แบบ บต.3

             เป็นแบบคำขอรับค่าเสียหายที่ผู้ประสบภัยหรือทายาท ร้องขอรับจากบริษัทประกันภัย รายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ วันที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถที่เกิดเหตุ ชื่อบริษัทที่รับประกันภัย และเลขที่กรมธรรม์ รวมถึงจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น ฯลฯ และต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้ ประกอบคำขอด้วย คือ (1) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้ของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี และในกรณีที่เสียชีวิต ต้องมี (3) สำเนาใบมรณบัตรและ (4) สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถด้วย

        ในส่วนหลักฐานของทายาทซึ่งเป็นผู้ร้องขอ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทด้วย

 

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 570 ครั้ง