คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
TECHNICAL RESERVES เงินสำรองทางเทคนิค เงินสำรองที่ผู้รับประกันภัยจะต้องจัดสรรไว้ให้เพียงพอกับความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไป
TEMPORARY DISABLEMENT ทุพพลภาพชั่วคราว การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะได้รับการชดเชยจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
TEMPORARY LIFE ANNUITY เงินรายปีชั่วคราว สัญญาที่ตกลงจะจ่ายเงินได้ประจำที่จำกัดระยะเวลา หรือจ่ายจนกระทั่งผู้รับเงินได้ประจำถึงแก่กรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด
TEMPORARY LIFE ASSURANCE การประกันชีวิตชั่วคราว การเอาประกันชีวิตเพียงระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 ปี และเมื่อสัญญาประกันชีวิตครบกำหนดแล้ว ผู้รับประกันภัยไม่ผูกพันที่จะต้องต่ออายุสัญญาต่อไป
TERM INSURANCE การประกันชีวิตแบบขั่วระยะเวลา การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งสัญญาว่า จะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเลยกำหนดที่ตกลงแล้วสัญญาก็เป็นอันสิ้นสุดโดยไม่มีมูลค่าใดๆโดยปรกติจะกำหนด 1 ปี หรือ 5 ปี
TESTATE มรดกมีพินัยกรรม มรดกมีพินัยกรรม
TESTATOR ผู้ทำพินัยกรรม บุคคลซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆอันจะเกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตาย
THREE-YEAR ACCOUNTING
RETIREMENT ANNUITY
บัญชีสามปี ระบบบัญชีประกันภัย ซึ่งจะมีการคำนวณกำไรขาดทุนเมื่อครบ 3 ปี
“THREE YEARS’ AVERAGE” SYSTEM ระบบเฉลี่ยสามปี ระบบที่ใช้ในการคำนวณค่าบำเหน็จกำไร(profit commission) จากสัญญาประกันภัยต่อโดยคิดจากจำนวนกำไรถัวเฉลี่ย 3 ปี
TONTINE BONUS เงินปันผลรอจ่าย เงินปันผลที่จะจ่ายภายหลังจากระยะเวลาหนึ่งให้แก่ผู้รับที่มีชีวิต เช่น ระบุว่า ในระยะ 3 ปี แรกจะไม่จ่ายเงินปันผล หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมในระหว่าง 3 ปีนั้น ก็จะไม่ได้รับเงินปันผล การกำหนดเงินปันผลวิธีนี้เหมาะสำหรับบริษัทประกันชีวิตเปิดใหม่ ซึ่งประสงค์จะรักษาเงินทุนไว้ในระยะแรกๆ จึงหลีกเลี่ยงการจัดแบ่งเงินส่วนเกิน
TOTAL DISABLEMENT ทุพพลภาพสิ้นเชิง ความทุพพลภาพที่ทำให้บุคคลไม่สามารถประกอบอาชีพตามปรกติได้โดยสิ้นเชิง

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 333 ครั้ง