คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
DA COSTA CLAUSE ข้อกำหนดญาติทางสายเลือด มีความหมายเหมือน blood relative clause
DEATH BENEFIT ผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม จำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม
DEATH-IN-SERVICE BENEFITS ผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมในหน้าที่ เงินผลประโยชน์สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งถึงแก่กรรมในหน้าที่ อาจจะเป็นเงินก้อนหรือจ่ายเป็นงวดให้แก่ทายาท
DEBIT เขตรับผิดชอบของตัวแทน ผู้รับประกันชีวิตที่ขายกรมธรรม์ประเภทอุตสาหะ จะแบ่งเขตการขายและเก็บเบี้ยประกันภัยให้ตัวแทนดูแลเป็นเขต เรียกว่า เขตรับผิดชอบของตัวแทนโดยปรกติจะมอบหมายให้ตัวแทนเก็บเบี้ยประกันภัยถึงบ้านผู้ถือกรมธรรม์เบี้ยประกันภัยส่วนมากจะเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน
DECLARATION OF BONUS การประกาศเงินปันผล มีความหมายเหมือน bonus declaration
DECREASING TERM INSURANCE การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาลดเงินเอาประกันภัย การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถใช้เงินประกันชีวิตชำระหนี้ผ่อนส่งของตน ซึ่งจำนวนเงินต้นจะลดลงทุกปี การประกันชีวิตประเภทนี้ จำนวนเงินเอาประกันภัยก็จะลดลงทุกปี เท่ากับจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระ และระยะเวลาประกันชีวิตจะเท่ากับเวลาที่ต้องผ่อนชำระหนี้ ซึ่งในปีสุดท้ายจำนวนเงินเอาประกันภัยจะเท่ากับศูนย์และกรมกรรม์จะสิ้นผลบังคับ
DEFERRED ANNUITY เงินรายปีที่เลื่อนการรับ การประกันชีวิตแบบเงินรายปีที่ผู้รับเงินได้ประจำขอเลื่อนระยะเวลาการรับเงินออกไป เช่นหลังจากตกลงทำสัญญา 2 ปี
DEFERRED PERIOD ระยะรอรับผลประโยชน์ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพแบบถาวร ซึ่งกำหนดว่า ระยะเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่วันเกิดทุพพลภาพจะต้องผ่านพ้นไปก่อน จึงจะเริ่มจ่ายเงินผลประโยชน์ให้
DEFICIENCY RESERVE เงินสำรองส่วนขาด เงินสำรองที่ผู้รับประกันชีวิตจะต้องจัดสรรเพิ่มเติมในงบดุล เมื่อเบี้ยประกันภัยรวมของกรมธรรม์แบบใดไม่พอเพียงหรือต่ำกว่าเงินสำรองตามเบี้ยประกันภัยสุทธิหรือเงินสำรองที่ปรับแล้ว
DEPENDENCY PERIOD INCOME เงินได้ระยะพึ่งพิง เงินได้ซึ่งผู้รับประกันชีวิตจ่ายให้แก่ครอบครัวของผู้เอาประกันชีวิต จนกระทั่งบุตรคนสุดท้ายเติบโตจนมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้
DEPOSIT เงินฝาก 1.เงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ฝากไว้ก่อนเพื่อที่จะกำหนดจำนวนที่แน่นอนภายหลัง
2.หลักทรัพย์ที่วางประกันไว้กับนายทะเบียน
3.เงินที่ผู้รับประกันภัยต่อวางไว้กับผู้รับประกันภัยโดยตรง เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าสินไหมทดแทน
DISABILITY BENEFIT ผลประโยชน์ทุพพลภาพ ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต ในกรณีที่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ได้แก่ การได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยและได้รับเงินได้ประจำเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามที่กำหนดไว้
DISABILITY INCOME เงินได้ทุพพลภาพ เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันทุพพลภาพหรือสุขภาพ ที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้ในกรณีที่เกิดทุพพลภาพอันเนื่องจากความเจ็บไข้หรือประสบอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันชีวิตสามารซื้อความคุ้มครองดังกล่าวเพิ่มเติมได้
DISABILITY PERCENTAGE TABLE ตารางอัตราทุพพลภาพ ตารางที่แสดงถึงอัตราการสูญเสียอวัยวะแต่ละประเภท เช่น การสูญเสียสมรรถภาพของดวงตา แขน ขา นิ้วมือ ตารางนี้แสดงถึงการเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียอวัยวะแต่ละประเภทกับความทุพพลภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณหาอัตราเบี้ยประกันภัย
DISABILITY PROVISION ข้อกำหนดเกี่ยวกับทุพพลภาพ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลายแบบที่ให้ความคุ้มครองการเกิดทุพพลภาพ ในข้อกำหนดนั้นกล่าวถึงขอบเขตของความคุ้มครองและจำนวนเงินผลประโยชน์ที่จะจ่ายเมื่อเกิดทุพพลภาพ
DISABLEMENT BENEFIT ผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ เงินที่จ่ายชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุบุคคล การประกันภัยความเจ็บป่วยหรือการประกันสุขภาพแบบถาวร เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้เต็มที่หรือบางส่วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
DIVIDEND เงินปันผล เงินที่บริษัทประกันชีวิตจัดสรรจากเงินส่วนเกิน (surplus) ในปีบัญชีแต่ละปี จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล เป็นคำที่นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกา(มีความหมายเหมือนbonus)
DIVIDEND ADDITIONS เงินปันผลเพิ่มความคุ้มครอง ในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทมีเงินปันผล ผู้เอาประกันชีวิตสามารถใช้เงินปันผลซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จ (paid-up value)เป็นการเพิ่มเติมากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้แล้ว
DIVISIBLE SURPLUS เงินส่วนเกินที่แบ่งปันได้ เงินส่วนเกินที่จัดสรรเพื่อแบ่งปันให้ผู้ถือกรมธรรม์ เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว เงินส่วนเกินนี้ก็จะขึ้นบัญชีเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้ผู้ถือกรมธรรม์
DONOR POLICY กรมธรรม์บริจาค กรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมีบุคคลอื่นซื้อให้และยกผลประโยชน์ให้แก่เจ้าของกรมธรรม์
DOUBLE ENDOWMENT ASSURANCE การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทวีคูณ การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งจะจ่ายเงินให้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ถ้าเป็นการจ่ายเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด แต่ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมก่อนกรมธรรม์ครบกำหนด ก็จะจ่ายให้เพียงเท่าเดียว
DOUBLE INDEMNITY การชดใช้สองเท่า ในสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต มีเงื่อนไขว่า จะชดใช้เงินผลประโยชน์ให้เป็น 2 เท่าในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือมีเงื่อนไขอื่นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่นถึงแก่กรรมหรือบาดเจ็บขณะที่โดยสารรถไฟหรือโดยสารลิฟต์สาธารณะ
DOUBLE INSURANCE การประกันภัยซ้ำซ้อน การประกันภัยซึ่งนำเอาภัยรายเดียวกันไปประกันภัยซ้ำซ้อนไว้มากว่า 1 บริษัท
DOUBLE PROTECTION ความคุ้มครองสองเท่า ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาจะจ่ายเงินเป็น 2 เท่า กรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 206 ครั้ง