คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
WAIVER OF PREMIUM DISABILITY BENEFIT การยกเว้นเบี้ยประกันภัยเพราะทุพพลภาพ กรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองหรือให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงและถาวร โดยให้สิทธิแก่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป แต่กรมธรรม์จะมีผลบังคับตามปรกติจนกว่ากรมธรรม์จะสิ้นสุดตามกำหนด
WAR CLAUSE ข้อกำหนดภัยสงคราม ภัยสงครามถือว่าเป็นมหันตภัยดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยโดยทั่วไปจะมีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองจากภัยสงคราม
WEEKLY PREMIUM INCREASE เบี้ยประกันภัยเพิ่มรายสัปดาห์ ระบบในการวัดผลงานของตัวแทน ซึ่งผู้รับประกันชีวิตที่ขายกรมธรรม์ประเภทอุตสาหะใช้เป็นมาตรการในการจ่ายผลตอบแทนแก่ตัวแทนในการเก็บเบี้ยประกันภัยรายสัปดาห์
WEEKLY PREMIUM INSURANCE มีความหมายเหมือน industrial insurance
WEIGHT AND HEIGHT TABLE ตารางน้ำหนักและส่วนสูง ตารางแสดงน้ำหนักเฉลี่ยของบุคคลในระดับความสูงต่างๆกัน ซึ่งอาจจะแยกเป็นตารางสำหรับเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณารับประกันชีวิต ถ้าบุคคลใดมีน้ำหนักมากเกินไปหรือน้อยเกินไป แสดงว่ามีการเสี่ยงภัยสูง ดังนั้นเบี้ยประกันภัยอาจจะต้องคิดเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานปรกติ
WIDOW’S ANNUITY เงินรายปีหญิงม่าย เงินได้ประจำหรือเงินได้รายปีที่จ่ายให้แก่หญิงมีสามี ภายใต้แผนเงินบำนาญหลังจากที่สามีถึงแก่กรรมแล้ว (ใช้ในสหราชอาณาจักร)
WIDOW’S BENIFITS ผลประโยชน์หญิงม่าย 1.เงินผลประโยชน์จากการประกันสังคมที่รัฐจ่าให้แก่หญิงม่าย
2.เงินผลประโยชน์จากการประกันสังคมของรัฐตามแผนเงินบำนาญที่จัดทำสำหรับผู้ทำงาน โดยจ่ายเงินบำนาญหรือเงินก้อนสำหรับหญิงม่าย
WIDOW’S LIFE INCOME เงินได้หญิงม่าย การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่หญิงม่ายเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่ปลอดการได้รับเงินจากการประกันสังคมของรัฐ(ใช้ในสหรัฐอเมริกา)
WILFUL MISCONDUCT ความประพฤติผิดโดยจงใจ ผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดในกรณีที่ความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นจากความประพฤติผิดโดยจงใจของผู้เอาประกันภัย
WILL พินัยกรรม เอกสารที่ทำขึ้นตามแบบใดแบบหนึ่งดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งผู้ทำพินัยกรรมแสดงเจตนาจะมอบทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเมื่อตนเสียชีวิตลง
WITH PROPORTION ตามสัดส่วน คำที่ใช้แสดงว่าในกรณีที่มีการจ่ายเงินได้ประจำ และผู้รับเงินได้ประจำถึงแก่กรรมก่อนที่จะถึงกำหนดจ่ายเงินได้ประจำครั้งต่อไป ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินได้ประจำให้ตามส่วนของระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่นับตั้งแต่ได้รับเงินได้ประจำงวดสุดท้าย
WITHOUT PROFITS POLICY กรมธรรม์ไม่ได้ร่วมกำไร มีความหมายเหมือน non-participating policy (นิยมใช้ non-participating policy มากกว่า)
WITHOUT PROPORTION ไม่มีส่วนได้ คำที่ใช้แสดงว่าหากผู้รับเงินได้ประจำถึงแก่กรรมก่อนถึงวันจ่ายเงินได้ประจำงวดใด ก็จะไม่ได้รับเงินได้ประจำสำหรับงวดนั้น
WORKING COVER ช่วงชั้นปรกติ ช่วงชั้นความคุ้มครองในการประกันภัยต่อส่วนเกิน ที่คาดว่า จะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนบ่อยครั้ง
WORKING LAYER ความคุ้มครองช่วงชั้นปรกติ การประกันภัยต่อส่วงเกินที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายในภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งต่างกับความเสียหายที่อาจจะมีมากและนานๆจึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 292 ครั้ง