“เพราะทุกชีวิตมีค่า อุบัติเหตุจากรถ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยาก”

ดังนั้น เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคน รัฐบาลจึงตรากฎหมายขึ้น เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการใช้รถ ให้ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา อย่างทันท่วงที

 

(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 136 ครั้ง