กองทุนนี้มาจากไหน

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประกอบด้วย

  1. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
  2. เงินที่บริษัทจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 36 และเงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา 36 ทวิ
  3. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  4. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา 32
  5. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
  6. ดอกผลของเงินกองทุน
  7. เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้ตามมาตาม (4) และ (5)
  8. เงินรายได้อื่นๆ

        กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

 

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 173 ครั้ง