ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

                ความคุ้มครองรวมที่ผู้ประสบภัยจะได้รับจากกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ขณะนี้กำหนดไว้ไม่เกิน 50,000 บาท/คน สำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย และ 80,000 บาท/คน สำหรับความเสียหายต่อชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร โดยส่วนหนึ่งจะเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิดสำหรับส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับโดยเร็ว หลังจากมีการพิสูจน์ความผิดเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับประกันภัยรถคันที่ผิดจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายส่วนนี้แก่ผู้ประสบภัย

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 265 ครั้ง