คำศัพท์ ความหมาย คำอธิบาย
ABSTAINERS INSURANCE การประกันภัยผู้ไม่ดื่มของมึนเมา การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการประกันภัยรถยนต์ สำหรับผู้ไม่ดื่มของมึนเมาตามเงื่อนไขที่กำหนด
ACCELERATED ENDOWMENT การใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด การ ที่ผู้เอาประกันชีวิตขอใช้สิทธิ์นำเงินปันผลที่สะสมได้มารวมกับค่าเวนคืน ซึ่งมีจำนวนจำกัดหรือมากกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อขอรับเงินเอาประกันภัยก่อนสัญญาครบกำหนด
ACCELERATED PAID-UP การใช้เงินปันผลสมทบจนครบจำนวน การที่ผู้เอาประกันชีวิตขอใช้สิทธิ์นำเงินปันผลที่สะสมได้มาชำระเบี้ยประกันภัยให้ครบจำนวน ก่อนกำหนด
ACCIDENTAL DEATH BENEFIT ผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ ดู double indemnity
ACTUAL DEATHS การตายจริง จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งอาจจะตรงหรือต่างกับการตายที่คาดหมายไว้ (ดู expected mortality ประกอบ)
ACTUARY นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยเงินสำรองประกันภัย เงินปันผลกรมธรรม์ และจัดทำหรือรวบรวมสถิติต่างๆ ของผู้รับประกันภัย
ADDENDUM ข้อเพิ่มเติม เอกสารเพิ่มเติมในสัญญาซึ่งแสดงความตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัยต่อ หรือสัญญาอื่นๆ
ADDITIONAL BENEFIT ผลประโยชน์เพิ่ม ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ที่ให้ตามมาตรฐานปรกติ
ADDITIONAL INSURANCE การเอาประกันภัยเพิ่ม การ นำเอาภัยที่ได้มีการประกันภัยไว้แล้วไปประกันภัยเพิ่มอีก ในการประกันภัยบางประเภท ผู้รับประกันภัยอาจกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ เมื่อมีการเอาประกันภัยเพิ่มกับผู้รับประกันภัยรายอื่น หรืออาจจะกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับรองว่า จะไม่เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยอื่นอีกสำหรับภัยรายนั้น
ADDITIONAL PERIL ภัยเพิ่ม ภัย ที่เพิ่มขึ้นจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองพื้นฐานในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ความคุ้มครองพื้นฐานได้แก่ ไฟไหม้และฟ้าผ่า แต่ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ เช่นความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุฯลฯ โดยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
ADJUSTMENT INCOME เงินได้ที่ปรับแล้ว ค่าใช้จ่ายที่ตัดทอนลงหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรมเพื่อให้พอกับเงินได้ที่ต่ำลง
AGE อายุ ใน การประกันชีวิต โดยทั่วไป การคำนวณเบี้ยประกันภัยจะใช้อายุที่จะถึงในวันครบรอบวันเกิดปีต่อไป แต่ในการประกันชีวิตแบบเงินรายปีจะใช้อายุที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
AGE ADMITTED อายุที่ยอมรับ ข้อความที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อผู้รับประกันภัยตกลงเห็นชอบในอายุของผู้เอาประกันภัยแล้ว
AGENCY 1. การเป็นตัวแทน
2. ธุรกิจตัวแทน
1. การเป็นตัวแทน การที่บุคคลหนึ่งทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง (ตัวการ) ในการก่อนิติสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก
2. ผู้ที่ผู้รับประกันภัยมอบหมายใหัชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตน
AGENT ตัวแทน 1. บุคคลที่ทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง
2. ผู้ที่ผู้รับประกันภัยมอบหมายให้ชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตน
ALLOCATION OF SURPLUS การจัดสรรเงินส่วนเกิน การแบ่งเงินส่วนเกินของบริษัทประกันชีวิต เช่น แบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือกรมธรรม์
ALLOTMENT OF BONUS การจัดสรรเงินปันผล การจัดสรรเงินส่วนเกินของผู้รับประกันชีวิตที่คืนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประเภทต่างๆ (มีความหมายเหมือน bonus allocation)
AMERICAN EXPERIENCE TABLE OF MORTALITY ตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา ตารางมรณวิสัยแบบหนึ่งซึ่งใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต
AMORTIZATION การไถ่ถอนมูลค่า วิธี การจัดสรรเงินเพื่อชำระหนี้ให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป การจัดสรรจะจัดเป็นงวด และจำนวนเงินในแต่ละงวดจะเท่ากัน
AMOUNT AT RISK จำนวนเงินเสี่ยงภัย ผล ต่างระหว่างจำนวนเงินเอาประกันภัยกับเงินสำรองประกันชีวิตที่บริษัทเก็บสะสม สำรองไว้ เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มีเงินสำรองปีที่ 5 จำนวน 400 บาท จำนวนเงินเสี่ยงภัยจะเท่ากับ 600 บาท จำนวนเงินเสี่ยงภัยนี้ จะลดลงตามจำนวนปีที่เอาประกันภัย จนกระทั่งสัญญาครบกำหนด จำนวนเงินเสี่ยงภัยจะไม่มีเลย
ANNUITANT ผู้รับเงินรายปี ผู้รับเงินได้ประจำแบบเงินรายปีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ANNUITY เงินรายปี จำนวน เงินที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้แก่ผู้รับเงินรายปีตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันชีวิตแบบเงินรายปี ซึ่งผู้รับประกันภัยสัญญาว่า ตราบใดที่ผู้เอาประกันชีวิตยังทรงชีพอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ตลอดไปจนกว่าจะเสียชีวิต หรือจะจ่ายให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงไว้ เงินรายปีนี้อาจจะจ่ายเป็นงวด รายปี รายครึ่งปี หรือรายเดือนก็ได้ จำนวนเงินที่จ่ายอาจจะคงที่ เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงก็ได้
ANNUITY BOND บัตรเงินรายปี หลักฐานที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตแบบเงินรายปี เพื่อแสดงการยอมจ่ายเงินรายปี
ANNUITY CERTAIN เงินรายปีตามกำหนด เงิน รายปีที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้โดยมีกำหนดระยะเวลาจ่ายไว้แน่นอน ไม่คำนึงถึงว่า ผู้รับเงินจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ เช่น รับรองว่าจะจ่ายเดือนละ 1,000 บาท มีกำหนด 10 ปี
ASSESSMENT INSURANCE 1.การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย 2. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด 1. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย ระบบการประกันภัยที่ไม่กำหนดเบี้ยประกันภัยคงที่ไว้ แต่จะคำนวณในแต่ละปี โดยอาศัยหลักเกณฑ์ว่า เบี้ยประกันภัยที่คำนวณนั้น ต้องพอเพียงที่จะให้ผู้รับประกันภัยอยู่ในฐานะที่จะรับภาระหนี้สินตาม กรมธรรม์ ประกันภัยได้
2. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยเริ่มแรก มีลักษณะคล้ายสมาคมฌาปนกิจ ผู้เป็นสมาชิกจะชำระค่าบำรุงเป็นคราว เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง สัญญานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำรุง หรือจำนวนเงินผลประโยชน์ได้ จึงเรียกว่า สัญญาเปิด
ASSESSMENTISM ระบบประเมิน แนว ความคิดในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงภัยตามอายุของบุคคล สมาชิกทุกคนจะเสียเบี้ยประกันชีวิตเท่ากัน โดยประเมินว่า จำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่เก็บได้จะเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์และ ค่าใช้จ่าย ถ้าไม่เพียงพอก็จะเรียกเก็บเพิ่มถ้าเก็บมามากไปก็จะลดลง ระบบนี้ใช้สำหรับการประกันชีวิตในกลุ่มของภราดรสมาคม (fraternal societies)
ASSESSOR ผู้ประเมิน (ความเสียหาย) บุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รับประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยให้ประเมินค่าความ เสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัย บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น โดยทั่วไป ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ASSURANCE การประกันภัย มีความหมายเหมือน insurance คำ assurance มักใช้กับการประกันชีวิต ส่วนคำ insurance มักใช้กับการประกัยภัยอื่นๆ
ASSURED ผู้เอาประกันภัย มี ความหมายเช่นเดียวกับ insured โดยทั่วไป ใช้ในการประกันชีวิตและการประกันอุบัติเหตุ และยังคงใช้ในการประกันภัยทางทะเลของสถาบันลอยด์และในทางศาล
ASSURER ผู้รับประกันภัย มี ความหมายเช่นเดียวกับ insurer ใช้ในการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันยังคงใช้คำนี้ในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลของสถาบันลอยด์
ATTAINED AGE อายุปัจจุบัน อายุ ในขณะที่ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เริ่มประกันชีวิตเมื่ออายุ 30 ปี และขอเปลี่ยนแบบกรมธรรม์เมื่ออายุ 33 ปี อายุในขณะเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ คือ อายุปัจจุบัน
AUTOMATIC PREMIUM LOAN เงินกู้ตามกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ กรมธรรม์ ประกันชีวิตให้สิทธิ์ผู้ถือกรมธรรม์ใช้มูลค่าเงินสด (cash value) มาชำระเบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดแต่ขาดการชำระ เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับติดต่อกัน เงินที่ชำระเบี้ยประกันภัยนั้นถือว่าเป็นเงินกู้โดยอัตโนมัติ
AVERAGE BOND กรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม 1. ดู general average agreement
2. ในสหรัฐอเมริกามีความหมายเหมือน genaral average guarantee

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 274 ครั้ง