คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
SABOTAGE การก่อวินาศกรรม การกระทำที่มุ่งประสงค์ร้ายเพื่อที่จะขัดขวางการดำเนินการทางการค้าและการบริการตามปรกติวิสัยหรือหน่วงเหนี่ยวการติดต่อสื่อสาร การกระทำดังกล่าวจะต้องมิใช่การกระทำของผู้เอาประกันภัย
SACRIFICE ดู general average sacrifice
SAILING WARRANTY คำรับรองการเดินเรือ ในกรมธรรม์เฉพาะเที่ยวของการประกันภัยทางทะเล ได้มีการรับรองโดยนัยว่าเรือจะต้องออกเดินทางภายในเวลาอันควรหลังจากที่ได้เอาประกันภัยไว้แล้ว และอาจมีการกำหนดให้มีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุวันที่เรือต้องออกเดินทางด้วยก็ได้
SALVAGE 1. การกู้ภัย
2. ค่ากู้ภัย
3. ซากทรัพย์
1. การกู้ภัย การช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินรอดปลอดภัย
2. ค่ากู้ภัย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมในการกู้ภัยทางทะเลที่ช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย
3. ซากทรัพย์ ส่วนของทรัพย์สินที่ประสบภัยที่สามารถกู้ได้
SALVAGE AGREEMENT ข้อตกลงการกู้ภัย ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ยึดถือข้อตกลงว่าด้วยการกู้ภัยของสถาบันลอยด์เป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งได้นำไปใช้กับบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมทำการกู้ภัย โดยทั่วไป ข้อตกลงนี้ถือหลักว่า”ไม่สำเร็จไม่จ่าย”และการจ่ายจะจ่ายเป็นจำนวนเงินตามที่อนุญาโตตุลาการตัดสิน
SALVAGE AND RECOVERY CLAUSE ข้อกำหนดการกู้ภัยและส่วนรับคืน ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อของการประกันภัยทางทะเล ที่ให้สิทธิ์ผู้รับประกันภัยต่อเรียกส่วนแบ่งจากผู้รับประกันภัยเดิมได้รับเงินคืนจากทรัพย์ที่เอาประกันภัยไว้
SALVAGE CHARGES ค่ากู้ภัย ค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้ภัยที่เป็นบุคคลภายนอกได้รับคืนมาตามกฎหมายทะเล
SALVAGE CHARGES CLAUSE ข้อกำหนดค่ากู้ภัย ข้อกำหนดในการประกันภัยตัวเรือ ซึ่งจำกัดสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการเรียกค่าเสียหายและปฏิบัติการ(sue and labour clause) แต่ให้สิทธิ์เพิ่มเติมในการเรียกค่าใช้จ่ายคืนได้จากงานกู้ภัยที่ไม่ประสบผลสำเร็จ
SALVAGE CORPS หน่วยจัดการซากทรัพย์ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้รับประกันอัคคีภัย เพื่อทำหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินหลังจากที่ได้รับความเสียหายหรือเมื่อทรัพย์สินถูกภัยคุกคาม
SALVAGE GUARANTEE การค้ำประกันการกู้ภัย การที่ผู้ให้การค้ำประกันสัญญาว่าจะเป็นผู้จ่ายคืนค่ากู้ภัยให้แก่ผู้กู้ภัย เมื่อคู่กรณีที่ต้องรับผิดไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ สัญญาดังกล่าวช่วยให้ผู้กู้ภัยมีหลักประกัน ถ้าหากเขาสละสิทธิ์การยึดทรัพย์สินที่กู้ไว้
SALVAGE LOSS ความสูญเสียจากซากทรัพย์ ในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล เมื่อสินค้าที่เอาประกันภัยเกิดเสียหายขึ้นทำให้ต้องจำหน่ายสินค้านี้ก่อนถึงจุดหมายปลายทางในจำนวนเงินที่น้อยกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนที่แตกต่างนี้เรียกว่า”ความสูญเสียจากซากทรัพย์”ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้ตามความแตกต่างระหว่างเงินเอาประกันภัยกับเงินที่ได้จากการจำหน่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายและการสำรวจแล้ว
SALVOR ผู้กู้ภัย ผู้ปฏิบัติการกู้ภัย
SCHEDULE 1. ตารางรายการ
2. ตารางกรมธรรม์
1. ตารางรายการ ตารางที่บอกรายการอย่างละเอียด
2. ตารางกรมธรรม์ ส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยที่บรรจุรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ตลอดจนจำนวนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยแต่ละชนิด
SCHEDULE POLICY กรมธรรม์ตารางรายการ กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่อภัยหลายๆชนิดเฉพาะที่ระบุไว้ในตารางรายการ
SCHEDULE RATING การกำหนดอัตราตามตารางรายการ การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตามลักษณะต่างๆ ของภัยนั้น
SCHEME แผน โครงการที่กำหนดขึ้นสำหรับการประกันภัยเป็นกลุ่ม
SCHEME CHARGE ค่าใช้จ่ายสำหรับแผน ค่าใช้จ่ายที่กำหนดตายตัวซึ่งอาจเพิ่มเข้าในเบี้ยประกันภัยพื้นฐานของการประกันภัยกลุ่ม
SEASONAL RISK ภัยตามฤดูกาล 1. ภยันตรายที่เกิดขึ้นเฉพาะบางช่วงของปีเท่านั้น เช่น ฤดูมรสุม
2. การประกันภัยที่คุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นบางช่วงของปีเทานั้น
SEAWORTHINESS สภาพพร้อมออกทะเล ความพร้อมของเรือในการเผชิญกับภัยที่จะต้องประสบอยู่เป็นปรกติธรรมดาในการเดินทาง ในการประกันภัยทางทะเลแบบเฉพาะเที่ยวมีคำรับรองโดยนัยว่า เรือต้องมีความพร้อมที่จะออกทะเลได้ในทุกกรณีทั้งนี้ รวมถึงอุปกรณ์ เสบียง พัสดุ สิ่งจำเป็น และบุคลากร
SEAWORTHINESS ADMITTED สภาพพร้อมออกทะเลที่ยอมรับแลัว ในการประกันภัยสินค้าทางทะเล ตามปรกติจะมีคำรับรองโดยนัยว่า เรือที่ใช้บรรทุกสินค้าต้องมีสภาพพร้องออกทะเลและนำสินค้าส่งถึงปลายทางได้ แต่เนื่องจากเจ้าของสินค้าทั่วไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมสภาพพร้อมออกทะเลของเรือผู้รับประกันภัยจึงได้เพิ่มข้อกำหนด สภาพพร้อมออกทะเลที่ยอมรับแล้วในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เพื่อแสดงว่าผู้รับประกันภัยยอมรับว่าเรือมีสภาพพร้อมออกทะเลได้
SECOND LEAVING การเสนอครั้งที่สอง การที่นายหน้าประกันภัยได้นำเสนอเอกสารอีกครั้งหนึ่งต่อผู้รับประกันภัย หลังจากที่ได้แก้ไขข้อสงสัยหรือตอบคำถามจากการเสนอครั้งแรก
SECOND LOSS INSURANCE การประกันภัยความเสียหายส่วนที่สอง,การประกันภัยความเสียหายส่วนเกิน การประกันภัยซึ่งคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกินกว่าการประกันภัยความเสียหายส่วนแรก
SECOND LOSS POLICY มีความหมายเหมือน excess of loss policy
SECOND MORTGAGE การจำนองอันดับถัดไป การจำนองทรัพย์สินที่ได้มีการจำนองแล้วกลับอีกบุคคลหนึ่ง สิทธิของผู้รับจำนองคนแรกจะมีเหนือผู้รับจำนองคนที่ 2 ในการจำนองเดียวกัน สิทธิผู้รับจำนองคนที่ 2 จะมีเหนือคนที่ 3 และต่อๆ ไป
SECOND SURPLUS TREATY สัญญาประกันภัยต่อส่วนเกินชั้นที่สอง สัญญาที่ผู้รับประกันภัยต่อรับประกันภัยต่อในส่วนที่เกินกว่าสัญญาประกันภัยต่อส่วนเกินชั้นที่หนึ่ง (ดู first surplus treaty ประกอบ)
SELECTION การคัดเลือก (ภัย) การที่ผู้รับประกันภัยเลือกภัย กำหนดเงื่อนไขและกำหนดสัดส่วนของการรับประกันภัยอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมดุลในยอดรวมการ รับเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัย ทั้งนี้ โดยใช้กฎว่าด้วยจำนวนมาก (law of large number)
SELECTION AGAINST THE INSURER การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ มีความหมายเหมือน adverse selection
SELF-INSURANCE การประกันภัยตนเอง การที่องค์การหรือหน่วยงานตั้งกองทุนอย่างมีระบบแทนการเอาประกันภัย โดยหวังว่าจะสามารถรับภาระความเสียหายจากภัยด้วยการใช้เงินจากกองทุนที่ตั้งไว้นั้น
SELF RETENTION ส่วนเก็บไว้เอง(การเสี่ยงภัย) ส่วนของภัยที่บุคคลหรือผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เอง โดยไม่ได้เอาประกันภัยหรือเอาประกันภัยต่อ
SELLER’S INTEREST ส่วนได้เสียของผู้ขาย ส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ของผู้ขาย ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปยังผู้ซื้อ
SENTIMENTAL LOSS ความสูญเสียค่าทางใจ ความสูญเสียของทรัพย์สินที่มีความรู้สึกผูกพันร่วมอยู่ด้วย (เช่น แหวนหมั้น)หากสูญเสียไปจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเสียหายมากกว่ามูลค่าจริงของทรัพย์สินนั้น ในทางตรงกันข้าม ทรัพย์ที่ไม่ได้รับ อาจมีความรู้สึกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นลดลงเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ไม่พึงปรารถนา เช่น สินค้าที่รอดพ้นจากอัคคีภัย เรือแตก ความสูญเสียค่าทางใจ ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย
SERVICES RENDERED POLICY กรมธรรม์ผู้ให้บริการ กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยจากการให้สินเชื่อ
SETTLEMENT 1. การตกลง
2. การเลื่อนข้าง
1. การตกลง ในความหมายทั่วไปหมายถึงการตกลงในข้อขัดแย้งต่างๆ ในทางประกันภัยมักใช้หมายถึง การตกลงค่าสินไหมทดแทน
2. การเลื่อนข้าง การเคลื่อนตัวของอาคารไปทางด้านข้าง
SETTLEMENT OF CLAIMS ABROAD การตกลงค่าสินไหมทดแทนในต่างประเทศ ในการประกันภัยทางทะเลหมายถึงระบบการจัดการที่ทำให้สามารถตกลงค่าสินไหมทดแทนโดยตัวแทนที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศ
SETTLEMENT OPTION 1. สิทธิเลือกวิธีชดใช้
2. สิทธิเลือกวิธีรับเงินเอาประกันภัย
1. สิทธิเลือกวิธีชดใช้ สิทธิเลือกวิธีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ในการประกันภัยทรัพย์สิน ผู้รับประกันภัยสามารถเลือกชดใช้เป็นเงิน หรือจัดทดแทนให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้เหมือนเดิม
2. สิทธิเลือกวิธีรับเงินเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจจะมีเงื่อนไขให้สิทธิผู้เอาประกันภัยเลือกรับเงินครั้งเดียว หรือเลือกรับเป็นอย่างอื่น คือ ก. ฝากเงินไว้กับบริษัทเพื่อรับดอกเบี้ย ข. ขอรับเป็นงวดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ค. ขอรับเงินได้ประจำตลอดไป โดยกำหนดเวลารับไว้แน่นอน ง. ขอรับเงินได้ตราบเท่าที่จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยสมทบยังมีอยู่
SETTLING AGENT ตัวแทนตกลงค่าสินไหมทดแทน บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับประกันภัยให้เจรจาตกลงและจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้รับประกันภัย
SEVEN DAY CLAUSE ข้อกำหนดเจ็ดวัน ข้อกำหนดว่าด้วยความเสียหายต่อครั้ง ที่กำหนดให้ใช้ช่วงเวลา 7 วัน
SHARE REINSURANCE การประกันภัยต่อตามส่วน มีความหมายเหมือน quota share reinsurance
SHIPOWNER’S LIABILITY ความรับผิดของเจ้าของเรือ ความรับผิดของเจ้าของเรือสำหรับความบาดเจ็บ สูญเสีย หรือเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการระเมิด หรือเกิดจากสาเหตุที่ระบุไว้ในสัญญาความรับผิด ส่วนใหญ่จะได้รับความคุ้มครองจากชมรมพีแอนด์ไอ
SHOCK LOSS REINSURANCE การประกันมหันตภัยต่อ มีความหมายเหมือน catastrophe reinsurance
SHORT CLOSING ต่ำกว่าส่วนตกลง การจัดสรรส่วนแบ่งการประกันภัยของนายหน้าให้แก่ผู้รับประกันภัยน้อยกว่าจำนวนที่ผู้รับประกันภัยตกลงไว้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีผู้ประสงค็จะรับประกันภัยจำนวนมาก เมื่อรวมกันแล้วเกินกว่า 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเพราะว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดหมายไว้แต่แรก
SHORT DELIVERY การส่งมอบขาดจำนวน การที่ปริมาณสินค้าขนขึ้นจากเรือน้อยกว่าขณะขนลงเรือ
SHORT FORM OF INDEMNITY เอกสารชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชั่วคราว เอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกและมอบให้แก่ผู้ค้ำประกันเรือที่ถูกยึดโดยคำสั่งศาลของประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อให้ศาลปลดปล่อยเรือชั่วคราว เอกสารดังกล่าวเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ค้ำประกัน
SHORT INTEREST ส่วนได้เสียต่ำ ส่วนของวัตถุที่เอาประกันภัยทางทะเลที่ไม่ได้เข้าเสี่ยงภัยเลย ตัวอย่างเช่น สิ่งที่เอาประกันภัยที่มีการแถลงตามกรมธรรม์ลอยตัว (floating policy) มีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนที่น้อยกว่านี้เรียกได้ว่า ส่วนได้เสียต่ำ
SHORT PERIOD RATE อัตราระยะสั้น อัตราเบี้ยประกันภัยที่มีระยะเวลาสั้นกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่จะมีอัตราสูงกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
SHORT RATE อัตราระยะสั้น มีความหมายเหมือน short period rate
SHORT TERM INSURANCE การประกันภัยระยะสั้น 1. การประกันภัยที่มีระยะคุ้มครองหนึ่งปีหรือน้อยกว่านั้น
2. ในการประกันภัยทางทะเลหมายถึงการประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยน้อยกว่า 12 เดือน
SHORT TERM RATE อัตราระยะสั้น มีความหมายเหมือน short period rate
SICKNESS TABLE ตารางความเจ็บป่วย ความหมายเหมือน morbidity table
SIGNER สำเนาสลิป มีความหมายเหมือน signing slip
SIGNING SLIP สำเนาสลิป สลิปที่นายหน้าทำสำเนาจากสลิปต้นฉบับและได้มีการระบุส่วนลดประกันภัยของผู้รับประกันภัยแต่ละรายและข้ออ้างอิงต่างๆ ผู้รับประกันภัยนำจะเป็นผู้ส่งชื่อย่อกำกับลงในสำเนาดังกล่าว และสำนักงานออกกรมธรรม์เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากสำเนานี้
SIGNING TABLE ตารางผู้รับประกันภัย ตารางรายนามของกลุ่มผู้รับประกันภัยที่เข้าชื่อรับประกันภัย พร้อมทั้งส่วนรับประกันภัยและข้ออ้างอิงต่างๆ ซึ่งสำนักงานออกกรมธรรม์ของสถาบันลอยด์จะนำตารางนี้ไปแนบกับกรมธรรม์ของสถาบัน ฯ
SILENT RISK ภัยสงบ สถานที่ที่หยุดดำเนินกิจการการค้าหรือหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อการผลิต สภาพเช่นนี้เรียกว่า ภัยสงบ
SIMPLE RISK ภัยสามัญ การประกันอัคคีภัยที่ไม่มีความซับซ้อน ตัวอย่างเช่น การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล
SIMULTANEOUS PAYMENTS CLAUSE ข้อกำหนดการจ่ายพร้อมกัน ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อ ที่ระบุให้ผู้รับประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนในเวลาเดียวกับที่ผู้รับประกันภัยโดยตรงได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
SINGLE LIABILITY ความรับผิดเดี่ยว เมื่อเรือ 2 ลำชนกัน และทั้งคู่ต่างก็มีความผิด ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ต้องรับผิดซึ่งกันและกัน ศาลทางทะเลจะตัดสินให้ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายมากกว่าเป็นผู้รับค่าชดใช้ในส่วนสุทธิที่หักกลบลบกันแล้วนั้นไป
SINGLETON POLICY กรมธรรม์ประกันภัยรายเดี่ยว กรมธรรม์ประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายๆ รายร่วมรับเสี่ยงภัย แต่ออกกรมธรรม์ในนามของผู้รับประกันภัยรายเดียว
SISTER SHIP CLAUSE ข้อกำหนดเรือพี่น้อง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่า เมื่อเรือเกิดชนกันขึ้นหรือได้รับการกู้ภัยจากเรือที่เป็นเจ้าของเดียวกัน ผู้รับประกันภัยจะตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความรับผิดหรือค่าบริการการกู้ภัยเสมือนหนึ่งว่าเรือดังกล่าวไม่ได้เป็นของเจ้าของ เดียวกัน
SITUATION INDEX ดัชนีสถานที่ตั้ง ดัชนีที่ผู้รับประกันอัคคีภัยจัดทำขึ้นใช้เพื่อบอกที่ตั้งของภัยที่รับประกันภัยไว้
SLIDING SCALE TREATY สัญญาประกันภัยต่ออัตราเลื่อน สัญญาประกันภัยต่อที่อัตราเบี้ยประกันภัยจะคำนวณขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ของค่าสินไหมทดแทนที่ได้เกิดขึ้นในอดีตในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
SLIP สลิป เอกสารที่นายหน้าประกันภัยเสนอต่อผู้รับประกันภัย โดยระบุรายละเอียดของภัยที่ต้องการเสนอให้ผู้รับประกันภัยพิจารณารับประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะตอบรับประกันภัยโดยลงชื่อย่อกำกับในสลิป และระบุส่วนที่จะรับเสี่ยงภัยไว้
SLIP AGREEMENT ข้อตกลงในสลิป ข้อตกลงที่ผู้รับประกันภัยระบุในสลิปของนายหน้าประกันภัย ภายหลังจากที่ได้ตอบรับการเสี่ยงภัยในชั้นแรกแล้ว
SLIP POLICY กรมธรรม์สลิป ในการประกันภัยต่อทางทะเลและประกันภัยสินค้าทางทะเล สลิปอาจถือเป็นหลักฐานของสัญญาได้ซึ่งเรียกว่า กรมธรรม์สลิป แต่จะมีการออกกรมธรรม์อย่างเป็นทางการหากต้องการใช้ในการดำเนินการตามกฎหมาย
SMALL ADDITIONAL OR RETURN PREMIUMS CLAUSE ข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย ข้อกำหนดในกรมธรรม์ที่กำหนดว่า จะไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย เพราะเป็นการไม่ประหยัดในการดำเนินการเช่นนี้
SMOKE DAMAGE ความเสียหายจากควัน ในการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทางทะเล ให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดจากควันอันมีสาเหตุมาจากอัคคีภัย
SOLVENCY MARGIN ส่วนเหลื่อมทรัพย์สินเหนือหนี้สิน ส่วนของทรัพย์สินของบริษัทประกันภัยที่มากกว่าหนี้สิน
SOUND VALUE มูลค่าไม่เสียหาย 1. มูลค่าของสินค้าเมื่อมาถึงปลายทางหากมาถึงโดยปลอดภัย
2. ในการประกันอัคคีภัยหมายถึง มูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่ควรจะเป็นในสภาพก่อนเกิดความเสียหาย ณ วันที่เกิดความเสียหาย
SPECIAL ACCEPTANCE การรับเป็นกรณีพิเศษ ข้อตกลงพิเศษเพื่อขยายความคุ้มครองเฉพาะราย สำหรับความเสี่ยงภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่เดิม
SPECIAL CONDITION OF AVERAGE เงื่อนไขพิเศษการเฉลี่ย เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ระบุว่า หากจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข ก็ถือว่าเป็นการเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า แต่ถ้าจำนวนเงินเอาประกันภัยมีอัตราส่วนเท่ากับหรือมากกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข ก็ถือว่าเป็นการประกันภัยเต็มมูลค่า คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเดียวกันกับเงื่อนไขการเฉลี่ย 75 % ซึ่งหมายความว่า หากจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 75 % ของมูลค่าทรัพย์สิน ค่าเสียหายที่จ่ายให้แกผู้เอาประกันภัยก็จะถูกลดลงตามส่วน
SPECIAL PERIL ภัยพิเศษ ภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการประกันอัคคีภัย เช่น ภัยระเบิด จลาจล น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว ฯลฯ
SPECIAL RECORDS CLAUSE ข้อกำหนดพิเศษประสบการณ์ความเสียหาย ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่ระบุว่าถ้าประสบการณ์ความเสียหายที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผู้รับประกันภัยต่อสามารถที่จะขอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยต่อเสียใหม่ โดยมีผลย้อนหลังได้ด้วย
SPECIFIC EXCLUSION ข้อจำกัดความคุ้มครองจำเพาะ ข้อจำกัดความคุ้มครองที่ระบุเพิ่มขึ้นเป็นการเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อยกเว้นภัยบางประเภทจากการคุ้มครองที่ระบุไว้
SPECIFIC INSURANCE การประกันภัยจำเพาะ การประกันภัยทีให้ความคุ้มครองเฉพาะภัยหรือทรัพย์สินอันใดอันหนึ่ง หรือ ทั้งประเภทของทรัพย์สิน ซึ่งตรงกันข้ามกับการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัย หรือทรัพย์สินหลายๆ ประเภท เช่น กรมธรรม์คุ้มครองรวม (blanket policy)
SPECIFIC REINSURANCE การประกันภัยจำเพาะ มีความหมายเหมือน facultative reinsurance
SPECULATIVE RISK การเสี่ยงภัยเก็งกำไร การเสี่ยงภัยของเงินจำนวนหนึ่งซึ่งโอกาสที่จะมีกำไรหรือขาดทุนก็ได้ เช่น การซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไร การเสี่ยงภัยประเภทนี้ไม่สามารถเอาประกันภัยได้
SPENDTHRIFT CLAUSE ข้อกำหนดกีดกันความสุรุ่ยสุร่าย ข้อกำหนดที่จำกัดสิทธิของผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต มิให้แลกเปลี่ยน โอนหรือมอบสิทธิในเงินเอาประกันภัยและจำกัดสิทธิของเจ้าหนี้มิให้เรียกร้องการชำระหนี้จากเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ และให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้รับเอาประกันภัย เช่นในกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตที่ระบุให้จ่ายเงินเป็นเงินได้ประจำ ผู้รับประโยชน์จะไม่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนเป็นรับเป็นเงินก้อน
SPLIT RISK ภัยแยกเสี่ยง การที่ผู้เอาประกันภัยได้แยกทำประกันภัยประเภทต่างๆ กับผู้รับประกันภัยหลายๆ ราย สำหรับวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เจ้าของหมู่ยานยนต์อาจเอาประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับผู้รับประกันภัยรายหนึ่ง และเอาประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินของตนเองกับผู้รับประกันภัยอีกรายหนึ่ง
SPONTANEOUS COMBUSTION การเผาไหม้เกิดเอง การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้อาศัยความร้อนจากภายนอก โดยทั่วไปเกิดจากการออกซิเดชันที่มีต่อวัตถุอย่างช้าๆเป็นเหตุให้อุณหภูมิในตัววัตถุเพิ่มสูงขึ้น
SPREADER CLAUSE ข้อกำหนดกระจายการชดใช้ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อผู้โดยสารมีมากกว่าจำนวนที่แจ้งไว้ จำนวนความรับผิดต่อผู้โดยสารหนึ่งคนจะลดลงตามสัดส่วนโดยอัตโนมัติ
SPREAD LOSS REINSURANCE การประกันภัยต่อแบบกระจายค่าเสียหาย แบบหนึ่งของการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งจะมีการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละปีโดยคำนวณจากจำนวนความเสียหายส่วนเกินของจำนวนปีที่ผ่านมาตามที่กำหนดไว้
SPREAD OF RISK การกระจายความเสี่ยงภัย วิธีดำเนินการเพื่อกระจายความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในวาระและสถานที่เดียวกัน
SPRINKLER INSURANCE การประกันภัยหัวกระจายน้ำดับเพลิง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากการรั่วของหัวกระจายน้ำมันเพลิง
STABILISATION CLAUSE ข้อกำหนดว่าด้วยเสรีภาพ ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่มีการปรับส่วนรับเสี่ยงไว้ไว้เองโดยอัตโนมัติ โดยให้ขึ้นลงตามดัชนีต้นทุนหรือราคา
STABILITY CLAUSE ข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ มีความหมายเหมือน stabilisation clause
STANDARD CONSTRUCTION สิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในมารตฐานตามที่ผู้รับประกันภัยได้กำหนดไว้
STANDARD FIRE POLICY กรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่เป็นแบบมาตรฐานซึ่งจัดทำโดย fire offices’ committee ประเทศไทยก็ใช้มาตรฐานนี้เช่นเดียวกัน
STANDARD FORM แบบมาตรฐาน แบบมาตรฐานของกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยที่อยู่ในวงการยอมรับ เช่น แบบมาตรฐานของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล
STANDARD MARINE CLAUSES ข้อกำหนดการประกันภัยทางทะเลมาตรฐาน มีความหมายเหมือน institute clauses
STANDARD OF CONSTRUCTION มาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง ข้อกำหนดมาตรฐานของสิ่งปลูกสร้างที่ผู้รับประกันภัยจะกำหนดไว้เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับเสี่ยงภัย
STANDARD RISK การเสี่ยงภัยปรกติ เกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดขึ้นให้เป็นการเสี่ยงภัยปรกติ โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมหรือมีเงื่อนไขจำกัดอื่นใด
STANDARD TURNOVER ยอดขายมาตรฐาน ในการประกันภัยธุรกิจหยุดชงัก ยอดขาย หมายความถึง จำนวนยอดขายของธุรกิจที่เอาประกันภัยไว้ ในรอบระยะเวลา 12 เดือน ก่อนจะเกิดความเสียหายเพื่อถือเป็นเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการชดใช้เริ่มจากธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากเกิดวินาศภัยเป็นต้นไป
STANDING CHARGES ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายของกิจการที่ยังคงต้องใช้จ่ายแม้ว่ายอดขายของธุรกิจจะลดลงเนื่องจากธุรกิจหยุดชงัก
STATUE OF FRAUDS บัญญัติหนังสือสัญญา บทบัญญัติที่ให้สัญญาบางชนิดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ เช่น ในการประกันภัย กฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดต้องลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญา จึงจะฟ้องบังคับคดีได้
STIPULATION ข้อระบุ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญของสัญญา ดังนั้น การฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่เป็นสาเหตุให้ผู้รับประกันภัยหลุดพ้นจากความรับผิดได้เพียงแต่ผู้รับประกันภัยจะสามารถเรียกร้อง ค่าเสียหายจากการละเมิดหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวได้
STOCK COMPANY บริษัทรวมหุ้น บริษัทประเภทหนึ่งซึ่งแบ่งทุนเป็นหุ้นละเท่าๆ กัน เพื่อจะแบ่งปันกำไรและขาดทุนอันจะพึงเกิดจากกิจการที่ทำนั้น
STOCK DECLARATION POLICY กรมธรรม์แจ้งจำนวนสินค้าคงคลัง กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยของสินค้าคงคลังที่ผู้เอาประกันภันจะต้องแจ้งปริมาณสินค้าเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสให้ผู้รับประกันภัยทราบ ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประกันภัยไว้ล่วงหน้า และจะมีการปรับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงในตอนสิ้นปี โดยคำนวณจากปริมาณสินค้าที่เก็บไว้จริง
STOP LOSS REINSURANCE การประกันภัยต่อกำหนดค่าเสียหาย แบบของการประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยต่อจะชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เอาประกันภัยต่อ เมื่ออัตราส่วนค่าเสียหายเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
STREET BOOK มีความหมายเหมือน situation index
STREET WORKS BOND กรมธรรม์ค้ำประกันงานถนน กรมธรรม์ค้ำประกันที่ให้การค้ำประกันต่อเจ้าหน้าที่ทางการว่า ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องดำเนินการจัดสร้างถนนตามที่สัญญาไว้ ถ้าผู้จัดสรรไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้เงินให้ตามกรมธรรม์นั้น
STRICT LAIBILITY ความรับผิดสิ้นเชิง ความรับผิดที่กฏหมายกำหนดว่า ต้องรับผิดโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าบุคคลได้กระทำผิดจริงหรือไม่
SUB-AGENT ตัวแทนรอง บุคคลที่ดำเนินการเป็นตัวแทนของตัวแทนอีกต่อหนึ่ง
SUBJECT APPROVAL NO RISK การรับเสี่ยงภัยขึ้นอยู่กับการยอมรับเงื่อนไข ข้อความที่ระบุเพิ่มเติมในใบรับประกันภัย(สลิป) โดยใช้อักษรย่อว่า SANR ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่ทราบว่าผู้ขอเอาประกันภัยจะยอมรับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดหรือไม่ ข้อความนี้เป็นการกำหนดว่า หากผู้ขอเอาประกันภัยต้องการให้การประกันภัยมีผลบังคับ ก็ต้องแจ้งยืนยันว่ายอมรับเงื่อนไขนั้นก่อน
SUBJECTIVE RISK ความเสี่ยงภัยเชิงจิตวิสัย ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ตามทัศนะของแต่ละกลุ่มบุคคล
SUBJECT PREMIUM เบี้ยประกันภัยหลัก เบี้ยประกันภัยของผู้รับประกันภัยโดยตรงซึ่งจะใช้เป็นฐานในการคำนวณเบี้ยประกันภัยต่อ
SUBJECT TO AVERAGE ขึ้นอยู่กับการเฉลี่ยค่าเสียหาย ข้อกำหนดในการประกันภัยทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่การประกันภัยทางทะเล ที่ระบุว่า ในขณะที่เกิดความสูญเสีย หากปรากฏว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นมากกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อความสูญเสียจะถูกลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต่ำกว่ามูลค่า
SUBJECT TO SURVEY ขึ้นอยู่กับการสำรวจ ข้อความที่ใช้เพื่อแสดงว่าจะรับประกันอัคคีภัยได้ก็ต่อเมื่อมีรายงานการตรวจสอบของผู้สำรวจอัคคีภัย ทั้งนี้ เพื่อนำไปพิจารณากำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไข
SUBROGATION การสวมสิทธิ์ การใช้สิทธิ์ของบุคคลอื่นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
SUBROGATION CLAUSE ข้อกำหนดการสวมสิทธิ์ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งให้สิทธิ์ผู้รับประกันภัยในการเข้าสวมสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัย
SUBROGATION FORM ใบแบบการสวมสิทธิ์ ใบแบบมาตรฐานที่ใช้ในการประกันภัยทางทะเล เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะลงนามในใบแบบเพื่อแสดงการยินยอมให้ผู้รับประกันภัยสวมสิทธิ์ของตนในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก
SUBSCRIPTION ความรับผิดของผู้ลงนามแทน วงเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยคนหนึ่งต้องรับผิดตามสลิปหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ลงนามในนามของผู้รับประกันภัยหลายคน
SUBSIDENCE การเลื่อนทรุด การเลื่อนตัวของอาคารลงในแนวดิ่ง (ดู settlement ประกอบ)
SUBSTANDARD RISK การเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ ในการประกันชีวิตจะมีการกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกการเสี่ยงภัยปรกติไว้ฉะนั้นหากผู้เอาประกันภัยรายใดมีร่างกายไม่สมบูรณ์หรือ มีอาชีพเสี่ยงอันตรายมากหรืออยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมไม่ดี ก็จะถือว่าภัยดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงกว่าปรกติ ซึ่งจะต้องเพิ่มเบี้ยประกันภัย
SUDDEN AND UNFORESEEN DAMAGE ความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดนที่ผู้ได้รับความเสียหายไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากภายในหรือภายนอกก็ได้
SUDDEN DEATH CLAUSE ข้อกำหนดการสิ้นสุดลงทันที ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่กำหนดว่า สัญญาประกันภัยต่อจะสิ้นสุดลงทันทีโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่บริษัทเอาประกันภัยต่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นเจ้าของหรือล้มละลาย
SUE AND LABOUR CLAUSE ข้อกำหนดการเรียกค่าเสียหายและปฏิบัติการ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลที่กำหนดว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยพยายามปกปักรักษาทรัพย์สินมิให้เกิดความเสียหาย หรือเสียหายน้อยที่สุดจากวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
SUEA CANAL CLAUSE ข้อกำหนดคลองสุเอซ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือที่กำหนดว่า การติดตื้น (grounding) ในคลองสุเอซ คลองปานามาหรือสถานที่อื่นซึ่งได้ระบุไว้ไม่ถือว่าเป็นการเกยตื้น (stranding) ในความหมายตามกรมธรรม์
SUFFERANCE BUND ใบค้ำประกันอนุญาต ใบค้ำประกันที่ออกในนามของเจ้าของท่าเรืออนุญาต เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายภาษีศุลกากร
SUFFERANCE WHARF ท่าเรืออนุญาต ท่าเรือที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรอนุญาตให้ขนสินค้าที่ต้องเสียภาษีขึ้นหรือลงจากเรือได้
SUPPLEMENTARY CALL เบี้ยพีแอนด์ไอเพิ่ม จำนวนเงินหรือเบี้ยประกันภัยที่ชมรมพีแอนด์ไอเรียกเก็บเพิ่มจากสมาชิก ในกรณีที่เงินที่เรียกเก็บในชั้นต้นไม่เพียงพอสำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายของชมรม
SUPPLY BOND กรมธรรม์ค้ำประกันการจัดหา กรมธรรม์ค้ำประกันที่ค้ำประกันว่าจะนำส่งวัตถุดิบและผลิตสินค้าให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
SURATY;SURETY ผู้รับประกันภัยค้ำประกัน บุคคลผู้ค้ำประกันการดำเนินการหรือความซื่อสัตย์ของบุคคลอื่น ผู้รับประกันภัยค้ำประกันอาจเป็นบุคคลคนเดียวหรือบริษัท ก็ได้ แต่โดยทั่งไปแล้วจะเป็นบริษัทประกันภัย
SURETY COMPANY บริษัทประกันภัยค้ำประกัน บริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยค้ำประกันการทำการหรือความซื่อสัตย์ของบุคคลอื่น โดยออกกรมธรรม์ค้ำประกัน (bond) ให้ (ดู bonding ประกอบ)
SURPLUS LINE ส่วนรับประกันภัยส่วนเกิน จำนวนเงินที่เอาประกันภัยต่อหลังจากที่ได้มีการทำสัญญาประกันภัยต่อตามจำนวนเงินสูงสุดที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อแล้ว
SURPLUS REINSURANCE การประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน การเอาประกันภัยต่อในส่วนที่เกินจากส่วนที่ได้กำหนดให้ผู้รับประกันภัยรับไว้เอง ผู้รับประกันภัยและผู้ระบประกันภัยต่อต้องมีส่วนร่วมในเบี้ยประกันภัยและความเสียหายอย่างเป็นสัดส่วน
SURPLUS TREATY สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน สัญญาประกันภัยต่อที่ผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งหรือหลายรายตกลงที่จะรับประกันภัยต่อในส่วนที่เกินจากจำนวนที่ผู้รับประกันภัย กำหนดว่าจะรับไว้เอง ตามวงเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าส่วนรับประกันภัย (line) ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อจะต้องมีส่วนร่วมในเบี้ยประกันภัยและความเสียหายอย่างเป็นสัดส่วน
SURVEYOR ผู้สำรวจ บุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและเกี่ยวกับจำนวนความเสียหาย ตลอดจนสาเหตุของความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สิน
SURVEYOR’S REPORT รายงานของผู้สำรวจ 1. รายงานการสำรวจเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือความรับผิดที่ได้เอาประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้รับประกันภัย
2. รายงานสภาพและจำนวนความเสียหายของทรัพย์สินเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทน
SYMPATHETIC DAMAGE ความเสียหายจากผลกระทบ ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากเปื้อนหรือเหตุอื่นที่คล้ายกันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่น ตัวอย่างเช่น สินค้าชนิดหนึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำทะเลแล้วส่งกลิ่นไปกระทบสินค้าที่ทำประกันภัยไว้ ทำให้เกิดความเสียหาย
SYNDICATE คณะผู้ร่วม(รับประกันภัย) ผู้รับประกันภัยหลายรายซึ่งร่วมรับประกันภัยในนามของคณะ ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยแต่ละรายจะรับประกันภัยตามสัดส่วนของตน โดยไม่ต้องรับผิดในส่วนที่สมาชิกอื่นของกลุ่มรับประกันภัยไว้
SYNDICATE LIST บัญชีรายชื่อคณะผู้ร่วม(รับประกันภัย) รายชื่อของคณะผู้ร่วมรับประกันภัยที่เข้าชื่อรับประกันภัยในกรมธรรม์ของสถาบันลอยด์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงส่วนรับประกันภัยของแต่ละคณะ ชื่อแทนเฉพาะ หมายเลขของกลุ่ม และเอกสารอ้างอิง

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 430 ครั้ง