จังหวัดราชบุรี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองราชบุรี โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ที่อยู่ : ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 032-328-163
  โรงพยาบาลเมืองราช ที่อยู่ : 59/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 032-322-274
  โรงพยาบาลราชบุรี ที่อยู่ : ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 032-327-901-9
  โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ ที่อยู่ : 77/4 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 032-315-234
อำเภอจอมบึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ที่อยู่ : 5 หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 032-261-592
อำเภอดำเนินสะดวก โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ที่อยู่ : 146 หมู่ 4 ถนนบางแพ–ดำเนินสะดวก ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 032-246-000-4
อำเภอบางแพ โรงพยาบาลบางแพ ที่อยู่ : 124 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 032-381-149
อำเภอบ้านคา โรงพยาบาลบ้านคา ที่อยู่ : 333 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 032-206-879
อำเภอบ้านโป่ง  โรงพยาบาลซานคามิลโล ที่อยู่ : 31 ถนนอุดมพิทยา อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 032-210-691-5
  โรงพยาบาลบ้านโป่ง ที่อยู่ : 12 ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง 032-344-096-9
อำเภอปากท่อ โรงพยาบาลปากท่อ ที่อยู่ : 201/10 หมู่ 8 ถนนท้าวอู่ทอง ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 032-282-677
อำเภอโพธาราม  โรงพยาบาลโพธาราม ที่อยู่ : 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 032-355-300-3
อำเภอวัดเพลง โรงพยาบาลวัดเพลง ที่อยู่ : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3088 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 032-399-290
อำเภอสวนผึ้ง  โรงพยาบาลสวนผึ้ง ที่อยู่ : 152 หมู่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 032-364-496-8

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 5078 ครั้ง