คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
VARIABLE ANNUITY เงินรายปีแบบเปลี่ยนแปรได้ การจ่ายเงินได้ประจำที่เปลี่ยนแปรตามผลของการลงทุน โดยใช้มูลค่าของหุ้นตามบัญชีเป็นเกณฑ์ เงินได้ประจำแบบนี้อาจจะสูงขึ้นหรือลดลงไม่แน่นอน ต่างจากแบบเงินได้ประจำปรกติ ซึ่งรับรองจำนวนเงินได้ที่แน่นอน แม้ว่าการลงทุนของผู้รับประกันภัยจะขาดทุนก็ตาม
VESTING สิทธิพึงได้ สิทธิของลูกจ้างภายใต้แผนเงินบำนาญ ที่นายจ้างซื้อการประกันเงินรายปีเพื่อลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะได้รับเงินผลประโยชน์ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่กำหนด

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 157 ครั้ง