แบบ บต.1 (1)

            กรณีผู้ประสบภัยหรือทายาท ร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนฯ ต้องการกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบ บต.1 เช่น สถานที่อยู่ วันที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ ชื่อบริษัทผู้รับประกันภัยรถคันนั้น และเลขที่กรมธรรม์ พร้อมทั้งระบุกรณีที่จะทำให้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ (มี 6 กรณี) และต้องแนบหลักฐานประกอบดังนี้ คือ (1) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ เช่น ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าวหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (3) สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน และในกรณีเสียชีวิตต้องมี (4) สำเนาใบมรณบัตร

 

แบบ บต.1 (2)

             ในแบบ บต.1 นั้น หากผู้ร้องขอเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยผู้ร้องขอก็จะต้องแนบหลักฐานประกอบคำร้องด้วย นอกเหนือจากหลักฐานของผู้ประสบภัย ตามข้างต้น หลักฐานของทายาทผู้ร้องขอ ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตัวอื่นๆ เช่น ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 567 ครั้ง