สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ปี 2563 (ตั้งแต่ ม.ค.- เม.ย.)(ข้อมูลจาก: กรมการขนส่งทางบก) ภาค รถยนต์ รถขนส่ง กรุงเทพฯ 0.31 M 0.004 M ส่วนภูมิภาค 0.60 M 0.002 M สถิติจำนวนรถใหม่ที่จ …
อ่านเพิ่มเติม

ลำดับ สำนักงาน จังหวัด ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร 1 บริษัท อู่วิกรม จำกัด กทม. เขต 1 นายวรกุล บุณยัษฐิติ 32 ซ.สุขุมวิท 15 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 0-2254-7591-7 0-2255-7873-7 …
อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดกระบี่ อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อำเภอเมืองกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ ที่อยู่ : 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 075-632-167-72 อำเภอเกาะลันตา โรงพยาบาลเกาะลันตา ที่ …
อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดชุมพร อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อำเภอเมืองชุมพร โรงพยาบาลชุมพร ที่อยู่ : ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 077-505-940-3 อำเภอท่าแซะ โรงพยาบาลท่าแซะ ที่อยู่ :2 …
อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดตรัง อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อำเภอเมืองตรัง โรงพยาบาลตรัง ที่อยู่ : 69 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 075-218-018, 212-241-3, 226-229-30 อำเภอกันตัง โรงพยาบาลกันต …
อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 ที่อยู่ : ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-312-323- …
อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดนราธิวาส อำเภอ โรงพยาบาล ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อำเภอเมืองนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ที่อยู่ : 80 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 073-513-860,073-513-870 อำเภอจะแ …
อ่านเพิ่มเติม
Loading...


การประกันภัยอิสรภาพ เป็นการประกันภัยที่จัดขึ้นโดยมีแนวความคิดมาจากการที่ศาลยุติธรรมจะจัดระบบ การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถใช้หนังสือรับรองความรับผิดของบริษัท ประกันภั …
อ่านเพิ่มเติม
การทำประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร คือ อะไร การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร เป็นการประกันภัยที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยให้ได้รับควา …
อ่านเพิ่มเติม
     คำจำกัดความ ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ ประกันภัยนี้จะถือว่าเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฎใดส่วนใดก็ตามเว้นแต่จะคงไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม …
อ่านเพิ่มเติม
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก คืออะไร การทำประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน เช่น การประกันอัคคีภัยการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด เมื่อเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกั …
อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นมา กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยได้มีการจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมการประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัย โดยเป็นการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยแยกออกมาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภั …
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.                การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 25 …
อ่านเพิ่มเติม
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบบ ข้อความ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เอกสารประกอบเอกสารแนบท้าย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) โปรแกรมคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ คู่มือตีความกรมธรรม์รถยนต์ แน …
อ่านเพิ่มเติม

กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ ภายใต้บังคับเงื่อนไขทั่ว …
อ่านเพิ่มเติม
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ดังนี้ ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง 2 ส่วน คือ 1.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที …
อ่านเพิ่มเติม
การประกันภัยความรับผิดทาง วิชาชีพ (Professional Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแทบทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงท …
อ่านเพิ่มเติม
ความสำคัญของ Product Liability Insurance การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการที่ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอา ประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผ …
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยจากรถกรณีอุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหว ตาม ที่ได้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากแผ่นดินไหวใน 6 จังหวัดภาคใต้ ในส่วนของผู้ประสบภัยทุกคนที่อยู่ในรถ …
อ่านเพิ่มเติม
สรุปการประกันภัยประเภทต่างๆที่ให้ความคุ้มครองกรณีธรณีพิบัติ 1.การประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจาก การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากภัยธรรมชาติดังกล่าว และหากมีการซื้ …
อ่านเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การจ่ายผลประโยชน์ ในกรณีสันนิษฐานว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากภัยพิบัติโดยยังไม่พบศพ ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติคลื่นยักษ์ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดหล …
อ่านเพิ่มเติม

การประกันชีวิต คืออะไร การประกันชีวิต เป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก …
อ่านเพิ่มเติม
กรมการประกัน ภัยได้ออกประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตรา เบี …
อ่านเพิ่มเติม


คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย ABANDONMENT การสละทิ้ง การ ที่ผู้เอาประกันภัยสละสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหายให้แก่ผู้รับประกันภัย ในการประกันภัยทางทะเล ถ้าเกิดความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง(constructive …
อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย BAIL BOND กรมธรรม์ค้ำประกันผู้ต้องหา กรมธรรม์ ค้ำประกันที่ออกให้เพื่อค้ำประกันการปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว และรับรองว่าผู้ต้องหานั้นจะมาปรากฏตัวต่อศาลในเวลาต่อมา หรือในบางประ …
อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย CALL เบี้ยพีแอนด์ไอ จำนวนเงินที่ชมรมพีแอนด์ไอเรียกเก็บจากเจ้าของเรือที่เป็นสมาชิก สำหรับเป็นค่าสินไหมทดแทน และเป็นค่าใช้จ่ายของชมรม (มีความหมายเหมือนกับ Club calls) (ดู prote …
อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย DAMAGED VALUE มูลค่าหลังเสียหาย มูลค่าจริงของตัวเรือหรือสินค้า ซึ่งได้รับความเสียหาย ประเมินราคา ณ จุดปลายทางในขณะที่มาถึง ในกรณีการประกันภัยตัวเรือ มูลค่าหลังเสียหายจริงจะต้ …
อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย EARNED-INCURRED BASIS หลักเปรียบเทียบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วกับรายได้ หลักที่ใช้ในการคำนวณค่าเสียหายของผู้รับประกันภัยโดยใช้อัตราส่วนระหว่างค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว กับเบี …
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย ABSTAINERS INSURANCE การประกันภัยผู้ไม่ดื่มของมึนเมา การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการประกันภัยรถยนต์ สำหรับผู้ไม่ดื่มของมึนเมาตามเงื่อนไขที่กำหนด ACCELERATED ENDOWMENT ก …
อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย BLACKOUT PERIOD ช่วงเวลาปลอดประโยชน์ ระยะ เวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการประกันสังคม กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรม คู่สมรสจะได้รับเงินช่วยเหลือจากการประกันสังคมจนกระ …
อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย CAPITAL SUM จำนวนเงินก้อน จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อมีการเรียกร้องตามสัญญา CASH BONUS เงินปันผลเงินสด เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตท …
อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย DA COSTA CLAUSE ข้อกำหนดญาติทางสายเลือด มีความหมายเหมือน blood relative clause DEATH BENEFIT ผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม จำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้รับประ …
อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย EDUCATIONAL INSURANCE การประกันชีวิตเพื่อการศึกษา การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองการศึกษาของผู้เยาว์ โดยจะจ่ายเงินได้ประจำให้แก่ผู้เยาว์ในระหว่างที่ยังศึกษา …
อ่านเพิ่มเติม
Loading...


icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 197382 ครั้ง