ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด ได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น

             กฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถแม้แต่ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ก็ยังมีส่วนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนโดยจะได้รับการชดใช้ เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง หรือ เป็นค่าปลงศพแล้วแต่กรณี แต่หากจะคิดไปถึงว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ประมาทมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ คำตอบก็คือการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายของผู้อื่น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผู้กระทำละเมิดจะต้องรับผิดตามกฎหมายอยู่แล้ว ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ไม่มีผลให้ผู้ละเมิดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายอาญาแต่อย่างใด

 

(แหล่งที่มา,กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 215 ครั้ง