จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-295-512-4
  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ : 56 หมู่ 2 ถนน สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-289-294-8
อำเภอเกาะพะงัน โรงพยาบาลเกาะพะงัน ที่อยู่ : 6 หมู่ 4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-377-034
อำเภอเกาะสมุย โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ที่อยู่ : 57 หมู่ 3 ถนน ทวีราษฎร์ภักดี ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-429-500
  โรงพยาบาลเกาะสมุย ที่อยู่ : 66 ถนนเข้าโรงพยาบาล ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-421-322-3
  โรงพยาบาลนานาชาติสมุย ที่อยู่ : 90/2 หมู่ 2 ตำบลบ่อพุต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-230-781-2
อำเภอกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ที่อยู่ : 76 หมู่ 9 ถนนสุราษฎร์-นครศรีฯ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-379-131
อำเภอเคียนซา  โรงพยาบาลเคียนซา ที่อยู่ : 195 หมู่ 2 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-266-180-2
อำเภอคีรีรัฐนิคม  โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม ที่อยู่ : 41 หมู่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-391-117-8
อำเภอไชยา โรงพยาบาลไชยา ที่อยู่ : 380/2 ถนน รักษ์นรกิจ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-431-468
อำเภอชัยบุรี โรงพยาบาลชัยบุรี ที่อยู่ : 114 หมู่ 3 ตำบลสองแพรก. อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 077-367-075
อำเภอดอนสัก โรงพยาบาลดอนสัก ที่อยู่ : 11 หมู่ 5 ถนนดอนสัก-ขนอน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-371-400-1
อำเภอท่าฉาง โรงพยาบาลท่าฉาง ที่อยู่ : 354 หมู่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-389-111
อำเภอท่าชนะ โรงพยาบาลท่าชนะ ที่อยู่ : 115 หมู่ 10 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 077-381-167 โทรสาร 077-381-167 ต่อ 100.
อำเภอบ้านตาขุน โรงพยาบาลบ้านตาขุน ที่อยู่ : 74 หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-397-374
อำเภอบ้านนาเดิม โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ที่อยู่ : 358/5 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-359-384
อำเภอบ้านนาสาร โรงพยาบาลบ้านนาสาร ที่อยู่ : 83 หมู่ 4 ถนนนาสาร-คลองหา ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-341-415
อำเภอพนม โรงพยาบาลพนม ที่อยู่ : 60 หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-399-084
อำเภอพระแสง โรงพยาบาลพระแสง ที่อยู่ : 42 หมู่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-369-098
อำเภอพุนพิน  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ที่อยู่ : 203 หมู่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-357-162-9
  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ที่อยู่ : 298 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-240-563-7
อำเภอวิภาวดี โรงพยาบาลวิภาวดี ที่อยู่ : 172 หมู่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-292-144
อำเภอเวียงสระ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ที่อยู่ : 204/16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-363-775-6

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 6956 ครั้ง