• ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจะได้รับตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
  • กรณีทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะจะได้รับค่าชดเชยรายละ 35,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าปลงศพรายละ 35,000 บาท
  • ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะจะได้ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ค่าชดเชยและค่าปลงศพรวมกันไม่เกินรายละ 65,000 บาท
(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 462 ครั้ง