จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองเชียงใหม่ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ที่อยู่ : ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 053-245-784,053-247-997
  โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ที่อยู่ : 157/16-19 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 053-284-262-7
  โรงพยาบาลช้างเผือก ที่อยู่ : 1/7 ช้างเผือก ซอย 2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 053-220-022-9
  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ที่อยู่ : ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 053-217-704
  โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ที่อยู่ : ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 053-224-852-708
  โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ที่อยู่ : 316/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 053-801-999
  โรงพยาบาลลานนา ที่อยู่ : 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน (แขวงนครพิงค์) อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 053-999-777
  โรงพยาบาลสวนปรุง ที่อยู่ : 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 053-280-228-46
  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่อยู่ : 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 053-947-000
  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ที่อยู่ : 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 053-921-777
อำเภอกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่อยู่ : 94 หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอจอมทอง โรงพยาบาลจอมทอง ที่อยู่ : 259 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 053-362-075-80
อำเภอไชยปราการ โรงพยาบาลไชยปราการ ที่อยู่ : 131 หมู่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 053-870-444
อำเภอเชียงดาว โรงพยาบาลเชียงดาว ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. 053-455-084 โทรสาร 053-455-249
อำเภอดอยสะเก็ด โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ที่อยู่ : 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 053-495-571,053-495-505
อำเภอดอยเต่า โรงพยาบาลดอยเต่า ที่อยู่ : 105 หมู่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ 053-833-189-90
อำเภอดอยหล่อ โรงพยาบาลดอยหล่อ ที่อยู่ : 511 หมู่ 25 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอฝาง โรงพยาบาลฝาง ที่อยู่ : 30 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 053-382-754 – 5
อำเภอพร้าว โรงพยาบาลพร้าว ที่อยู่ : 181 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 053-474-783-5
อำเภอแม่วาง โรงพยาบาลแม่วาง ที่อยู่ : 191 หมู่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 053-928-044-5
อำเภอแม่แจ่ม โรงพยาบาลแม่แจ่ม ที่อยู่ : 73 หมู่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 053-485-098-9
อำเภอแม่แตง โรงพยาบาลแม่แตง ที่อยู่ : 300 หมู่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอแม่ริม โรงพยาบาลดารารัศมี ที่อยู่ : 101 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 053-297-207
  โรงพยาบาลนครพิงค์ ที่อยู่ : 159 ถนนเชียงใหม่-นครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 053-890-755-64
อำเภอแม่ออน โรงพยาบาลแม่ออน ที่อยู่ : 75 หมู่ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย ที่อยู่ : ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 053-459-615-9
อำเภอเวียงแหง โรงพยาบาลเวียงแหง ที่อยู่ : 53 หมู่ 3 ถนนเมืองงาย-เปียงหลวง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอสะเมิง โรงพยาบาลสะเมิง ที่อยู่ : 191 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 053-487-124-5
อำเภอสันกำแพง โรงพยาบาลสันกำแพง ที่อยู่ : 129 หมู่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 053-446-635-8
อำเภอสันทราย โรงพยาบาลสันทราย ที่อยู่ : 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 053-498-503-4
อำเภอสันป่าตอง โรงพยาบาลสันป่าตอง ที่อยู่ : 149 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 053-311-404,053-311-711
อำเภอสารภี โรงพยาบาลสารภี ที่อยู่ : 147 หมู่ 3 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 053-321-179.
อำเภอหางดง โรงพยาบาลหางดง ที่อยู่ : 260 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 053-442-112-3
อำเภออมก๋อย โรงพยาบาลอมก๋อย ที่อยู่ : 262 ถนนเจริญทัศนา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 053-467-014
อำเภอฮอด โรงพยาบาลฮอด ที่อยู่ : ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 053-831-443-5

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 13392 ครั้ง