หน้าหลัก : กฏหมายจราจร อัตราค่าปรับ ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก
 
 

ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2537)

 

ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด

อัตราโทษ

1

ประกอบการขนส่งประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2

ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3

ประกอบการขนส่งด้วยรถขนาดเล็กโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4

ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภท

จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6

เป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวนรถที่ต้องการใช้ใน การประกอบการขนส่ง ตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบ การขนส่ง

ปรับตามจำนวนรถที่ขาด คันละไม่เกิน 5,000 บาทต่อหนึ่งวันจนกว่าปฏิบัติให้ถูกต้อง

7

เป็น ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ลักษณะ ชนิดขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำ รถทุกคัน

ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

8

เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง