เพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สินโดยสมัครใจ เพิ่มความอุ่นใจ ปลดภาระห่วงกังวล

              ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย ของประชาชนอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ เป็นความเสียหาย ที่รัฐบาลให้ความห่วงใย และกำหนดเป็นภาคบังคับให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ด้วยการให้เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยไว้กับบริษัทด้วยการทำประกันภัย เหตุที่กฎหมายไม่ได้กำหนดความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินด้วย ก็เพราะจะก่อให้เกิดภาระในเรื่องค่าเบี้ยประกันภัย อย่างไรก็ตาม หากท่านมีกำลังความสามารถทางการเงินเพียงพอ ท่านก็สามารถที่จะซื้อ การประกันภัยรถยนต์แบบปกติหรือภาคสมัครใจ อีกส่วนหนึ่งก็ได้ โดยกรมธรรม์ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นภาคบังคับตามกฎหมายนี้ จะเป็นฐานเบื้องต้นที่รถทุกคันต้องมี ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นภาคบังคับตามกฎหมายนี้ จะเป็นกรมธรรม์คุ้มครองเพิ่มเติม ในส่วนที่ยังขาดตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ข้อสำคัญ…เบี้ยประกันจะต้องไม่ซ้ำซ้อน โดยท่านสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้จากหน้าตารางกรมธรรม์ในส่วนที่ระบุถึงความคุ้มครองและจำนวนเบี้ยประกัน

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 223 ครั้ง