ความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับ

     ความคุ้มครองของการประกันภัยตามกฎหมายนี้ผู้ประสบภัยจากรถขณะนี้ กำหนดไว้ไม่เกิน 80,000 บาท/คน สำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย และ 300,000 บาท/คน สำหรับความเสียหายต่อชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร แล้วแต่กรณี โดยอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ คือ

(1) ค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้บริษัท หรือกองทุนทดแทนผู้ประกันภัย จะต้องจ่ายแก่ผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถึงความรับผิดซึ่งในขณะนี้ กำหนดไว้ไม่เกิน 30,000 บาท

(2) ค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 221 ครั้ง