1. กรณีเสียชีวิต
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายจากการประสบภัยจากรถ
 1. กรณีบาดเจ็บ
 • ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 1. กรณีบาดเจ็บแล้วเสียชีวิต
 • ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 • สำเนาใบมรณบัตร
(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 416 ครั้ง