แบบ บต.2

           ใช้ในกรณีผู้ประสบภัยมอบอำนาจให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเป็นผู้ร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนฯ แทนผู้ประสบภัย ลักษณะข้อความในแบบ บต.2 จะคล้ายคลึงกับแบบ บต.1 และหลักฐานประกอบคำขอก็จะเป็นสำเนาหลักฐานต่างๆ ของผู้ประสบภัยเช่นเดียวกัน

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 688 ครั้ง