จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

อำเภอเมืองอุบลราชธานี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ที่อยู่ : 212 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 045-312-550-3
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ที่อยู่ : 999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 045-280-040-55
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ที่อยู่ : 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 045-240-074-92
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ที่อยู่ : 46/4 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 045-260-285, 045-260-300
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ที่อยู่ : 123 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 045-244-658-60
อำเภอกุดข้าวปุ้น โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ที่อยู่ : 190 หมู่ 14 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 045-484-111
อำเภอโขงเจียม โรงพยาบาลโขงเจียม ที่อยู่ : 277 หมู่ 2 ถนนพิบูล-โขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 045-351-083
อำเภอเขมราฐ โรงพยาบาลเขมราฐ ที่อยู่ : 135 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 045-491-182
อำเภอเขื่องใน โรงพยาบาลเขื่องใน ที่อยู่ : 83 หมู่ 6 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 045-203-004 -5
อำเภอเดชอุดม โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม ที่อยู่ : 299 หมู่ 19 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 045-361-133
อำเภอดอนมดแดง โรงพยาบาลดอนมดแดง ที่อยู่ : หมู่ 12 ถนนคำไฮใหญ่-ท่าศิลา ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอตระการพืชผล โรงพยาบาลตระการพืชผล ที่อยู่ : 207 หมู่ 8 ถนนมาศนิวงศ์ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 045-481-777
อำเภอตาลสุม โรงพยาบาลตาลสุม ที่อยู่ : 99 ถนนสมเด็จ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี 045-396-003,045-396-051
อำเภอทุ่งศรีอุดม โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ที่อยู่ : 175 ถนนทุ่งศรีอุดม-น้ำยืน ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอนาจะหลวย โรงพยาบาลนาจะหลวย ที่อยู่ : 128 หมู่ 11 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 045-379-097
อำเภอนาตาล โรงพยาบาลนาตาล ที่อยู่ : ถนนทางหลวงชนบท อบ. 4076 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอนาเยีย โรงพยาบาลนาเยีย ที่อยู่ : 66 หมู่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  045-252-768
อำเภอน้ำขุ่น โรงพยาบาลน้ำขุ่น ที่อยู่ :บ้านตาโอง หมู่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอน้ำยืน โรงพยาบาลน้ำยืน ที่อยู่ : 234 หมู่ 7 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  045-371-097
อำเภอบุณฑริก โรงพยาบาลบุณฑริก ที่อยู่ : 200 หมู่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  045-397-097-8
อำเภอโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ที่อยู่ : 100 หมู่ 11 ถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  045-496-000.
อำเภอพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ที่อยู่ : 20/6 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  045-441-053,045-204-590-1
อำเภอม่วงสามสิบ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ที่อยู่ : 378 หมู่ 10 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  045-489-064
อำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ ที่อยู่ : ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  045-267-259-63
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ที่อยู่ : 383 หมู่ 2 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  045-321-173-5
อำเภอศรีเมืองใหม่ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ที่อยู่ : 103 หมู่ 2 ถนนอินทนินท์ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  045-399-112
อำเภอสว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ที่อยู่ : 94 หมู่ 12 ถนน สถิตย์นิมานกาล แขวง สว่าง อำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  045-852-298.
อำเภอสำโรง โรงพยาบาลสำโรง ที่อยู่ : 68 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  045-303-100
อำเภอสิรินธร โรงพยาบาลสิรินธร ที่อยู่ : หมู่ 10 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  045-366-149.
อำเภอเหล่าเสือโก้ก โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลเล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี  045-304-121

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 9670 ครั้ง