คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
YACHT INSURANCE การประกันภัยเรือยอช์ต การประกันภัยที่คุ้มครองเรือยอช์ต โดยปรกติ จะคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการกู้เรือและค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องและการทำการตลอดจนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งผู้โดยสารด้วย
YEAR FREE OF PREMIUM ปีปลอดเบี้ยประกันภัย ในทุกๆ รอบปีที่กำหนด ผู้รับประกันภัยบางรายอาจเสนอรับประกันภัยชนิดไม่คิดเบี้ยประกันภัย เมื่อครบรอบปีที่กำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นการประกันภัยบ้านอยู่อาศัย
YORK-ANTWERP RULES กฎยอร์ก-แอนต์เวิร์ป กฎชุดหนึ่งที่ใช้กับการเฉลี่ยความเสียหายร่วม ซึ่งประกอบด้วยกฎตามตัวเลขและกฎตามตัวอักษร โดยกำหนดว่า การเฉลี่ยความเสียหายร่วมจะยึดกฎตามตัวอักษร เว้นแต่จะมีกฎตามตัวเลขกำหนดไว้

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 174 ครั้ง