ใคร…มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย

                  ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย คือเจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ สำหรับประเภทและชนิดของรถที่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย คือ รถทุกคันซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์หรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย (เว้นแต่รถไฟ) ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ให้นิยามศัพท์ “รถ” หมายความว่า (1) รถตามกฎหมายว่าด้วนรถยนต์ (2) รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (3) รถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 219 ครั้ง