คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
UNASSIGNED SURPLUS เงินส่วนเกินยังมิได้จัดสรร เงินส่วนเกินที่ยังมิได้จัดสรรและผู้รับประกันภัยถือไว้เผื่อขาด
UNEARNED PREMIUM เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1. เบี้ยประกันภัยของการประกันภัยที่ไม่เกิดการเสี่ยงภัยตามที่เอาประกันภัยไว้
2. ส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ความคุ้มครองยังไม่หมด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น การประกันภัยรายปี เมื่อสิ้นเดือนแรกของการประกันภัย เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ คือ เบี้ยประกันภัยของ 11 เดือนที่เหลืออยู่
UNEARNED PREMIUM INSURANCE การประกันภัยเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ การซื้อประกันภัยเพิ่มจากกรมธรรม์ประกันภัยตัวเครื่องบิน เพื่อให้ได้รับคืนส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยตัวเครื่องบินสิ้นสุดลงก่อนหมดสัญญา เนื่องจากเกิดความเสียหายสิ้นเชิง (ดู unearned premium ประกอบ)
UNEARNED PREMIUM RESERVE เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ เงินกองทุนที่ผู้รับประกันภัยจัดสำรองไว้ เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลอยู่ โดยปรกติผู้รับประกันภัยจะตั้งทุนสำรองไว้ประมาณ 40%ของเบี้ยประกันภัย แต่สำหรับการประกันภัยโดยตรงนั้น ผู้รับประกันภัยอาจใช้วิธีเฉลี่ยตามสัดส่วนของการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ
UNFUNDED TRUST ทรัสต์ที่ไม่ตั้งกองทุน ทรัสต์ที่บริษัทประกันชีวิตจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการเกี่ยวกับรายได้อันเกิดจากกรมธรรม์ โดยนำไปจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามความในข้อตกลงทรัสต์(ดู life insurance trust ประกอบ)
UTMOST GOOD FAITH ความสุจริตใจอย่างยิ่ง สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่คู่สัญญาจะต้องใช้ความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อกัน กล่าวคือ ผู้เสนอขอเอาประกันภัยต้องเปิดเผยถึงข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยว่า จะรับประกันภัยหรือไม่ และหากรับประกันภัยจะมีเงื่อนไขอย่างไร

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 202 ครั้ง