เมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยดังนี้

  

กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดรายละ 300,000 บาท

 

กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 200,000-300,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 

 

กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ จะได้รับชดเชยค่ารักษาพยาบาลหรือค่าอนามัยสูงสุดรายละ 80,000 บาท

 

กรณีผู้ประสบภัย ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท (ตามความเป็นจริงไม่เกิน 20 วัน)

 

 

(แหล่งที่มา,คปภ.)

icons8-eye-80 จำนวนผู้เข้าชม : 181 ครั้ง