คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
DAMAGED VALUE มูลค่าหลังเสียหาย มูลค่าจริงของตัวเรือหรือสินค้า ซึ่งได้รับความเสียหาย ประเมินราคา ณ จุดปลายทางในขณะที่มาถึง ในกรณีการประกันภัยตัวเรือ มูลค่าหลังเสียหายจริงจะต้องเป็นมูลค่าที่ไม่รวมค่าซ่อมแซม ในกรณีการประกันภัยสินค้า มูลค่าหลังเสียหายรวม(gross damaged value) ต้องเท่ากับมูลค่าหลังเสียหายจริงบวกค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนถ่ายสินค้า ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ส่วนมูลค่าหลังเสียหายสุทธิ(net value) คือมูลค่าหลังเสียหายจริงไม่รวมค่าขนถ่ายสินค้า ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
DAMAGES ค่าเสียหาย จำนวนเงินที่ศาลตัดสินให้เป็นค่าทดแทนสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือการบาดเจ็บ
DATUM LEVEL ขีดการจ่ายหมด ปรกติใช้ในการประกันภัยสินเชื่อ มีความหมายเหมือนคำ franchise ที่ใช้ในการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
DATUM LINE COVER ความคุ้มครองจ่ายหมดเมื่อถึงขีด การประกันภัยสินเชื่อประเภทที่ยินยอมให้เอาประกันภัยระบุชื่อลูกหนี้ให้อยู่ในความคุ้มครอง เฉพาะกรณีที่มูลหนี้มีจำนวนสูงถึงที่กำหนดไว้ในสัญญา
DEBRIS REMOVAL CLAUSE ข้อกำหนดเคลื่อนย้ายซากทรัพย์ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่กำหนดให้ผู้รับประกันภัยเป็นผู้จ่ายค่ารื้อถอนและเคลื่อนย้ายซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยออกไปจากที่เดิม
DECLARATION คำแถลง ;
การแจ้งรายละเอียด
1.คำแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย
2.การรายงานความจริงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งจะต้องรายงานเป็นระยะๆเพื่อปรับจำนวนเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นจริง เช่น การประกันภัยสินค้าคงคลัง
DECLINE LIST รายการภัยที่ปฏิเสธ รายการภัยต่างๆที่ผู้รับประกันภัยจะไม่รับประกันภัย
DEDUCTIBLE การรับผิดส่วนแรก มีความหมายเหมือน excess
DEFAMATION INSURANCE การประกันภัยการหมิ่นประมาท การประกันภัยความรับผิดฐานหมิ่นประมาท โดยทำให้บุคคลอื่นเสียหายหรือเสียชื่อเสียง ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา สำนักพิมพ์ เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ปรกติจะไม่คุ้มครองการหมิ่นประมาทโดยเจตนา และผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดเองบางส่วนด้วย (มีความหมายเหมือนกับ libel and slander insurance)
DEFERRED ACCOUNT บัญชีผ่อนจ่าย ข้อตกลงที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยต่อได้รับความยินยอมให้จ่ายเบี้ยประกันภัยโดยผ่อนชำระเป็นงวด
DEFICIT CLAUSE ข้อกำหนดการขาดทุน ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่มีข้อตกลงว่าด้วยค่าบำเหน็จจากกำไร ซึ่งกำหนดว่า การขาดทุนในปีใดปีหนึ่งของผู้รับประกันภัยต่อให้นำไปหักจากกำไรในปีต่อๆไปได้ เพื่อคำนวณหาค่าบำเหน็จจากกำไรที่จะแบ่งกันในปีต่อไป
DEFINITE ADVICE คำยืนยันแน่นอน ในการรับประกันภัยต่อสินค้าเมื่อผู้รับประกันภัยโดยตรงได้รับประกันภัยไว้แล้ว จะต้องแจ้งรายการเบื้องต้นให้ผู้รับประกันภัยต่อทราบ และเมื่อเรือออกจากท่า ก็จะต้องแจ้งรายละเอียดเป็นการยืนยันที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง
DELIVERY GUARANTEE COVER ความคุ้มครองการส่งมอบ การประกันภัยสินเชื่อแบบหนึ่ง ที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้จัดหาไม่สามารถส่งมอบสินค้า หรือวัตถุดิบ เป็นต้น ตามสัญญา
DEMURRAGE ค่าเสียเวลา ;
ช่วงเสียเวลา
1.เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าของเรือ เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากการขนถ่ายสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด
2.ช่วงเวลาที่ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งทำให้เจ้าของเรือต้องเสียหาย
DENIAL OF ACCESS การห้ามเข้าใช้อาคาร การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอาจขยายความคุ้มครองถึงการสูญเสียรายได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปใช้อาคารที่เอาประกันภัยได้ เพราะเกิดภัยตามที่เอาประกันภัยไว้
DEPOSIT PREMIUM เบี้ยประกันภัยฝาก จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยต่อชำระล่วงหน้าให้แก่ผู้รับประกันภัย หรือผู้รับประกันภัยต่อ แล้วภายหลังจึงมาคำนวณเบี้ยประกันภัยตามความเป็นจริง (มีความหมายเหมือนกับ advance premium และ provisional premium)
DEPRECIATION การเสื่อมราคา การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
DEVIATION การเบี่ยงเส้นทาง การที่เรือเดินออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ หรือออกนอกเส้นทางเดินเรือตามปรกติ ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดเส้นทางไว้
DEVIATION CLAUSE ข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทาง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือที่กำหนดว่า ผู้เอาประกันภัยยังจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ถึงแม้ว่าเรือที่เอาประกันภัยจะเดินออกนอกเส้นทางปกติ เนื่องจากอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของกัปตันและลูกเรือ
DIFFERENCE IN CONDITIONS POLICY กรมธรรม์คุ้มครองความต่างกันของเงื่อนไข ในกรณีที่บริษัทซึ่งมีธุรกิจอยู่ในหลายประเทศได้ทำประกันภัยทรัพย์สินเพื่อคุ้มครองภัยที่คล้ายคลึงกันกับบริษัทประกันภัย ในประเทศต่างๆเงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน จึงซื้อกรมธรรม์อีกฉบับหนึ่งเรียกว่ากรมธรรม์แม่ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ
DIFFERENCE INSURANCE การประกันภัยค่าแตกต่าง ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่กำหนดว่า จะชดใช้มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินที่แตกต่างกันระหว่างมูลค่า ณ วันที่เกิดอัคคีภัย กับมูลค่าของที่ซ่อมแซมใหม่หรือสร้างใหม่
DIRECT BUSINESS ธุรกิจโดยตรง การเอาประกันภัยโดยตรงกับผู้รับประกันภัยโดยไม่ผ่านคนกลาง เช่นตัวแทน หรือนายหน้า
DIRECT INSURANCE การประกันภัยโดยตรง การประกันภัยโดยตรงซึ่งต่างกับการประกันภัยต่อ
DIRECTORS’ AND OFFICERS’ LIABILITY INSURANCE การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและพนักงานบริษัท การประกันภัยความรับผิดประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและพนักงานของบริษัท ในกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้น เช่น การประมาทเลินเล่อ การละเลยการปฏิบัติงาน หรือการให้คำแนะนำผิดพลาด
DIRECT REINSURER ผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง ผู้รับประกันภัยต่อซึ่งรับประกันภัยโดยตรงจากผู้รับประกันภัยรายแรก
DIRECT WRITING การรับประกันภัยโดยตรง การรับประกันภัยโดยติดต่อโดยตรงกับผู้เอาประกันภัย โดยไม่ใช้คนกลาง
DISBURSEMENTS ค่าใช้จ่ายการเดินเรือ ในการประกันภัยทางทะเลหมายถึงค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ซึ่งเอาประกันภัยได้
DISBURSEMENTS CLAUSE ข้อกำหนดค่าใช้จ่าย ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือซึ่งให้คำนิยามและจำกัดขอบเขตของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ค่าระวาง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือนี้ สามารถเอาประกันภัยเพิ่มได้จากการประกันภัยตัวเรือ
DISCLOSURE การเปิดเผยความจริง ดู duty of disclosure
DISCOUNT ส่วนลด ในการประกันอัคคีภัย ผู้รับประกันภัยมีส่วนลดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีต่างๆ เช่น ส่วนลดเนื่องจากเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเยี่ยมหรือชั้นดี ส่วนลดเนื่องจากการมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอ ส่วนการประกันภัยรถยนต์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยยอมรับผิด ส่วนแรกของความเสียหายโดยสมัครใจหรือไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยรถยนต์ก็ให้ส่วนลด ซึ่งอาจเรียกเป็นโบนัส
DISCOVERY COVER ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบ สัญญาประกันภัยต่อที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียที่ตรวจพบในช่วงอายุสัญญาโดยไม่คำนึงว่าความสูญเสียจะเกิดขึ้นเมื่อใด
DISCOVERY PERIOD ระยะตรวจพบ เงื่อนไขข้อหนึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ซึ่งกำหนดว่า การฉ้อฉลที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจพบและแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ ภายในระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งอาจจะยาวหรือสั้นกว่าระยะเวลาของสัญญาก็ได้
DOMESTIC COMPANY บริษัทภายในประเทศ บริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศ ในสหรัฐอเมริกาหมายถึง บริษัทที่ตั้งอยู่ในรัฐนั้นๆ หากบริษัทไปตั้งอยู่ในรัฐอื่นก็จะเป็นบริษัทต่างรัฐ (foreign company) ขณะเดียวกันบริษัทที่ตั้งนอกสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่า บริษัทต่างประเทศ (alien company)
DUAL(WAGES) BASIS หลักค่าจ้างทวิภาค หลักของการประกันภัยค่าแรงในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก ถ้าหากผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าแรงทั้งๆ ที่ไม่มีการผลิต ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง และจ่ายน้อยลงในระยะต่อไปตามที่ระบุ
DUAL VALUATION CLAUSE ข้อกำหนดมูลค่าทวิภาค ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ที่กำหนดให้ใช้มูลค่าหนึ่งในกรณีที่เป็นความสูญเสียสิ้นเชิง และใช้อีกมูลค่าหนึ่งในกรณีอื่นๆ
DUE DATE วันครบกำหนด วันถึงกำหนดที่จะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัย
DUTY OF DISCLOSURE หน้าที่เปิดเผยความจริง ตามกฎหมาย ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยความจริง(disclosure)ให้ผู้รับประกันภัยทราบถึงความจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดของ การประกันภัย กล่าวคือ ความจริงทั้งหมดที่ผู้รับประกันภัยจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และหากรับจะมีเงื่อนไขประการใดบ้าง

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 277 ครั้ง