ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับกรณีเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษา

               สำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถ แต่ยังไม่เสียชีวิตทันที และเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลระยะหนึ่ง และเสียชีวิตภายหลัง กรณีเช่นนี้ ทายาทจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่ได้จ่ายไปจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน สามหมื่นบาท และได้รับค่าปลงศพอีก สามหมื่นห้าพันบาท ซึ่งรวมทั้งสองรายการแล้วจะไม่เกิน หกหมื่นห้าพันบาท ต่อ ผู้ประสบภัย 1 ราย

               อนึ่ง การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ตามที่กล่าวมาข้างต้น ก็ตาม กฎหมายบัญญัติให้มีการจ่ายให้เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่ วันร้องขอโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถึงความรับผิด

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 192 ครั้ง