ใคร…รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินกว่าความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  1. ถ้าเจ้าของรถได้ทำประกันภัยไว้ในวงเงินคุ้มครองที่สูงกว่าที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกำหนด บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองที่ซื้อไว้
  2. ถ้าเจ้าของรถไม่มีการทำประกันภัยภาคปกติไว้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือทำประกันภัยส่วนที่เกินนี้ไว้ แต่ความเสียหาย เกินกว่าวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายส่วนที่เกินนี้ได้จากผู้ละเมิดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 554 ครั้ง