กฎหมายนี้ไม่ใช่คุ้มครองเฉพาะบุคคลที่สาม

           เกิดความสับสนในการเรียกชื่อกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่สามบ้าง หรือประกันภัยบุคคลที่สามบ้าง ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะการประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของทุกคน ที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ในรถหรือนอกรถ หากแต่การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือการประกันบุคคลที่สาม จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยจะไม่รวมถึงผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างทางการที่จ้าง

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 154 ครั้ง