICY กรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่า มีความหมายเหมือน valued policy
AIRCRAFT DEVICES,AERIAL DEVICES ภัยเนื่องจากเครื่องบิน ความ เสียหายของทรัพย์สินภาคพื้นดินที่เกิดจากเครื่องบินหรืออุปกรณ์เครื่องบิน หรือชิ้นส่วนที่ตกลงมาจากเครื่องบิน (ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากเสียงดังของเครื่องบิน) เป็นภัยเพิ่มซึ่งสามารถซื้อความคุ้มครองได้ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
AIRCRAFT HULL INSURANCE การประกันภัยตัวเครื่องบิน การ ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดแก่ตัวเครื่องบินซึ่งแตกต่าง กับการประกันภัยสินค้า การประกันภัยผู้โดยสาร และการประกันภัยความรับผิดอื่นๆ (มีความหมายเหมือน aviation hull insurance)
AIRCRAFT PASSENGER INSURANCE การประกันภัยผู้โดยสารเครื่องบิน 1.การประกันภัยความรับผิดต่อผู้โดยสารเครื่องบิน
2.การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้โดยสารเครื่องบินซึ่งบริษัทการบิน เป็นผู้ซื้อให้ และผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ความรับผิด
AIRLINER เครื่องบินของสายการบิน เครื่องบินโดยสารที่เดินทางตามตารางการบินและเส้นทางการบินเป็นปกติวิสัย
AIRPORT OWNERS’ AND OPERATORS’ INSURANCE การประกันภัยความรับผิดของสนามบิน การ ประกันภัยความรับผิดที่เจ้าของสนามบินหรือผู้ประกอบธุรกิจสนามบิน จะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากการทำงานบกพร่องทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
ALEATORY CONTRACT สัญญาเสี่ยงโชค สัญญาที่ผลต่างตอบแทนของคู่สัญญาไม่เท่ากัน และเป็นสัญญาที่อาศัยเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งไม่แน่นอน เช่น สัญญาการพนัน
ALIEN COMPANY บริษัทต่างประเทศ บริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของต่างประเทศ (ดู domestic company ประกอบ)
ALIEN ENEMY คนชาติศัตรู 1.บุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศที่เป็นศัตรู
2.บุคคลสัญชาติอื่นแต่ประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นศัตรูบุคคล ซึ่งถือสัญชาติของประเทศที่เป็นศัตรู แต่ไปประกอบธุรกิจในประเทศที่ไม่เป็นศัตรู ไม่ถือว่าเป็นคนชาติศัตรู
ALL RISKS สรรพภัย กรมธรรม์ ประกันภัยประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองตามเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากภัยต่างๆนอกจากภัยที่ได้ระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์นั้น
ANTICIPATED FREIGHT ค่าระวางที่คาดไว้ ค่าระวางเรือที่เจ้าของเรือคาดว่าจะได้รับ แต่อาจจะไม่ได้รับหากเรือเกิดสูญหาย
ANTICIPATORY CREDIT COVER ความคุ้มครองการจ่ายเงินล่วงหน้า การประกันภัยสินเชื่อเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อซึ่งได้จ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนรับมอบสินค้า
APPLICATION คำขอเอาประกันภัย คำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นใบสั่งซื้อ หรือใบเสนอที่ผู้ขอเอาประกันภัยยื่นต่อผู้รับประกันภัย
APPORTIONMENT การจัดสัดส่วน การ แบ่งสันตามสัดส่วนที่ยอมรับ เช่น ในการประกันภัยสินค้าหลายหีบห่อ ซึ่งเอาประกันภัยไว้เป็นจำนวนรวมหรือในการประกันภัยทรัพย์สินที่มีผู้ รับประกันภัยต้องร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าเสียหายมากกว่า 1 ราย
APPREHENSIVE PERIOD ช่วงเวลาไม่ใช้อัตราปกติ ช่วง เวลาที่อัตราเบี้ยประกันภัยปกติเพื่อคุ้มครองการประกันภัยจลาจลและการก่อ ความวุ่นวายถูกระงับไป เพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
AQUACULTURAL INSURANCE การประกันภัยสัตว์น้ำ การประกันภัยสำหรับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลา เพื่อคุ้มครองความเสียหาย เนื่องจากการตายของสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้
ARBITRATION การใช้อนุญาโตตุลาการ การตกลงข้อพิพาทโดยบุคคลซึ่งคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายต่างเห็นชอบด้วย คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการนี้เรียกว่าคำชี้ขาด (award)
ARBITRATION CLAUSE ข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการ ข้อ กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุว่า หากเกิดการขัดแย้งระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ข้อขัดแย้งจะได้รับการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการที่เลือกจากวิธีที่กำหนดไว้
ARRANGED TOTAL LOSS ความเสียหายสิ้นเชิงตามตกลง การตกลงประนีประนอมเพื่อชดใช้ค่าเสียหายสิ้นเชิง ทั้งๆที่มิได้เกิดความเสียหายสิ้นเชิงจริง
ARREARS เบี้ยประกันภัยเกินกำหนด เบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดจ่ายแล้ว แต่ยังอยู่ในระยะเวลาผ่อนผัน
ARRESTS,RESTRAINTS AND DETAINMENTS การจับกุม,หน่วงเหนี่ยว และกักขัง ใน การประกันภัยทางทะเล หมายถึง ภัยจากการจับกุม หน่วงเหนี่ยว และกักขัง อันเป็นการกระทำโดยวิธีการเมืองหรืออำนาจทางการบริหาร มิใช่ภัยสงคราม หรือการจับกุมเพราะเหตุฝ่าฝืนกฎหมายของท้องถิ่น หรือจับกุมตามกระบวนการศาลอย่างปกติ
ARRIVED DAMAGED VALUE มูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย มูลค่าของสินค้าที่คงเหลือเมื่อถึงปลายทาง ภายหลังจากที่เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง
ARRIVED SOUND VALUE มูลค่าไม่เสียหาย ณ ปลายทาง มูลค่าของสินค้าเมื่อถึงปลายทาง หากสินค้านั้นมิได้เสียหายในระหว่างการขนส่ง
AS EXPIRY เมื่อหมดอายุ คำที่ใช้เพื่อแสดงว่ากรมธรรม์หมดอายุ และจะต้องต่อสัญญาประกันภัยตามเงื่อนไขเดิม
AS ORIGINAL ตามกรมธรรม์ฉบับต้น คำที่ใช้ในการประกันภัยต่อเพื่อแสดงว่า การประกันภัยต่อนั้นมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยโดยตรง
ASSAULT RISK ภัยจากการจู่โจมทำร้าย ภัย ของผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินที่อาจจะถูกแย่งชิงในระหว่างการปฏิบัติ หน้าที่ การเสี่ยงภัยของผู้ที่ทำหน้าที่นี้อาจเอาประกันภัยเพิ่มได้จากกรมธรรม์ ประกันภัยการเงิน
ASSIGNED RISK ภัยรับโดยบังคับ ภัยที่ผู้รับประกันภัยไม่มีความประสงค์ที่จะรับเสี่ยงภัย แต่ถูกบังคับให้รับโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลง (เป็นคำใช้ในสหรัฐอเมริกา)
ASSIGNEE ผู้รับโอนสิทธิ์ บุคคลผู้ได้รับโอนทรัพยสิทธิ์จากบุคคลอื่น
ASSIGNMENT การโอนสิทธิ์,เอกสารการโอนสิทธิ์ 1.การ โอนสิทธิ์ ในการประกันภัย สิทธิที่จะโอนนั้นอาจได้แก่ ส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย หรือผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
2.เอกสารการโอนสิทธิ์
ASSIGNOR ผู้โอนสิทธิ์ ผู้โอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น
ASSOCIATION SCHEME แผนร่วมรับประกันภัย โครงการประกันภัยที่จัดทำขึ้นตามข้อตกลงของสมาชิกสมาคมโดยมีเงื่อนไขเป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง
ASSUME รับเสี่ยงภัย การรับประกันภัยไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน
ASSUMING COMPANY บริษัทรับประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยต่อ(เป็นคำที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา)
ASSUMPTION CERTIFICATE หนังสือรับรองการชำระเงิน หนังสือรับรองจากผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งรับประกันว่าจะจ่ายเงินให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นด้วยนอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยต่อ
ATOMIC RISKS ภัยปรมาณู การ ประกันภัยที่สัญญาจะชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากเครื่องปฎิกรณ์ปรมาณู ตลอดจนภัยเนื่องจากกัมมันตรังสีจากเครื่องไอโซโทป เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น
ATTACHMENT DATE วันเริ่มเสี่ยงภัย วันที่สัญญาประกันภัยเริ่มให้ความคุ้มครอง
ATTACHMENT OF RISK การเริ่มเสี่ยงภัย การเริ่มให้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย
ATTESTATION CLAUSE ข้อกำหนดการลงนามประทับตรา ข้อ กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ที่แสดงว่าผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ประกันภัยได้ลงนามและประทับตราสำคัญ เพื่อให้สัญญามีผลผูกพันทางนิตินัย
AUTOMATIC COVER ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ข้อ กำหนดให้สัญญาประกันภัยมีผลบังคับ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงบางประการ เช่นการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย หรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่าในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยไม่ต้องให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อน
AUTOMATIC COVER CLAUSE ข้อกำหนดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ข้อ กำหนดเพื่อขยายความคุ้มครองเพิ่มในกรมธรรม์ประกันภัยทางวิศวกรรม ซึ่งให้ความคุ้มครองเพิ่มถึงเครื่องจักรที่ติดตั้งใหม่ โดยผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อน(อาจต้อง แจ้งภายหลังจากนั้น)
AUTOMATIC REINSTATEMENT การฟื้นสัญญาโดยอัตโนมัติ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุว่า ในกรณีที่เกิดความเสียหาย จำนวนเงินเอาประกันภัยจะไม่ลดลงตามจำนวนที่เสียหายนั้น
AUTOMATIC REINSURANCE TREATY สัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติ สัญญา ประกันภัยต่อที่มีข้อกำหนดว่า การรับประกันภัยทุกรายของผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองโดยผู้ รับประกันภัยต่อโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
AVERAGE ความเสียหาย,การเฉลี่ยค่าเสียหาย 1.ความเสียหาย ในการประกันภัยทางทะเล หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหาย
2.การเฉลี่ยค่าเสียหาย ในการประกันภัยทรัพย์สิน ที่มิใช่การประกันภัยทางทะเล หมายถึง การเฉลี่ยความรับผิดระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยกล่าวคือ ในกรณีที่มีการเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า จำนวนเงินที่ชดใช้ค่าเสียหายจะลดลงตามส่วน เช่น ถ้าจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินร้อยละ30 จำนวนเงินที่ชดใช้ค่าเสียหายก็จะน้อยลงจากค่าเสียหายจริงร้อยละ30
AVERAGE ADJUSTER ผู้เจรจาตกลงวินาศภัยทางทะเล บุคคลผู้ซึ่งประเมินและจัดสัดส่วนความเสียหายในการประกันภัยทางทะเลโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นความเสียหายร่วม (general average)
AVERAGE AGENT ตัวแทนจัดการความเสียหาย บุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประเมินค่าเสียหายของสินค้า สำรวจและดูแลจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย
AVERAGE BOND กรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม 1.ดู general average agreement (มีความหมายเหมือนกับ general average bond)
2.ในสหรัฐอเมริกามีความหมายเหมือน general average guarantee
AVERAGE CLAUSE ข้อกำหนดการเฉลี่ยค่าเสียหาย 1.ในการประกันภัยทางทะเล สำหรับการขนส่งสินค้า หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยการใช้หลักขีดปลอดความรับผิด (franchise)
2.สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งไม่ใช่การประกันภัยทางทะเล (มีความหมายเหมือน average condition)
AVERAGE CONDITION เงื่อนไขการเฉลี่ยค่าเสียหาย เงื่อนไข ในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่มิใช่ภัยทางทะเล ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่มีการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้รับประกันภัยจะลดลงตามส่วน (มีความหมายเหมือน Condition of average)
AVERAGE RATE อัตราเฉลี่ย ใน การประกันภัยทรัพย์สิน โดยเฉพาะการประกันอัคคีภัย ที่มีการเอาประกันภัยทรัพย์สินหลายรายการในกรมธรรม์เดียวกัน มูลค่าและอัตราเบี้ยประกันภัยที่นำมาใช้จะได้จากการเฉลี่ยด้วยวิธีการให้ น้ำหนัก
AVERAGE STATEMENT รายการบัญชีความเสียหาย รายการ บัญชีของผู้เจรจาตกลงวินาศภัยทางทะเล (average adjuster)ที่แสดงถึงการแบ่งส่วนของมูลค่าทรัพย์สิน ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาคำนวณค่าเสียหายตามหลักความเสียหายร่วม (general average)
AVIATION HULL INSURANCE การประกันภัยตัวเครื่องบิน มีความหมายเหมือน aircraft hull insurance
AWARD คำชี้ขาด คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 598 ครั้ง