คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
VALUATION การประเมินค่า กระบวนการในการประเมินจำนวนหนี้สินที่มีพันธะตามกรมธรรม์ เรียกว่า การประเมินค่ากรมธรรม์ (policy valuation) กระบวนการในการประเมินการลงทุนของบริษัท เรียกว่า การประเมินค่าสินทรัพย์ (asset valuation)
VALUATION CLAUSE ข้อกำหนดการกำหนดมูลค่า ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือของการประกันภัยทางทะเล ที่ระบุว่าหากค่าซ่อม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการกู้เรือสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง
VALUATION LINKED SCHEME แผนประสานเพื่อกำหนดมูลค่า การคำนวณเบี้ยประกันภัยแบบหนึ่งสำหรับการประกันภัยอาคารต่างๆ ซึ่งใช้เบี้ยประกันภัยอัตราหนึ่งสำหรับมูลค่าพื้นฐานของทรัพย์สิน กับใช้อีกอัตราหนึ่งซึ่งต่ำกว่าเพื่อคุ้มครองในกรณีที่เกิดเงินเฟ้อ
VALUE ADDED TAX COVER ความคุ้มครองภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกันสินเชื่อเพื่อค้มครองถึงรายได้จากการขายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
VALUED AS ORIGINAL มีมูลค่าตามกรมธรรม์เดิม ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลที่ระบุว่า กรมธรรม์ประกันภัยต่อทางทะเลเป็นกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่าที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับกรมธรรม์ฉบับเดิม ถึงแม้ว่าจะประกันภัยต่อเพียงบางส่วนของความคุ้มครอง
VALUED POLICY กรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่า กรมธรรม์แบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดความเสียหายสิ้นเชิง
VALUES AT RISK มูลค่าเสี่ยงภัย มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือเสนอขอเอาประกันภัย
VALUES POLICY กรมธรรม์แบบระบุมูลค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อทางทะเลแบบหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยต่อตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่ระบุไว้ ในกรณีที่เรือที่มีมูลค่าเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้เกิดความเสียหายสิ้นเชิง
VENDING MACHINE INSURANCE การประกันภัยตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ การประกันสรรพภัยแบบหนึ่ง ที่คุ้มครองตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
VIOLENT AND FORCIBLE MEANS วิธีใช้กำลัง มีความหมายเหมือน forcible and violent means
VIS MAJOR เหตุสุดวิสัย มีความหมายเหมือน force majeure
VOLUNTARY EXCESS การรับผิดส่วนแรกโดยสมัครใจ การรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับเพื่อลดเบี้ยประกันภัยที่จะต้องชำระ
VOYAGE POLICY กรมธรรม์แบบเที่ยวเดินทาง กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลที่ให้ความคุ้มครองหรือสำหรับการเดินทางเป็นเที่ยวๆ ซึ่งต่างจากกรมธรรม์แบบกำหนดเวลา (policy)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 213 ครั้ง