คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
BLACKOUT PERIOD ช่วงเวลาปลอดประโยชน์ ระยะ เวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการประกันสังคม กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรม คู่สมรสจะได้รับเงินช่วยเหลือจากการประกันสังคมจนกระทั่งบุตรคนสุดท้ายอายุค รบ 18 ปี หลังจากนั้นจะไม่ได้รับผลประโยชน์ไปจนกว่าคู่สมรสจะอายุครบ 60 ปี ช่วงเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์นั้นเป็ยช่วงเวลาปลอดประโยชน์
BLOCK SYSTEM ระบบเขต โดยทั่วไปในการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม จะมีการแบ่งเขตให้ตัวแทนหาลูกค้า และเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเขตๆ ไม่ก้าวก่ายกัน
BLOOD RELATIVE CLAUSE ุข้อกำหนดญาติทางสายเลือด ข้อ กำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดว่า ความรับผิดตามกรมธรรม์ของผู้รับประกันชีวิตจะหมดไปเมื่อได้จ่ายเงินผล ประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่สามีหรือภรรยา หรือญาติร่วมสายโลหิต หรือญาติที่เกี่ยวพันโดยการสมรสของผู้เอาประกันชีวิต
BODILY INJURY การบาดเจ็บทางร่างกาย การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือต่อร่างกาย (ดู personal injury ประกอบ)
BONUS เงินปันผล มีความหมายเหมือน dividend แต่คำ bonus นิยมใช้กันในยุโรป
BONUS ALLOCATION การจัดสรรเงินปันผล มีความหมายเหมือน allotment of bonus
BONUS DECLARATION การประกาศเงินปันผล การประกาศอัตราเงินปันผลที่ผู้รับประกันชีวิตจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทต่างๆ
BONUS LOADING ส่วนบวกเพิ่มเงินปันผล จำนวนเงินที่บวกเพิ่มเข้าไปในเบี้ยประกันภัยสุทธิ เพื่อจะให้มีเงินสำหรับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ที่ถือกรมธรรม์ประเภทแบ่งผลกำไร
BONUS RESERVE เงินสำรองเงินปันผล เงินสำรองที่ผู้รับประกันชีวิตเก็บไว้เพื่อที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ในวันข้างหน้า
BOOK INTEREST ผลประโยชน์ตามบัญชี ผล ประโยชน์ที่ตัวแทนประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีสิทธิ์จะได้รับจากการเก็บ เบี้ยประกันภัย จากผู้เอาประกันภัยที่มีชื่ออยู่ในบัญชีเก็บเบี้ยประกันภัยของตน
BOOK VALUE มูลค่าตามบัญชี มูลค่าของสินทรัพย์ที่บันทึกไว้ในบัญชีของเจ้าของสินทรัพย์นั้น
BUSINESS INSURANCE; PARTNERSHIP INSURANCE; CORPORATION INSURANCE การประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ การ เอาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองธุรกิจหรืออาชีพ สำหรับความเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการถึงแก่กรรมของบุคคลสำคัญหรือ หุ้นส่วนในธุรกิจหรืออาชีพ

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 197 ครั้ง