คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
EDUCATIONAL INSURANCE การประกันชีวิตเพื่อการศึกษา การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองการศึกษาของผู้เยาว์ โดยจะจ่ายเงินได้ประจำให้แก่ผู้เยาว์ในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่
EFFECTIVE DATE วันเริ่มผลบังคับ วันซึ่งกำหนดให้สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
ELECTIVE BENEFITS ผลประโยชน์ที่เลือกได้ การที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเลือกรูปแบบของการที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เช่น กรณีประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองทุพพลภาพ ผู้รับประโยชน์อาจจะขอรับเป็นเงินก้อนหรือขอรับเป็นรายงวดก็ได้ หรือในการประกันชีวิตผู้รับประโยชน์ก็มีสิทธิ์เลือกรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นเงินก้อนหรือรับเป็นรายงวด หรือจะฝากไว้กับผู้รับประกันภัยโดยได้รับดอกเบี้ยก็ได้
ENDOWMENT แบบสะสมทรัพย์ การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตหากยังมีชีวิตอยู่จนกรมธรรม์ครบกำหนด หรือจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับตามระยะเวลาที่กำหนด
EVIDENCE OF HEALTH ใบรับรองสุขภาพ ในการเอาประกันชีวิตหรือการประกันสุขภาพ หรือการฟื้นสัญญาดังกล่าว โดยปรกติผู้รับประกันภัยจะให้ผู้ขอเอาประกันภัยแสดงใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ว่ามีสุขภาพปรกติ
EXCESS INTEREST ดอกเบี้ยส่วนเกิน ดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าอัตราที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายให้ผู้ถือกรมธรรม์ เช่นสัญญาจะให้ดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ต่อปีของเงินที่ผู้เอาประกันภัยเลือกฝากไว้กับผู้รับประกันภัย แต่เมื่อถึงกำหนดผู้รับประกันภัยอาจจ่ายให้เกินกว่าอัตราดังกล่าว หากสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนสูงกว่าปรกติ
EXECUTOR ผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
EX GRATIA PAYMENT การชดใช้ด้วยการุณย์ เงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ก็ตาม
EXPECTED MORTALITY จำนวนมรณะที่คาดหมาย จำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดหมายตามตารางมรณะในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปรกติอัตรามรณะจริงจะต่ำกว่าที่คาดไว้ล่วงหน้า
EXPENSE LOADING ค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม ส่วนของค่าใช้จ่ายที่บวกเข้าไปในเบี้ยประกันภัยแท้จริง หรือเบี้ยประกันภัยที่กำหนดขึ้นจากค่าของความเสี่ยงภัย
EXPENSE RATIO อัตราส่วนค่าใช้จ่าย อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายของผู้รับประกันภัยกับรายรับจากเบี้ยประกันภัย
EXPERIENCE RATING การกำหนดอัตราตามประสบการณ์ การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยคำนวณขึ้นจากประสบการณ์ในอดีต
EXPERIENCE REFUND เงินคืนตามประสบการณ์ ในการประกันภัยต่อสำหรับการประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต่อจะคืนเบี้ยประกันภัยต่อบางส่วนให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ โดยคำนวณจากกำไรตามอัตราที่กำหนดไว้
EXTENDED TERMS INSURANCE การประกันภัยขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ส่งเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขให้ผู้ถือกรมธรรม์เลือกให้สัญญามีผลบังคับต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง โดยเอามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมาชำระเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา ทั้งนี้จำนวนเงินเอาประกันภัยจะยังคงมีจำนวนเท่ากับกรมธรรม์เดิม
EXTRA DIVIDEND เงินปันผลพิเศษ เงินปันผลซึ่งผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากเงินปันผลปรกติในกรณีที่ผู้รับประกันภัยได้ดำเนินการมีกำไรเพิ่มขึ้น หรือในกรณีอื่น
EXTRA PREMIUM เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เบี้ยประกันภัยที่เรียกเพิ่มจากอัตราเบี้ยประกันภัยปรกติเนื่องจากการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่น ในการประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุบุคคลถ้าผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพไม่ดี หรือมีอาชีพที่เสี่ยงภัยมากกว่าปรกติ จะต้องเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 162 ครั้ง