ผู้สุจริตได้รับความคุ้มครอง ผู้ทุจริตกฎหมายลงโทษ

             ผู้ประสบภัย หรือทายาทผู้ใดยื่นคำขอรับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. นี้ มีความผิดโทษทางอาญา คือ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 413 ครั้ง