จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่อยู่ : ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 043-518-200-5
อำเภอเกษตรวิสัย โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ที่อยู่ : 4 ถนนหลักเมือง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 043-589-073-4
อำเภอจตุรพักตรพิมาน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ที่อยู่ : 165 หมู่ 4 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 043-561-073 โทรสาร 043-561-073 ต่อ 101.
อำเภอจังหาร โรงพยาบาลจังหาร ที่อยู่ : 159 หมู่ 3 ถนนเมืองพระ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 043-507-122 โทรสาร 043-507-122 ต่อ 102.
อำเภอเชียงขวัญ โรงพยาบาลเชียงขวัญ ที่อยู่ : 199 หมู่ 2 ตำบลพระธาตุ  อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-509-123 โทรสาร. 043-509-123-1004.
อำเภอทุ่งเขาหลวง โรงพยาบาลเขาหลวง ที่อยู่ : 201 ตำบลทุ่งเขาหลวง  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 043-557-126 โทรสาร 043-557-177.
อำเภอธวัชบุรี โรงพยาบาลวัชบุรี ที่อยู่ : 72 หมู่ 3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 043-631-122
อำเภอปทุมรัตต์ โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ที่อยู่ : 4 หมู่ 9 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-587-074 โทรสาร. 043-587-392
อำเภอพนมไพร โรงพยาบาลพนมไพร ที่อยู่ : 170 หมู่ 3 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 043-591-321 ต่อ 2 โทรสาร 043-590-199
อำเภอโพนทราย โรงพยาบาลโพนทราย ที่อยู่ : 104 ถนนโยธาธิการ อำเภอ 2008 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 043-595-073.
อำเภอโพนทอง โรงพยาบาลโพนทอง ที่อยู่ : 196 หมู่ 10 ถนนโพนทอง-ขอนแก่น. ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 043-571-321
อำเภอโพธิ์ชัย โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ที่อยู่ : 185 หมู่ 2 ถนนจรจำรูญ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 043-567-074 โทรสาร 043-567-074
อำเภอเมยวดี โรงพยาบาลเมยวดี ที่อยู่ : 100 หมู่ 6 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 043-577-073 โทรสาร 043-577-073 ต่อ 100
อำเภอเมืองสรวง โรงพยาบาลเมืองสรวง ที่อยู่ : 231 หมู่ 4 ถนนร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ. ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 043-597-073-4,043-597-537 โทรสาร 043 597074
อำเภอศรีสมเด็จ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่อยู่ : 124 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-563-211
  โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ที่อยู่ : 50 หมู่ 13 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-508-153-5
อำเภอเสลภูมิ โรงพยาบาลเสลภูมิ ที่อยู่ : 279 หมู่ 7 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 043 –551-322-3 โทรสาร 043 – 551-322 ต่อ 104
อำเภอสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ที่อยู่ : หมู่ 20 ถนนปัททานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 043-532-492-3
อำเภอหนองพอก โรงพยาบาลหนองพอก ที่อยู่ : 162 หมู่ 1 ถนนทรงบาดาล ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 043-579-073-4
อำเภอหนองฮี โรงพยาบาลหนองฮี ที่อยู่ : 120 หมู่ 10 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 043-506-616
อำเภออาจสามารถ โรงพยาบาลอาจสามารถ ที่อยู่ : หมู่ 15 ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 043-599-328-31

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 3845 ครั้ง