จังหวัดเชียงราย

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่อยู่ : 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 053-910-600 โทรสาร 053-713-044
  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ที่อยู่ : 111/5 หมู่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 053-910-999, 053-700-200 โทรสาร 053-717-032
  โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ที่อยู่ : 17 ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 053-711-366
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่อยู่ : 333 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 053-917-563 โทรสาร 053-917-564
  โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ที่อยู่ : 256 หมู่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 053-717-649-50 โทรสาร 053-717-651 ต่อ 108
อำเภอขุนตาล โรงพยาบาลขุนตาล ที่อยู่ : 208 หมู่ 12 ถนนเทิง-เชียงของ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 053-606-221-2 โทรสาร 053-606-220
อำเภอเชียงของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ที่อยู่ : 354 หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 053-791-751-2, 053-791-007, 053-791-206-7
อำเภอเชียงแสน โรงพยาบาลเชียงแสน ที่อยู่ : 104 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 053-777-017
อำเภอดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง ที่อยู่ : 199 หมู่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 053-790-056
อำเภอเทิง โรงพยาบาลเทิง ที่อยู่ : 146 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 053-795-259 โทรสาร 053-795-466
อำเภอป่าแดด โรงพยาบาลป่าแดด ที่อยู่ : 195 หมู่4 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 053 761-019, 053 761-259
อำเภอพญาเม็งราย โรงพยาบาลพญาเม็งราย ที่อยู่ : 156 หมู่ 10 ถนนหัวดอย-ต้า ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 053-799-033
อำเภอพาน โรงพยาบาลพาน ที่อยู่ : 516 หมู่ 1 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 053-721-345 โทรสาร 053-721-346
อำเภอแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ที่อยู่ : 200 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 053-730-357-8 โทรสาร 053-730-191
อำเภอแม่จัน โรงพยาบาลแม่จัน ที่อยู่ : 274 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 053-771-300, 053-771-056 โทรสาร 053-660-961
อำเภอแม่ลาว โรงพยาบาลแม่ลาว ที่อยู่ : 309 หมู่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 053-666-056, 053-666-327, 053-729-585
อำเภอแม่สรวย โรงพยาบาลแม่สรวย ที่อยู่ : 108 หมู่ 13 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-786-017
อำเภอแม่สาย โรงพยาบาลแม่สาย ที่อยู่ : หมู่ 1 พรหมมหาราช อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 053-734-224
อำเภอเวียงแก่น โรงพยาบาลเวียงแก่น ที่อยู่ : 151 หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 053-608-146, 053-608-153-4
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ที่อยู่ : ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 053-953-137-9
อำเภอเวียงชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ที่อยู่ : 63 หมู่ 3 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 053-603-123 โทรสาร 053-603-120
อำเภอเวียงป่าเป้า โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ที่อยู่ : 131 หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 053-781-342-3 โทรสาร 053-649-058

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 6341 ครั้ง