รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย

             รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย ได้แก่ (1) รถสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (2) รถของสำนักพระราชวัง ที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายของสำนักพระราชวัง (3) รถของส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เช่น รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รวมถึงรถยนต์ทหาร แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถของรัฐวิสาหกิจต่างๆ และ (4) รถที่ได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 313 ครั้ง