ข้อแนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

สำหรับผู้เกี่ยวข้อง

 1. นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลโดยให้คนเจ็บบอบช้ำน้อยที่สุด
 2. แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ
 3. ให้ชื่อและที่อยู่ของตนเพื่อช่วยเหลือเป็นพยานแก่คนเจ็บ

สำหรับผู้บาดเจ็บ

 1. เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่อให้หายโดยเร็ว
 2. แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ ขอสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจเก็บไว้ด้วย
 3. แสดงตนโดยถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ไว้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษาตน
 4. แจ้งบริษัทประกันภัยในกรรีที่เอาประกันภัยไว้ปับบริษํทประกันภัยถึงเหตุที่เกิดขึ้น โดยแจ้งวัน เวลา และสถานที่ด้วย

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

 1. กรุณาให้การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บโดยพลัน
 2. ทำประวัติคนไข้ (ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 3. ขอสำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 4. บันทึกชื่อ และที่อยู่ ผู้นำคนไข้เข้ารักษาพยาบาล
 5. บันทึกชื่อบริษัทประกันภัย กรณีที่คนไข้มีการเอาประกันภัยไว้

    ภายหลังการบำบัดรักษาคนไข้แล้ว และคนไข้ยังมิได้จ่ายเงินให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลดำเนินการดังนี้

 1. นำใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลพร้อมสำเนาเอกสารดังนี้
  • สำเนาใบมอบอำนาจคนไข้ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลรับเงิน บต. 2.
  • สำเนาบัตรประจำตัวของคนไข้
  • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยื่นขอรับชำระหนี้จากบริษัทประกันภัย
 2. เมื่อบริษัทดำเนินการจ่ายเงินให้ ให้ส่งมอบเอกสารตาม 1 ให้บริษํทประกันภัย

ในกรณีที่บริษํทประกันภัยไม่จ่ายเงินให้

            ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ ให้ดำเนินการดังนี้

 1. นำเอกสารซึ่งประกอบด้วยต้นฉบับของใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการมอบฉันทะให้รับเงิน สำเนาบัตรประจำตัวของคนไข้ สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยื่นขอรับชำระหนี้จากสำนักงานประกันภัยจังหวัดที่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะได้รับชำระภายใน 7 วัน
 2. หากมิได้รับความสะดวกให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีการประกันภัย ได้ทราบเพื่อจักได้ดำเนินการให้ต่อไป

กรณีผู้บาดเจ็บได้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว

ต้องการไปขอรับเงินจากบริษัทประกันภัย ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. นำสำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมด้วย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • ใบแจ้งขอรับเงินจากบริษัทประกันภัย ไปยื่นขอรับเงินจากบริษัทประกันภัย หรือสำนักงานสาขา หรือสำนักงานตัวแทนของบริษัทประกันภัย ที่ต้องจ่ายเงินให้ตนเพื่อขอรับเงินภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นขอ
 2. เมื่อมิได้รับชำระเงินภายใน 7 วัน ให้นำเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาเอกสารตามข้างต้น ไปยื่นขอรับเงินจากสำนักงานประกันภัยจังหวัดที่ตนสะดวกที่สุดหรือขอรับเงินภายใน 7 วัน
 3. หากมิได้รับความสะดวกให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีการประกันภัย ได้ทราบเพื่อจักได้ดำเนินการให้ต่อไป

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

 1. รับแจ้งความ โดยส่งบันทึกประจำวัน
 2. มอบสำเนาบันทึกประจำวันให้กับผู้แจ้ง

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 391 ครั้ง