คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
CALL เบี้ยพีแอนด์ไอ จำนวนเงินที่ชมรมพีแอนด์ไอเรียกเก็บจากเจ้าของเรือที่เป็นสมาชิก สำหรับเป็นค่าสินไหมทดแทน และเป็นค่าใช้จ่ายของชมรม (มีความหมายเหมือนกับ Club calls) (ดู protection and indemnity club ประกอบ)
CANCELLATION การยกเลิกกรมธรรม์ การสิ้นสุดของกรมธรรม์โดยการบอกเลิก
CANCELLATION CLAUSE ข้อกำหนดการยกเลิกกรมธรรม์ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ว่าด้วยการบอกเลิกสัญญา
CANCELLING RETURNS ONLY เบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อยกเลิกเท่านั้น ข้อกำหนดที่ใช้ในการประกันภัยต่อสำหรับตัวเรือ ซึ่งกำหนดว่าผู้รับประกันภัยต่อจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อไม่ว่ากรณีใดๆนอกจากในกรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์เท่านั้น
CAPACITY วิสัยสามารถ จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ที่ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งหรือตลาดประกันภัยมีความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้
CAPITAL ADDITIONS CLAUSE ข้อกำหนดคุ้มครองเพิ่ม ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ขยายความคุ้มครองไปถึงสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องจักร ที่ผู้เอาประกันภัยได้ก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้น หรือติดตั้งขึ้นภายหลัง แต่อยู่ในระยะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
CAPITAL BENEFITS ผลประโยชน์เป็นเงินก้อน จำนวนเงินผลประโยชน์ที่จ่ายเป็นเงินก้อนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เช่น เงินผลประโยชน์จ่ายเนื่องจากการมรณะ การสูญเสีย แขนขา หรือสายตา
CAPTIVE INSURANCE COMPANY บริษัทประกันภัยในอาณัติ บริษัทประกันภัยซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทการค้า สมาคมการค้า หรืออื่นๆ โดยในเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรับเสี่ยงภัยของตนเอง หรือบริษัทในเครือ
CAPTURE AND SEIZURE การจับกุมและยึดเอา ในการประกันภัยทางทะเล การจับกุมและยึดเอา หมายความรวมถึงการกระทำทุกอย่างที่เป็นการยึดเอาหรือการเอาไปโดยศัตรูหรือคู่พิพาท ตลอดจนเการกระทำทุกอย่าง ที่เป็นการครอบครองโดยใช้กำลังทั้งจากอำนาจทางกฎหมายหรือโดยพละกำลังที่เหนือกว่า
CARGO INSURANCE;MARINE CARGO INSURANCE การประกันภัยสินค้าขนส่ง การประกันภัยสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล ทางบก หรือทางอากาศ
CARGO INTEREST ส่วนได้เสียในสินค้าขนส่ง ส่วนได้เสียในสินค้าขนส่งของบุคคลอื่น นอกเหนือจากเจ้าของสินค้า
CARPENTER PLAN การประกันภัยต่อแบบคาร์เพนเตอร์ มีความหมายเหมือน spread loss reinsurance
CARRIER ผู้ขนส่ง;ผู้รับประกันภัย 1.บุคคลผู้ซึ่งรับขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ทางทะเล ทางบก หรือทางอากาศ
2.เป็นคำใช้ในสหรัฐอเมริกาหมายถึง ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อ (ดู assurer ; insurer และ underwriter ประกอบ)
CASH AGENT ตัวแทนเงินสด ตัวแทนประกันภัยซึ่งจะต้องนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสดให้ผู้รับประกันภัยโดยมิได้รับการผ่อนปรนให้ค้างชำระ
CASH LOSS ค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที ข้อตกลงในสัญญาประกันภัยต่อที่ระบุว่า ในกรณีที่เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนมากถึงที่ตกลงกันไว้ ให้ผู้เอาประกันภัยต่อเรียกเก็บเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อได้ทันทีโดยมิต้องคอยการหักล้างบัญชีตามงวดเหมือน กับที่ถือปฎิบัติตามปรกติ
CASUALTY INSURANCE การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันวินาศภัยประเภทอื่น ที่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยค้ำประกัน(ใช้ในสหรัฐอเมริกา)
CATASTROPHE มหันตภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและร้ายแรง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมาก เช่น ความเสียหายจากแผ่นดินไหว อุทกภัย
CATASTROPHE HAZARD ภาวะมหันตภัย ภาวะหรือเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและต่อวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุจากภัยเดียวกัน
CATASTROPHE REINSURANCE การประกันมหันตภัยต่อ การประกันภัยต่อเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยต่อ จากความเสียหายจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากมหันตภัยรายใดรายหนึ่ง เช่น ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว (มีความหมายเหมือนกับ shock loss reinsurance)
CEDANT;CEDENT;REASSURED; REINSURED ผู้เอาประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัยรายอื่น โดยการเอาประกันภัยต่อ
CEDE เอาประกันภัยต่อ การที่ผู้รับประกันภัยโอนการเสี่ยงภัยที่ได้รับมาโดยตรง ไปประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยภัยอีกรายหนึ่ง หรือกับผู้รับประกันภัยต่อ
CEDING COMPANY บริษัทเอาประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยซึ่งโอนการเสี่ยงภัยที่ตนรับให้แก่บริษัทประกันภัยต่อหรือบริษัทประกันภัยอื่น
CERTIFICATE OF ENTRY กรมธรรม์พีแอนด์ไอ เอกสารที่ออกโดยสมาคมความคุ้มครองและการชดใช้ (Protection and Indemnity Association) เพื่อแสดงว่าให้ความคุ้มครองเรือที่เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม เอกสารดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นกรมธรรม์ประกันภัย
CERTIFICATE OF INSURANCE ใบรับรองการประกันภัย มีความหมายเหมือน insurance certificate
CESSION ส่วนที่เอาประกันภัยต่อ ส่วนของการเสี่ยงภัยที่ได้มีการเอาประกันภัยต่อ
CHANGE IN TEMPERATURE CLAUSE ข้อกำหนดเรื่องอุณหภูมิเปลี่ยน ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ยกเว้นไม่คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เก็บไว้ในห้องเย็นอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
CHANGE OF VOYAGE CLAUSE ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลซึ่งระบุว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือหรือมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการแจ้งส่วนได้เสีย หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรือหรือเส้นทางการเดินเรือแล้ว ถือว่ากรมธรรม์นั้นยังให้ความคุ้มครอง โดยจะมีการปรับจำนวนเบี้ยประกันภัยภายหลังให้ตรงตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
CHARGES OF INSURANCE เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัย (ทางทะเล)
CHARTERED LOSS ADJUSTER ผู้เจรจาตกลงความเสียหายชาร์เตอร์ ผู้ทำหน้าที่ประเมิน และทำการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัย ซึ่งเป็นสมาชิกของ Chartered Institute of Loss Adjusters ของอังกฤษ
CHARTERED PROPERTY AND CASUALTY UNDERWRITER(C.P.C.U) วุฒิบัตรซีพีซียู วุฒิบัตรที่สถาบัน American Institute of Property and Liability Underwriters ของสหรัฐอเมริกา มอบให้แกบุคคลที่ผ่านการทดสอบ และมีประสบการณ์ในการพิจารณารับเสี่ยงภัยสำหรับการประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
CLAIM การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน,
ค่าสินไหมทดแทน

1.การเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยที่จะให้มีการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยหรือสัญญาค้ำประกัน
2.จำนวนเงินค่าเสียหายที่แท้จริงหรือโดยประมาณ (มีความหมายเหมือนกับ loss ความหมายที่ 3)

CLAIM AGENT ตัวแทนค่าสินไหมทดแทน ตัวแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่งตั้งขึ้นให้ทำหน้าที่เจรจาเกี่ยวกับการตกลงค่าสินไหมทดแทน
CLAIMRIGHT INSURANCE การประกันภัยการยับยั้งการชำระเงิน การประกันภัยของผู้ส่งสินค้า เพื่อคุ้มครองจำนวนเงินที่อาจถูกยับยั้งการจ่ายโดยผู้รับสินค้า ตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าที่ระบุไว้ว่าจะจ่ายเงินเมื่อสินค้ามาถึง
CLAIMS ADJUSTER ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน บุคคลที่มีหน้าที่ในการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัย (ดู adjuster ประกอบ)
CLAIMS BUREAU สำนักงานจัดการค่าสินไหมทดแทน 1.หน่วยงานของผู้รับประกันภัย เพื่อจัดการเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
2.หน่วยงานของสถาบันลอยด์ ซึ่งผู้รับประกันภัยทางทะเลที่เป็นสมาชิกของสถาบันลอยด์ใช้บริการในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ซึ่งรวมถึงการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อด้วย
CLAIMS CONDITION เงื่อนไขเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องกระทำ เมื่อมีเหตุเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น
CLAIMS COOPERATION CLAUSE ข้อกำหนดความร่วมมือเรื่องค่าสินไหมทดแทน ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่กำหนดว่า ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องให้ความร่วมมือในศาล และจะต้องไม่ยอมรับความรับผิดตามสัญญา ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประกันภัยต่อ ในกรณีที่เกิดความเสียหายซึ่งผู้ปรับประกันภัยต่อต้องรับผิดตามสัญญา ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยต่อทราบโดยเร็ว
CLAIMS EQUALISATION RESERVE เงินสำรองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน เงินสำรองที่ผู้รับประกันภัยตั้งสำรองไว้เพื่อปรับระดับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงผิดปรกติในบางขณะ เช่น สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อรักษาบัญชีรายได้ของผู้รับประกันภัยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากนัก
CLAIMS EXPENSES ค่าจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายในการสืบเสาะหาข้อมูลและดำเนินการเกี่ยวกับการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ค่าจ้างผู้ประเมินการประกันภัย ค่าจัดการค่าสินไหมทดแทนนี้ ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
CLAIMS RESERVES เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน เงินที่ผู้รับประกันภัยจัดสรรสำรองไว้เป็นหนี้สิน สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย (มีความหมายเหมือนกับ loss reserve)
CLAIMS-SETTING AGENT ตัวแทนจัดการค่าสินไหมทดแทน บุคคลผู้ทำการประเมิน เจรจา ทำความตกลงเกี่ยวกับความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทน
CLAIMS SHARING AGREEMENT ข้อตกลงการแบ่งภาระค่าสินไหมทดแทน ข้อตกลงระหว่างผู้รับประกันภัย 2 ราย ว่าถ้ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น และทั้งสองต่างเป็นผู้รับประกันภัยของคู่กรณีแต่ละฝ่าย ผู้รับประกันภัย2 รายนั้นจะแบ่งความรับผิดตามอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยไม่คำนึงว่าจำนวนความรับผิดของแต่ละฝ่าย จะมีจำนวนมากน้อยเท่าใด ข้อตกลงนี้ใช้สำหรับผู้รับประกันภัยทรัพย์สินและหนี้สินเท่านั้น
CLASSIFICATION CLAUSE

ข้อกำหนดมาตรฐานเรือ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลที่ระบุมาตรฐานขั้นต่ำของเรือไว้ โดยเรือนั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมมาตรฐานเรืออันเป็นที่ยอมรับ หากเรือที่ใช้ขนส่งนั้นไม่ได้มาตรฐาน เช่นอายุมากกว่าที่กำหนดก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
CLASSIFICATION SOCIETY สมาคมมาตรฐานเรือ สมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบเรือ และจัดแบ่งชั้นมาตรฐานของเรือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้รับประกันภัย เช่น Lloyd’s Register of Shipping เรือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเรียกว่า เรือที่ได้มาตรฐาน (fully classed)
CLAUSE ข้อกำหนด ส่วนหนึ่งของข้อความในกรมธรรม์ หรือข้อความเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ ข้อกำหนดนี้จะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสัญญาเป็นการเฉพาะ เช่นข้อกำหนดว่าด้วยสัญญา หรือข้อกำหนดว่าด้วยการประกันภัยร่วม
CLEAN CUT BASIS หลักการตัดภาระผูกพัน วิธีการทางบัญชีซึ่งมีข้อตกลงว่า สิทธิของผู้เอาประกันภัยต่อที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยหรือหนี้สินที่จะต้องชำระเนื่องจากการเรียกค่าเสียหาย จะสิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาดเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา
CLOSED LINE การปิดการหาผู้รับประกันภัย เมื่อนายหน้าได้เลือกหาผู้รับประกันภัยจนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการแล้ว ก็จะปิดการหาผู้รับประกันภัย จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยแสดงความจำนงที่จะรับเสี่ยงภัยนั้น อาจเกินจำนวน100% ของจำนวนที่กำหนดไว้
CLOSING SLIP สลิปแจ้งผลสรุป สลิปที่นายหน้าประกันภัยจัดทำขึ้นสรุปรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรับประกันภัย เช่น วัตถุที่เอาประกันภัย เงื่อนไขการรับเสี่ยงภัย เพื่อมอบให้แก่ผู้รับประกันภัยสำหรับออกกรมธรรม์ต่อไป
CLUB CALLS เบี้ยพีแอนด์ไอ มีความหมายเหมือน call
CO-ASSURANCE การประกันภัยร่วม มีความหมายเหมือน co-insurance
CO-ASSURER ผู้รับประกันภัยร่วม มีความหมายเหมือน co-insurer
CODED EXCESSES METHOD วิธีการปรับเบี้ยประกันภัยตามประมวล วิธีการคำนวณเบี้ยประกันภัยต่อ สำหรับประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน เพื่อให้มีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยต่อ ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
CO-INSURANCE การประกันภัยร่วม การประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายๆราย เข้าร่วมเสี่ยงภัยรายเดียวกัน โดยแบ่งความรับผิด ค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันภัย ระหว่างผู้รับประกันภัยแต่ละราย ตามส่วนที่ตกลงกันไว้ (มีความหมายเหมือนกับ co-assurance)
CO-INSURER ผู้รับประกันภัยร่วม ผู้รับประกันภัยที่เข้ามาร่วมรับเสี่ยงภัยรายเดียวกัน (มีความหมายเหมือนกับ co-assurer)
COLLAPSE การยุบแฟบ ในกรมธรรม์ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ การยุบแฟบหมายถึง การเปลี่ยนรูปของส่วนใดส่วนหนึ่งของหม้อกำเนิดไอน้ำโดยฉับพลันในลักษณะอันตราย โดยแรงบีบอัดของไอน้ำหรือของเหลว จะถึงแตกร้าวหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้มิได้หมายความถึงการเสียรูปซึ่งค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม
COLLECTING COMMISSION ค่าบำเหน็จรับค่าสินไหมทดแทน เงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายให้แก่นายหน้า เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่นายหน้าไปรับเงินค่าสินไหมทดแทนแทนตน ส่วนใหญ่จะปฏิบัติในการประกันภัยทางทะเล
COLLECTING NOTE ใบมอบฉันทะรับค่าสินไหมทดแทน เอกสารที่ผู้เอาประกันภัยทางทะเลมอบอำนาจให้นายหน้าไปเก็บค่าสินไหมทดแทนแทนตน
COLLECTIVE POLICY กรมธรรม์ร่วม;กรมธรรม์หมู่ 1.กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกในนามของผู้รับประกันภัยหลายๆราย
2.กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวที่ออกคุ้มครองบุคคลหลายๆคน (แทนการแยกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับแต่ละราย) โดยทุกรายจะได้รับความคุ้มครองเป็นเอกเทศเฉพาะตัว
COLLISION การชน การปะทะของวัตถุ 2 สิ่ง ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือที่มีความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การชนหมายถึงการที่เรือ 2 ลำชนกันหรือโดนกันเท่านั้น ส่วนการที่เรือชนกับวัตถุที่อยู่คงที่ เช่นสะพานที่ยื่นลงไปในทะเล ท่าเรือ ทุ่นลอยที่ผูกไว้ ข้อกำหนดการชนจะไม่คุ้มครอง
COLLISION CLAUSE ข้อกำหนดการชน ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของเจ้าของเรือที่มีต่อบุคคลภายนอกในกรณีที่เรือชนกัน ส่วนมากผู้รับประกันภัยจะให้ความคุ้มครองเพียง 3 ใน 4 ส่วนของความรับผิด และเจ้าของเรือผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดส่วนที่เหลือ (มีความหมายเหมือนกับ running down clause)
COMBINATION PLAN REINSURANCE การประกันภัยต่อแบบรวม การประกันภัยต่อที่รวมเอาการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (excess of loss reinsurance) และการประกันภัยต่อตามส่วน (quota share reinsurance) ไว้ในสัญญาประกันภัยต่อฉบับเดียวกัน
COMBINATION POLICY กรมธรรม์รวม กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกโดยผู้รับประกันภัยมากกว่าหนึ่งราย ประกอบด้วยการประกันภัยมากกว่าหนึ่งประเภท ซึ่งแต่ละประเภทรับประกันภัยโดยผู้รับประกันภัยแต่ละราย การประกันภัยแบบนี้ใช้เฉพาะในสหรัฐอเมริกา
COMBINED COMPANY POLICY กรมธรรม์บริษัทร่วม กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกในนามผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปแต่ละบริษัทจะรับประกันภัยเฉพาะส่วนของตน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า combined policy
COMBINED LIABILITY POLICY กรมธรรม์ความรับผิดรวม กรมธรรม์ประกันภัยที่รวมการคุ้มครองความรับผิดตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป มาอยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน เช่นรวมกรมธรรม์ความรับผิดของนายจ้างและกรมธรรม์ความรับผิดต่อสาธารณะไว้ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน
COMBINED POLICY กรมธรรม์ร่วม กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกในนามของผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป
COMMITTEE OF LLOYD’S คณะกรรมการแห่งลอยด์ คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกของลอยด์เพื่อดำเนินกิจการของสถาบันลอยด์
COMMON ACCOUNT การประกันภัยต่อเพื่อประโยชน์ร่วมกัน การที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้เอาประกันภัยต่อไว้กับผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่ง แล้วยังเอาประกันภัยต่อการเสี่ยงภัยรายนี้ไว้กับผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่ง (มักจะเป็นการประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน) ซึ่งการประกันภัยต่อครั้งหลังนี้เป็นการประกันภัยต่อเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยต่อ และผู้รับประกันภัยต่อรายแรก
COMMON CARRIER ผู้ขนส่งสาธารณะ บุคคลซึ่งรับขนส่งคน หรือสิ่งของโดยทั่วไป
COMMON DISASTER CLAUSE ข้อกำหนดภัยพิบัติร่วมกัน ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ถึงแก่กรรมในเหตุภัยพิบัติร่วมกันผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง
COMMON HAZARD ภาวะภัยสามัญ มีความหมายเหมือน general hazard
COMMON LAW กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายของประเทศอังกฤษซึ่งมีกำเนิดจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนพระราชบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับแต่การพิพากษาของศาลจะพิจารณาจากคำพิพากษาที่ผ่านมา
COMMUNICATION ทางสื่อไฟ ในการประกันอัคคีภัย ทางสื่อไฟหมายถึงสภาวะหรือสิ่งที่เป็นสื่อให้ไฟสามารถลามจากอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคารหนึ่งได้ เช่น อาคารที่อยู่ใกล้ชิดกันโดยไม่มีกำแพงกั้น
COMMUTATION การเหมาจ่าย การที่ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายเงินก้อนจำนวนหนึ่งตามประมาณการให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อเพื่อปลดเปลื้องความรับผิดที่จะมีในอนาคต
COMMUTATION CLAUSE ข้อกำหนดการเหมาจ่าย ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อของสถาบันลอยด์ ที่ผู้รับประกันภัยต่อกำหนดว่า ยินดีจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อนตามประมาณการ เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดทั้งหมดในอนาคต
COMMUTED VALUE มูลค่าเหมาจ่าย มูลค่าของเงินก้อนที่กำหนดในปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินได้ประจำที่รับเป็นรายงวดรวมกันในอนาคต
COMPENSATION การชดเชย,การทดแทน การจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของเพื่อทดแทนหรือชดใช้ความเสียหาย
COMPLETION BOND กรมธรรม์ค้ำประกันการเสร็จสมบูรณ์ (การก่อสร้าง) กรมธรรม์ค้ำประกันที่ผู้รับประกันภัยออกเพื่อค้ำประกันว่าการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์
COMPONENT PARTS CLAUSE ข้อกำหนดส่วนประกอบ(เครื่องบิน) ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเครื่องบิน เพื่อจำกัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับส่วนประกอบของเครื่องบิน โดยกำหนดวงเงินที่จะชดใช้สำหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนที่กำหนดไว้เป็นร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยตัวเครื่องบิน
COMPOSITE COMPANY ผู้รับประกันภัยรวม บริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
COMPREHENSIVE POLICY กรมธรรม์สมบูรณ์แบบ กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยหลายๆประเภท
COMPULSORY INSURANCE การประกันภัยโดยบังคับ การประกันภัยซึ่งรัฐบาลกำหนดให้บุคคลต้องมี เช่นกฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถยนต์ต้องมีประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
CONCURRENT INSURANCE การประกันภัยพ้อง การประกันภัยตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไปที่คุ้มครองทรัพย์สินรายเดียวกันหรือทรัพย์สินประเภทเดียวกันในสถานที่เดียวกัน
CONDITIONAL PROBABILITY ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข เงื่อนไขของความน่าจะเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น โดยมีผลจากการเกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่ง หรือเกิดจากเหตุการณ์หลายอย่างร่วมกัน
CONDITIONAL RECEIPT ใบรับเบี้ยประกันภัยโดยมีเงื่อนไข ใบรับเบี้ยประกันภัยที่ออกให้แก่ผู้ที่ขอเอาประกันภัยโดยมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ เช่น มีเงื่อนไขว่า การประกันภัยรายนั้นจะยังไม่มีผลบังคับ จนกว่าผู้รับประกันภัยจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบว่าตกลงรับประกันภัยตามคำเสนอขอเอาประกันภัยนั้นแล้ว
CONDITION OF AVERAGE เงื่อนไขการแบ่งความรับผิด มีความหมายเหมือน average condition
CONDITION PRECEDENT OF THE POLICY เงื่อนไขบังคับก่อน เงื่อนไขในการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติก่อน จึงจะทำให้สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
CONDITION PRECEDENT TO LIABILITY เงื่อนไขก่อนความรับผิด เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นั้น ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ปฏิเสธ การชดใช้ค่าเสียหายตามกรมธรรม์นั้นได้
CONDITION SUBSEQUENT OF THE POLICY เงื่อนไขบังคับหลัง เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามมิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ
CONFISCATION INSURANCE การประกันภัยการยึดทรัพย์ การประกันภัยการปิดโรงงานและเครื่องจักรที่อยู่ต่างประเทศ ในการประกันภัยทางทะเลจะแยกความคุ้มครองระหว่างการถูกยึดทรัพย์อันเนื่องจากสงคราม(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสี่ยงภัยสงคราม) กับการถูกยึดทรัพย์กรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภัยสงคราม
CONFLAGRATION มหาอัคคีภัย ไฟที่ไหม้แผ่ขยายทำลายทรัพย์สินมากมาย
CONFLAGTION AREA เขตมหาอัคคีภัย อาณาเขตที่อาจจะเกิดมหาอัคคีภัยได้หรือได้เกิดมหาอัคคีภัยแล้ว
CONSEQUENTIAL LOSS INSURANCE การประกันภัยความเสียหายสืบเนื่อง การประกันภัยความเสียหายทางการเงินซึ่งเป็นผลสืบเนื่องและนอกเหนือจากความเสียหายทางวัตถุ อันเกิดจากภัยที่เอาประกันภัยได้
CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS ความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง สำหรับการประกันภัยทางทะเล ความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิงจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยได้เกิดการเสียหายขึ้น และค่าใช้จ่ายในการกู้วัตถุนั้นขึ้นจากทะเล หรือค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงสูงกว่ามูลค่าหลังจากซ่อมแซมปรับปรุงแล้วของวัตถุนั้น ในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง ผู้เอาประกันภัยต้องบอกสละทิ้งวัตถุที่เสียหายนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับประกันภัย สำหรับการประกันภัยที่ไม่ใช่การประกันภัยทางทะเล ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ์บอกสละทิ้ง แต่ค่าเสียหายที่ถือเสมือนเสียหายสิ้นเชิงจะใช้ในกรณีที่การซ่อมแซมนั้นไม่คุ้มค่า
CONTACT DAMAGE ความเสียหายจากการกระแทก ในการประกันภัยทางทะเล ความเสียหายจากการกระแทกหมายถึงความเสียหายที่เกิดจากเรือหรือพาหนะขนส่งทางน้ำกระแทกกับวัตถุภายนอก ที่นอกเหนือจากน้ำและเรือลำอื่น ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกกับเรือลำอื่น เรียกว่า การชน (ดู collision ประกอบ)
CONTENTS RATE อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินในอาคาร อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร ซึ่งอาจจะแตกต่างกับอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับตัวอาคาร
CONTINGENCY INSURANCE การประกันภัยเหตุการณ์ที่อาจเป็นได้ 1.การประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก เช่น ในกรณีที่ผู้รับมรดกต้องสูญเสียส่วนแบ่งให้แก่ทายาทอื่นที่หายสาบสูญไป แล้วกลับมาปรากฎตัวอีกครั้งหนึ่ง
2.การประกันภัยทางทะเลและการประกันภัยต่อ ที่ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่แน่นอน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด เช่น การประกันภัยสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าไม่เปิด letter of credit
CONTIGENT LIABILITY ความรับผิดมีเงื่อนไข ความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การประกันภัยความรับผิดมีเงื่อนไขประเภทยานยนต์(motor contingent liability insurance)ที่คุ้มครองความรับผิดผู้ให้เช่ารถ ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้ขับขี่รถบกพร่องทำให้ความรับผิดมาตกแก่ผู้ให้เช่า
CONTRACT FOR SERVICES สัญญาจ้างเหมา สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งรับทำงานให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในฐานะผู้รับทำของหรือรับจ้างแรงงานอิสระ มิใช่ในฐานะลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง( ดู contract of service ประกอบ)
CONTRACT OF ADHESION สัญญาตายตัว สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ร่างไว้ โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องยอมรับทั้งหมด โดยไม่มีอำนาจต่อรองหรือแก้ไขรายละเอียดใดๆ ทั้งสิ้น เช่น สัญญาประกันภัย
CONTRACT OF INDEMNITY สัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สัญญาชดใช้ความเสียหายหรือความสูญเสียทางการเงินให้กลับสู่สภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
CONTRACT OF INSURANCE สัญญาประกันภัย สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่ง ตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย
CONTRACT OF SERVICE สัญญาจ้าง สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะทำงานในฐานะลูกจ้างให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยนายจ้างสามารถกำหนดวิธีการทำงานได้(ดู contract for services ประกอบ
CONTRACTORS’ ALL RISKS การประกันสรรพภัยของการรับเหมา การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้รับเหมาสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน ณ สถานที่ที่ดำเนินงาน รวมทั้งให้ความคุ้มครองความรับผิดที่ได้ทำความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกเนื่องจากการดำเนินงานนั้น การประกันภัยประเภทนี้มักใช้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง (มีความหมายเหมือนกับ builder’s risk ความหมายที่ 2 และ contract works insurance)
CONTRACT PRICE CLAUSE ข้อกำหนดชดใช้ตามสัญญาซื้อขาย ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ระบุว่า ในกรณีที่สินค้าได้ขายไปแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ขายสินค้ายังต้องรับผิดชอบสินค้านั้นอยู่ ผู้รับประกันภัยจะยอมรับราคาสินค้าที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเป็นเกณฑ์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
CONTRACTUAL LIABILITY ความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงในสัญญา ซึ่งแตกต่างจากความรับผิดที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
CONTRACT WORKS INSURANCE การประกันภัยการรับเหมา มีความหมายเหมือน contractors’all risks
CONTRA PREFERENTEM RULE กฎการตีความสัญญากำกวม กฎของการตีความในสัญญา ถ้าหากฝ่ายใดเป็นผู้ร่างสัญญา และข้อความในสัญญากำกวมหรือคลุมเครือ ศาลจะตีความเป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้ร่างสัญญา
CONTRIBUTION การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ได้รับประกันภัยบุคคลเดียวกัน สำหรับวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน และสำหรับวินาศภัยเดียวกัน ผู้รับประกันภัยเหล่านี้จะแบ่งความรับผิด หรือจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนที่ตนได้รับเสี่ยงภัยไว้
CONTRIBUTORY การมีส่วนร่วม การที่ลูกจ้างมีส่วนร่วมกับนายจ้างในการชำระเบี้ยประกันภัย ส่วนในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีส่วนร่วมในการชำระเบี้ยประกัภัยเรียกว่า การไม่มีส่วนร่วม(non-contributory)
CONTRIBUTORY NEGLIGENCE ความประมาทร่วม ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการประมาทเลินเล่อ หากปรากฎว่าผู้ฟ้องร้องก็มีส่วนประมาทเลินเล่อด้วยแล้ว ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้นั้นอาจลดลงตามความหนักเบา ของการประมาทเลินเล่อของแต่ละฝ่าย
CONTRIBUTORY REINSURANCE การประกันภัยต่อร่วม มีความหมายเหมือน quota share reinsurance และ share reinsurance
CONTRIBUTORY VALUE มูลค่าเพื่อเฉลี่ยค่าเสียหายร่วม มูลค่าของเรือ ของสินค้า และของค่าระวาง ที่จะต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณเพื่อเฉลี่ยความเสียหายในกรณีที่เกิดความเสียหายร่วมขึ้น
CORPORATION INSURANCE การประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ มีความหมายเหมือนกับ business insurance และpartnership insurance
COST ESCALATION COVER ความคุ้มครองต้นทุนเพิ่ม ความคุ้มครองสำหรับการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออก ให้แก่ผู้ทำการค้าและผู้รับสัญญา ในความเสี่ยงที่ต้นทุนอาจเพิ่มสูงขึ้น
CO-SURETY ผู้รับประกันภัยค้ำประกันร่วม ผู้รับประกันภัยค้ำประกัน ซึ่งร่วมค้ำประกันโดยตรงตามกรมธรรม์ค้ำประกัน
COUNTRY DAMAGE ความเสียหายสืบจากท้องถิ่น ความเสียหายที่เกิดแก่สินค้าที่เป็นมัด หรือที่บรรจุกระสอบ ก่อนที่จะขนลงเรือ เกิดขึ้นจากสินค้านั้นมีความชื้น หรือฝุ่นละอองอันเนื่องจากภาวะลมฟ้าอากาศของท้องถิ่นหรือแหล่งผลิต ตามปรกติความเสียหายนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล
COVERAGE ความคุ้มครอง ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย
CRAFT RISKS ภัยขณะลำเลียง ภัยที่เกิดขึ้นในขณะที่สินค้ากำลังอยู่ในระหว่างการลำเลียงหรือขนถ่ายโดยเรือลำเลียง
CREDIT AGENT ตัวแทนเครดิต ตัวแทนประกันภัยที่มีสิทธิ์เก็บรักษาเบี้ยประกันภัยไว้ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะต้องนำส่งให้แก่ผู้รับประกันภัย (มีความหมายเหมือนกับ account agent)
CREDIT CARD INSURANCE การประกันภัยบัตรเครดิต การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของผู้ถือบัตรเครดิต ในกรณีที่บุคคลภายนอกนำบัตรเครดิตไปใช้โดยไม่ถูกต้อง
CREDIT INSURANCE การประกันภัยสินเชื่อ การประกันภัยคุ้มครองผู้ให้สินเชื่อ ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้เมื่อครบกำหนดหนี้
CROP INSURANCE การประกันภัยพืชผล การประกันภัยคุ้มครองเกษตรกร ต่อความเสียหายของพืชผล อันเนื่องมาจากภัยอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุ เช่น พายุลูกเห็บ หรือภัยธรรมดาทั่วๆไป เช่น ภัยน้ำท่วม และความวิปริตของอากาศ
CROSS LIABILITIES ความรับผิดปฏิพันธ์ 1.ความรับผิดต่อกันและกัน เช่น เมื่อเรือ 2 ลำ ก และ ข เกิดชนกันและเป็นความผิดของทั้ง2ฝ่าย ดังนั้น เรือ ก จะต้องรับผิดในความเสียหายของเรือ ข และเรือ ข จะต้องรับผิดในความเสียหายของเรือ ก ในกรณีเช่นนี้ ศาลการเดินเรือได้ชี้ขาดให้ผู้ที่ต้องรับผิดมากกว่า ชดใช้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเท่าจำนวนที่คงเหลือจากการหักลบความรับผิดของแต่ละฝ่ายแล้ว ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ก็จะใช้หลักความรับผิดปฏิพันธ์
2.ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่คุ้มครองบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจเป็นไปได้ว่าผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไดัก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยอีกคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ กรมธรรม์เดียวกัน ข้อกำหนดความรับผิดปฏิพันธ์ระบุว่า ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะได้รับความคุ้มครองเสมือนหนึ่งว่า ได้มีการเอาประกันภัยแยกจากกัน
CUSTODY AND CONTROL ความดูแลรักษาและควบคุม กรมธรรม์ความรับผิดต่อสาธารณะ โดยทั่วไปจะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลรักษาและความควบคุมของผู้เอาประกันภัย แต่ข้อยกเว้นไม่คุ้มครองดังกล่าวอาจจะต้องมีการแก้ไข หรือให้มีความคุ้มครองในบางกรณี เช่น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยดำเนินธุรกิจรับฝากรถ หรือรับฝากเสื้อผ้า
CUSTOMARY GROUNDINGS การติดตื้นที่แหล่งประจำ ดู customary strandings
CUSTOMARY STRANDINGS การเกยตื้นที่แหล่งประจำ ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบท้องเรือในกรณีที่เรือเกยตื้นหรือติดตื้น ถึงแม้ว่าการเกยตื้นหรือติดตื้นนั้นจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เกยตื้นหรือติดตื้นในบางเขตที่ มักจะมีการเกยตื้นหรือติดตื้นอยู่เป็นประจำ
CUSTOMERS’EXTENSION การขยายความคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้า ในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความดูแลรักษาและควบคุมของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินนั้น
CUSTOMS AND EXCISE BONDS กรมธรรม์ค้ำประกันศุลกากรและอากรสรรพสามิต กรมธรรม์ค้ำประกันที่ค้ำประกันต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือสรรพสามิตว่า ค่าศุลกากรและค่าอากรสรรพสามิตที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระนั้น จะได้รับการชำระเมื่อถึงกำหนด
CUT-OFF การชำระความรับผิดเด็ดขาด ดู clean cut basis
CUT-THROUGH CLAUSE ข้อกำหนดการรับผิดโดยตรง ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อล้มละลาย ผู้รับประกันภัยต่อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายโดยตรงต่อผู้เอาประกันภัยรายแรก โดยมิต้องรับผิดต่อผู้ชำระบัญชีของผู้เอาประกันภัยต่อ
CYCLE INSURANCE การประกันภัยรถจักรยาน การประกันภัยรถจักรยาน ที่ให้ความคุ้มครองภัยต่างๆ ได้แก่ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย โจรกรรม และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 540 ครั้ง