การบังคับใช้ของกองทุนทดแทนฯ

          พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 กำหนดวันที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะสามารถจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้ กรณีตามมาตรา 23 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2537 เป็นต้นไป

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 232 ครั้ง